Nová Ves - CZ042.3507.4207.0157.01 - stav 2009

 1. Obec

  Nová Ves

  Číslo obce PRVKUK 0157
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4207.0157
  Kód obce 542636
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  850 (4207)
  Louny

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4207.0157.01 Nová Ves 04911 49115
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Nová Ves leží jižně od Loun v nadmořské výšce 340 - 380 n. m. Jedná se o obec do 110 trvale bydlících obyvatel a se 30 rekreačními objekty. Obcí protéká bezejmenný potok. Zástavba je soustředěná podél místní komunikace, obec je zastavěna převážně rodinnými domy, obyvatelé pracují v zemědělské výrobě. Území náleží do povodí Ohře a do Přírodního parku Džbán. Předpokládá se, že počet trvale žijících obyvatel bude velmi mírně klesat.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 104 102 99 96 - - -
   přechodně bydlící 90 90 90 90 - - -
   celkem 194 192 189 186 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   34 44 60 78 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Nová Ves je zásobována vodou z místního vodovodu Nová Ves M-LN.043. Zdrojem vody je pramenní jímka s akumulací a vrt Nová Ves ZD-LN.043/1 na okraji obce cca 160 m od rybníka. Ze zdroje se voda čerpá přímo do sítě. Zákres rozvodů není k dispozici a předpokládá se, že vodovod není v dobrém stavu. Na vodovod je napojeno 33 % obyvatel, zbylých 67 % je zásobováno individuálně. Majitelem a provozovatelem vodovodu je obec Nová Ves.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Dle zpracovaného IZ je navržen přívodní řad z obce Hříškov do obce Nová Ves a rozvodná síť v obci Nová Ves.
   Přívodní řad z Hříškova - DN 100 - 1564 m
   Rozvodné řady - DN 32, 40, 50, 80 - 1161 m
   Na stavbu bylo vydáno stavební povolení. Stavbu navrhujeme realizovat v letech 2005 – 2007.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav Nová Ves u Hříškova - VDJ.LN 039/20 60 m3 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Nová Ves nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Odpadní vody od 100 % obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách s vyvážením na pole.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost obce Nová Ves není investičně a provozně výhodné budovat kanalizační síť a ČOV. Po roce 2016 budou stávající bezodtokové jímky vyvážením na ČOV Louny rekonstruovány.
   V obci Nová Ves se navrhuje vybudovat gravitační stokovou síť z plastového potrubí DN 250 v délce 2018 m, dvě čerpací stanice s výtlaky do gravitačních stok z níže položených částí obce z plastového potrubí DN 80 v délce 520 m a centrální čistírnu odpadních vod pro 100 EO. Dva vzdálené objekty nejsou do řešení zahrnuty a budou řešeny individuálně.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Návrh ČOV Nová Ves PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 5 510,0 5 510,0

  Mapa