Louny - CZ042.3507.4207.0156.03 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Louny

  Číslo obce PRVKUK 0156
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4207.0156
  Kód obce 565971
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  850 (4207)
  Louny

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4207.0156.03 Nečichy 10190 101907
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Louny – Nečichy se nachází severně od Loun v nadmořské výšce 220 – 250 m n. m.. Zástavba v obci je soustředěná podél místní komunikace a v obci je požární nádrž. Na území Nečich pramení Dobroměřický potok. Území obce zasahuje do CHKO České středohoří a náleží do povodí řeky Ohře. Nepředpokládá se zásadní změna ohledně počtu trvale bydlících obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 77 86 74 100 101 103
   přechodně bydlící 30 30 41 48 49 50
   celkem 107 116 115 148 150 153
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   67 75 90 95 96 99
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Nečichy je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Louny OP-SK-LN.039 přes rozvodné sítě obce Dobroměřice a města Louny z VDJ Louny – Čtyřlístek – 4 x 1750 m3 (237,20 / 242,20 m n. m.), do kterého voda přitéká z Vodárenské soustavy Přísečnice. Napojení na zmíněnou rozvodnou síť je pomocí čerpací stanice umístěné na území obce Dobroměřice, která čerpá vodu potrubím DN 100 do obce Nečichy. Na vodovod je napojena většina trvale bydlících obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s..

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v dobrém stavu a bez větších provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 101 103 105
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Nečichy je vybudována jednotná kanalizace K-LN.029-J.N ukončená ČOV. Potrubí je z betonových a PVC trub  profilech DN 200 až DN 500, v celková délce 1,2 km. 

   Na kanalizaci a ČOV je napojeno 70 % obyvatel, 30 % obyvatel akumuluje odpadní vody v bezodtokových jímkách s vyvážením na ČOV Louny.
   Majitelem kanalizace a ČOV je město Louny, provozovatelem Dekonta a.s.

   Kanalizace je zakončena v ČOV Nečichy. Kapacita je 19,2 m3/den. ČOV navržena na 120 EO, BSK5  7,2 kg/den. Čistírna odpadních vod je kořenová ČOV II. generace - zdvojený septik s čerpací jímkou na vertikální kořenový filtr a biologická část o sestavě horizontální kořenový filtr a sorpční filtr se sorbentem na sloučeniny fosforu. Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny do bezejmenného levostranného přítoku Dobroměřického potoka.

   Rozhodnutí o povolení vypouštění vyčištěných odpadních vod vydal MÚ Louny pod č.j. MULNCJ/10632/2017/OZP/NM
  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Je uvažováno s prodloužením kanalizačních stok do dosud neodkanalizovaných částí obce. Do roku 2030 se výstavba nepředpokládá. 

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav ČOV Nečichy PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Louny Null Domovní studna
  29. 4. 2009
  Louny MULNCJ 22485/2010 Louny-souhlas záv.látky
  24. 3. 2010
  Louny MULNCJ 29306/2010 Louny-akumulace pchv
  9. 4. 2010
  Louny MULNCJ 53563/2013 Čistírna odpadních vod Louny
  17. 7. 2013
  Louny ---Nezadáno--- Louny - příruční sklad PHM
  25. 1. 2008
  Louny MULNCJ 23349/2013 Neveřejná čerpací stanice pohonných hmot v areálu Policie České republiky - provozovna Louny
  29. 3. 2013
  Louny ---Nezadáno--- Louny-činnosti v zú
  31. 1. 2008
  Louny ---Nezadáno--- Louny - souhlas sklad barev
  22. 4. 2008
  Louny Null Brloh-prodloužení vyp.ov do pchv
  18. 3. 2013
  Louny MULNCJ 8214/2013 Provozní areál - LEGIOS a.s. - provozovna Louny
  5. 2. 2013
  Louny MULNCJ 52642/2009 Louny-souhlas zú MM
  31. 7. 2009
  Louny MULNCJ 104429/2010 Brloh-akumulace,manipulační řád
  19. 11. 2010
  Louny Null Vodovodní přípojka
  9. 4. 2013
  Louny Null Vodovodní přípojka a žumpa
  22. 3. 2013
  Louny MULNCJ 104429/2010 Brloh-akumulace,manipulační řád
  19. 11. 2010
  Ústecký kraj KUUK/173240/2019/ZPZ Nečichy havarijní čerpání
  17. 12. 2019
  Louny MULNCJ 60833/2010 Louny - povolení k jinému nakládání s podzemními vodami p.
  29. 6. 2010
  Louny MULNCJ 106850/2010 Louny-souhlas sklad zl
  1. 12. 2010
  Louny MULNCJ 67392/2010 Louny-stavba v zú
  10. 8. 2010
  Louny MULNCJ 67084/2010 Louny-stavba v zú
  10. 8. 2010
  Louny Null Vodovodní přípojka a žumpa
  22. 3. 2013
  Louny MULNCJ 54810/2014 Brloh - stavební povolení - povodňový val
  2. 9. 2014
  Louny ---Nezadáno--- zahradní chataMM
  25. 4. 2006
  Louny ---Nezadáno--- Louny - prodloužení odběru pchv
  31. 10. 2007
  Louny MULNCJ 66825/2009 Louny-souhlas zú MM
  23. 9. 2009
  Louny Null Domovní studna
  7. 8. 2009
  Louny Null Žádost o udělení souhlasu dle § 17 vodního zákona - uložení sítí technickéinfrastruktury v k.ú. Louny
  1. 11. 2012
  Louny Null Nečichy-prodloužení vyp.ov do pchv
  13. 3. 2013
  Ústecký kraj 3982/ZPZ/2015/SC-38 sanační vrty, sanační čerpání, použití závadných látek
  10. 12. 2015
  Louny ---Nezadáno--- Louny-činnosti v zú
  31. 1. 2008
  Louny Null Kopaná domovní studna
  16. 7. 2008