Obora - CZ042.3507.4207.0158.01 - stav 2004

 1. Obec

  Obora

  Číslo obce PRVKUK 0158
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4207.0158
  Kód obce 542580
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  850 (4207)
  Louny

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4207.0158.01 Obora 02005 20052
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Obora leží asi 5,0 km severovýchodně od města Louny v nadmořské výšce 173  178 m n. m. Jedná se o obec do 300 trvale bydlících obyvatel, v obci je rovněž 16 rekreačních objektů a cca 80 lůžek v hotelích a penzionech. Zástavba je soustředěná, obec je zastavěna převážně rodinnými domy. Území obce náleží do povodí řeky Ohře. Obcí protéká Smolnický potok a na severním okraji obce teče řeka Ohře. Předpokládá se nárůst počtu trvale bydlících obyvatel i rekreantů.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 299 322 361 400 - - -
   přechodně bydlící 33 39 49 60 - - -
   celkem 332 361 410 460 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   299 322 361 400 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Obora je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu OP-SK-LN.039 vodovodem OPSKLN.039.26. Zdrojem vody je VDJ Louny - Čtyřlístek – 4 x 1750 m3 (237,20 / 242,20 m n. m.), do kterého voda přitéká z Vodárenské soustavy Přísečnice. Na vodovod je napojeno 100 % trvale bydlících obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu bez větších provozních problémů. Navrhujeme výměnu azbestocementových potrubí.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   99 107 120 380 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci je vybudována splašková kanalizace K-LN.042.3-S.C napojená na ČOV Louny, do které je přímo napojeno 33 % obyvatel, 62 % obyvatel odpadní vody zachycuje v septicích a následně vypouští do kanalizace a 5 % obyvatel má bezodtokové jímky, které vyváží na ČOV Louny. Délka stávající kanalizační sítě je cca 1,6 km. Celé zájmové území je odkanalizováno a čištěno na ČOV Louny. Na kanalizačním systému jsou čerpací stanice ČSOV „Obora 1“ a ČSOV „Obora 2“.
   Vlastníkem kanalizace je Severočeská vodárenská společnost a.s. Teplice a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Obec v letech 2002 – 2003 vybudovala vakuovou kanalizaci. Septiky byly zrušeny a přepojeny na kanalizaci. Po roce 2016 budou stávající bezodtokové jímky vyvážením na ČOV Louny rekonstruovány.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav Obora u Loun 3 PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav Obora u Loun 2 PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav Obora u Loun 1 PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  367,0 550,0 917,0

  Mapa