Louny - CZ042.3507.4207.0156.03 - stav 2015

 1. Obec

  Louny

  Číslo obce PRVKUK 0156
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4207.0156
  Kód obce 565971
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  850 (4207)
  Louny

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4207.0156.03 Nečichy 10190 101907
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Louny – Nečichy se nachází severně od Loun v nadmořských výškách 220 – 250 m n. m. Jedná se o obec do 80 trvale bydlících obyvatel a s 15 rekreačními objekty. Zástavba v obci je soustředěná podél místní komunikace. Území obce náleží do CHKO České středohoří a do povodí řeky Ohře. Je zde požární nádrž. Předpokládá se velmi výrazný nárůst počtu trvale bydlících obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 77 86 103 120 - - -
   přechodně bydlící 30 30 30 30 - - -
   celkem 107 116 133 150 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   67 75 90 104 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Nečichy je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu OP-SK-LN.039 vodovodem OPSKLN.039.20. Obec je zásobována přes rozvodné sítě obce Dobroměřice a města Louny z VDJ Louny – Čtyřlístek – 4 x 1750 m3 (237,20 / 242,20 m n. m.), do kterého voda přitéká z Vodárenské soustavy Přísečnice. Za obcí Dobroměřice je umístěná ČS Dobroměřice s jejíž pomocí je voda dopravována potrubím DN 100 do obce Nečichy. Na vodovod je napojeno 87 % trvale bydlících obyvatel, zbylých 13 % je zásobováno individuálně. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v dobrém stavu a bez větších provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Nečichy má jednotnou kanalizační síť K-LN.029-J.N, do které je přes septiky napojeno 65 % obyvatel a 35 % obyvatel své odpadní vody akumuluje v bezodtokových jímkách s vyvážením na pole. Zákres kanalizace není proveden, neboť nebylo možné získat podklad.
   Majitelem a provozovatelem kanalizace je město Louny.

   Obec Nečichy má jednotnou kanalizační síť K-LN.029-J.N, do které je přes septiky napojeno 95 % obyvatel a 5 % obyvatel své odpadní vody akumuluje v bezodtokových jímkách s vyvážením na ČOV. Stávající kanalizace vyžaduje rekonstrukci v délce cca 960 m.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Po roce 2016 navrhujeme vybudovat kanalizaci DN 300 zakončenou ČOV pro 120 EO.

   Navrhujeme dobudovat stávající jednotnou kanalizaci. Nově vybudovaná kanalizace v délce 239 m z PVC DN 250 – 300 bude zakončena kořenovou ČOV II. generace (předřazený zdvojený septik s čerpací jímkou na vertikální kořenový filtr a biologická část o sestavě horizontální kořenový filtr a sorpční filtr se sorbentem na sloučeniny fosforu) pro 120 EO.
   V rámci odkanalizování je v místě napojení stávající výusti a nového potrubí plánována žlabová odlehčovací komora s regulátorem průtoků, která zajistí dodržení hydraulických parametrů na nátoku na ČOV. Odpadní vody budou z ČOV vypouštěny prostřednictvím odvodňovacího zařízení zaústěného do bezejmenného vodního toku a následně do Dobroměřického rybníka. Majitelem a provozovatelem kanalizace a ČOV bude město Louny.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav ČOV Nečichy PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 4 351,0 4 351,0

  Mapa