Nová Ves - CZ042.3507.4207.0157.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Nová Ves

  Číslo obce PRVKUK 0157
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4207.0157
  Kód obce 542636
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  850 (4207)
  Louny

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4207.0157.01 Nová Ves 04911 49115
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Nová Ves leží jižně od Loun v nadmořské výšce 340 - 380 m n. m.. Zástavba je soustředěná podél místní komunikace, obec je zastavěna převážně rodinnými domy. Obcí protéká bezejmenný potok (pravostranný přítok Smolnického potoka). Smolnický potok místy lemuje západní hranici katastrálního území, území obce náleží do povodí Ohře. V obci se nachází požární nádrž a rybník a obcí prochází hranice přírodního parku Džbán. Předpokládá se mírný nárůst počtu trvale žijících obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 104 102 112 116 122 127
   přechodně bydlící 90 90 77 90 90 90
   celkem 194 192 189 206 212 217
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   34 44 60 123 129 134
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Nová Ves je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Louny OP-SK-LN.039. Zdrojem vody je rozvodná síť obce Hříškov, která je zásobována z věžového VDJ Hříškov – 1 x 200 m3 (423,50 / 430,00 m n. m.), do kterého voda přitéká přes VDJ Smolnice, VDJ Chlumčany a VDJ Louny HTP z vodárenské soustavy Přísečnice. Na vodovodní síť je napojena většina trvale bydlících obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s..

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod v obci je v celém rozsahu bez větších provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav Nová Ves u Hříškova - VDJ.LN 039/20 60 60 m3 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Nová Ves nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Odpadní vody od 100 % obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách s vyvážením na ČOV Louny.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V cílovém roce 2030 zůstane zachován stávající způsob likvidace odpadních vod. 

   Je nutné upřednostňovat hromadné napojení skupin nemovitostí na společné zařízení pro více objektů.

   Je zpracován projekt vybudování oddílné gravitační kanalizační sítě z plastových trub DN 250 v celkové délce 2018 m s dvěma čerpacími stanicemi s výtlaky do gravitačních stok z níže položených částí obce z plastového potrubí DN 80 v délce 520 m a centrální čistírny odpadních vod pro 100 EO. Dva vzdálené objekty nejsou do řešení zahrnuty a budou řešeny individuálně. Do roku 2030 se tato výstavba nepředpokládá. 

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Návrh ČOV Nová Ves PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Louny MULNCJ 56039/2014 Nová Ves - stavební povolení na revitalizaci drobného vodního toku
  27. 8. 2013
  Louny MULNCJ 49235/2009 Nová Ves-rybník MM
  12. 8. 2009