Obora - CZ042.3507.4207.0158.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Obora

  Číslo obce PRVKUK 0158
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4207.0158
  Kód obce 542580
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  850 (4207)
  Louny

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4207.0158.01 Obora 02005 20052
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Obora leží asi 5,0 km severovýchodně od města Louny v nadmořské výšce 173 - 178 m n. m.. Zástavba je soustředěná, obec je zastavěna převážně rodinnými domy. Území obce náleží do povodí řeky Ohře. Obcí a zároveň celým jejím územím z jihu na sever protéká Smolnický potok. Severní hranice území je lemována řekou Ohří, do které se Smolnický potok vlévá. Předpokládá se pozvolný nárůst počtu trvale bydlících obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 299 322 360 417 433 445
   přechodně bydlící 33 39 90 38 33 30
   celkem 332 361 450 455 466 475
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   299 322 361 421 444 462
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Obora je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Louny OP-SK-LN.039. Zdrojem vody je VDJ Louny - Čtyřlístek – 4 x 1750 m3 (237,20 / 242,20 m n. m.), do kterého voda přitéká z Vodárenské soustavy Přísečnice. Na vodovod je napojena většina trvale bydlících obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s..

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Do roku 2030 je navržena výměna azbestocementových potrubí za potrubí z tvárné litiny nebo PE.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   99 107 120 455 466 475
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Obora má jednotnou kanalizaci K-LN.042.3-S.C, ukončenou ČSOV. V malé části obce je kanalizace oddílná. Potrubí je z trub PVC v profilech DN 80 až DN 300 v celkové délce 5,5 km. 

   Odpadní vody jsou čerpány 3 čerpacími stanicemi výtlačným  řadem PVC DN 100 v celk. délce cca 1,5 km do kanalizační sítě obce Černčice a následně pak odváděny na ČOV Louny. Východní část obce má vybudovanou podtlakovou kanalizaci ( cca 2/3 obce ).

   Na kanalizaci a ČOV je napojeno 100% trvale bydlících obyvatel.

   Majitelem kanalizace je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.


  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Stávající kanalizační síť je dostatečná, je připravená o rozšíření uličních stok v místech nové zástavby dle územního plánu.  Předpoklad realizace této výstavby je částečně do r. 2030 tak, jak bude postupně realizována nová zástavba. 

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav Obora u Loun 3 PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CSOV.LN 042/3 Obora u Loun 2 PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CSOV.LN 042/16 Obora u Loun 1 PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  10 200,0 1 718,0 11 918,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Louny MULNCJ 93875/2010 Stavba tepelného čerpadla pro rodinný dům
  18. 10. 2010
  Louny ---Nezadáno--- Obora-R - souhlas v zú
  16. 3. 2007
  Louny MULNCJ 15192/2018 Povolení k některým činnostem - ke geologickým prací v zú
  26. 2. 2018
  Louny Null Vrtaná studna
  12. 6. 2012