Louny - CZ042.3507.4207.0156.02 - stav 2015

 1. Obec

  Louny

  Číslo obce PRVKUK 0156
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4207.0156
  Kód obce 565971
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  850 (4207)
  Louny

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4207.0156.02 Brloh 01781 17817
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Louny – Brloh se nachází jižně od Loun v nadmořských výškách 235  250 m n. m. Jedná se o obec do 110 trvale bydlících obyvatel a s 16 rekreačními objekty. Zástavba rodinnými domy a zemědělskými objekty je soustředěná podél místní komunikace. Východním okrajem obce protéká Smolnický potok, který náleží do povodí Ohře. Předpokládá se výrazný nárůst počtu trvale bydlících obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 109 118 134 150 - - -
   přechodně bydlící 32 32 32 32 - - -
   celkem 141 150 166 182 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   80 92 115 143 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Brloh je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu OP-SK-LN.039 vodovodem OPSKLN.039.38. Obec je zásobována přes rozvodnou síť obce Cítoliby z VDJ Louny HTP – 2 x 1500 m3 (269,00 / 274,00 m n. m.), do kterého voda přitéká z Vodárenské soustavy Přísečnice. Na vodovod je napojeno 73 % trvale bydlících obyvatel, zbylých 27 % je zásobováno individuálně. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v dobrém stavu a bez větších provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Brloh je vybudována jednotná kanalizace K-LN.028-J.N, do které je přes septiky napojeno 60 % obyvatel, 5 % přes domovní mikročistírny a 35 % obyvatel akumuluje odpadní vody v bezodtokových jímkách s vyvážením na pole. Zákres kanalizace není proveden, neboť nebylo možné získat podklad.
   Majitelem a provozovatelem kanalizace je město Louny.

   V obci Brloh je vybudována jednotná kanalizace K-LN.028-J.N, do které je přes septiky napojeno 90 % obyvatel, 5 % přes DČOV a 5 % obyvatel akumuluje odpadní vody v bezodtokových jímkách s vyvážením na ČOV. Stávající kanalizace vyžaduje rekonstrukci v délce cca 161 m.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Navrhujeme vybudovat po roce 2016 kanalizaci DN 300 zakončenou ČOV pro 150 EO.

   Navrhujeme dobudovat stávající jednotnou kanalizaci. Nově vybudovaná kanalizace v délce 839 m z PVC DN 200 – 500 bude zakončena kořenovou ČOV II. generace (předřazený zdvojený septik s čerpací jímkou na vertikální kořenový filtr a biologická část o sestavě horizontální kořenový filtr a sorpční filtr se sorbentem na sloučeniny fosforu) pro 150 EO.
   V rámci odkanalizování je v místě napojení stávajících výustí a nového potrubí plánována žlabová odlehčovací komora s regulátorem průtoků, která zajistí dodržení hydraulických parametrů na nátoku na ČOV. Odpadní vody budou z ČOV vypouštěny do Smolnického potoka. Majitelem a provozovatelem kanalizace a ČOV bude město Louny.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav ČOV Brloh PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav ČSOV Brloh2 PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav ČSOV Brloh1 PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 5 844,0 5 844,0

  Mapa