Louny - CZ042.3507.4207.0156.02 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Louny

  Číslo obce PRVKUK 0156
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4207.0156
  Kód obce 565971
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  850 (4207)
  Louny

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4207.0156.02 Brloh 01781 17817
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Louny – Brloh se nachází jižně od Loun v nadmořské výšce 235 - 250 m n. m.. Zástavba rodinnými domy a zemědělskými objekty je soustředěná podél místní komunikace. V obci je požární nádrž a obcí protéká Smolnický potok, který prochází celým územím z jihu na sever. Území obce náleží do povodí řeky Ohře a jeho jižní cíp cca 4,5 ha zasahuje do přírodního parku Džbán. Nepředpokládá se zásadní změna ohledně počtu trvale bydlících obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 109 118 104 130 132 135
   přechodně bydlící 32 32 21 17 21 25
   celkem 141 150 125 147 153 160
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   80 92 115 137 144 151
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Brloh je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Louny OP-SK-LN.039 přes rozváděcí řad. Zdrojem vody je VDJ Louny HTP – 2 x 1500 m3 (269,00 / 274,00 m n. m.), do kterého voda přitéká z Vodárenské soustavy Přísečnice. Na vodovod je napojena většina trvale bydlících obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s..

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v dobrém stavu a bez větších provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 82 87 89
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Brloh je vybudována jednotná kanalizace K-LN.028-J.N ukončená ČOV. Potrubí je z PVC trub  profilech DN 250 až DN 500, výtlačné řady z trub HDPE d50 a 63. Celková délka kanalizační sítě  je 1,38 km. Území je gravitačně odkanalizováno do ČSOV Brloh2, malá část obce na pravém břehu Smolnického potoka je přečerpávána ČSOV Brloh1. Před ČSOV Brloh2 jsou odpadní vody odlehčovány do Smolnického potoka a dále pak čerpány výtlačným řadem d63 v dl.0,2 km do ČOV Brloh.

   Na kanalizaci a ČOV je napojeno 55 % obyvatel, 41 % obyvatel akumuluje odpadní vody v bezodtokových jímkách s vyvážením na ČOV Louny. 4% obyvatel odvádí odpadní vody do domovních mikročistíren se vsakováním. 
   Majitelem kanalizace a ČOV je město Louny, provozovatelem Dekonta a.s.

   Kanalizace je zakončena v ČOV Brloh. Kapacita je 22,5 m3/den. ČOV navržena na 150 EO, BSK5  9 kg/den. Čistírna odpadních vod je kořenová ČOV II. generace - zdvojený septik s čerpací jímkou na vertikální kořenový filtr a biologická část o sestavě horizontální kořenový filtr a sorpční filtr se sorbentem na sloučeniny fosforu. Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny do Smolnického potoka.

   Rozhodnutí o povolení vypouštění vyčištěných odpadních vod vydal MÚ Louny pod č.j. MULNCJ/13201/2015/OZP/NM  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Je uvažováno s prodloužením kanalizačních stok do dosud neodkanalizovaných částí obce. Do roku 2030 se výstavba nepředpokládá. 


  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav ČOV Brloh PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav ČSOV Brloh2 PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav ČSOV Brloh1 PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Louny Null Domovní studna
  29. 4. 2009
  Louny MULNCJ 22485/2010 Louny-souhlas záv.látky
  24. 3. 2010
  Louny MULNCJ 29306/2010 Louny-akumulace pchv
  9. 4. 2010
  Louny MULNCJ 53563/2013 Čistírna odpadních vod Louny
  17. 7. 2013
  Louny ---Nezadáno--- Louny - příruční sklad PHM
  25. 1. 2008
  Louny MULNCJ 23349/2013 Neveřejná čerpací stanice pohonných hmot v areálu Policie České republiky - provozovna Louny
  29. 3. 2013
  Louny ---Nezadáno--- Louny-činnosti v zú
  31. 1. 2008
  Louny ---Nezadáno--- Louny - souhlas sklad barev
  22. 4. 2008
  Louny Null Brloh-prodloužení vyp.ov do pchv
  18. 3. 2013
  Louny MULNCJ 8214/2013 Provozní areál - LEGIOS a.s. - provozovna Louny
  5. 2. 2013
  Louny MULNCJ 52642/2009 Louny-souhlas zú MM
  31. 7. 2009
  Louny MULNCJ 104429/2010 Brloh-akumulace,manipulační řád
  19. 11. 2010
  Louny Null Vodovodní přípojka
  9. 4. 2013
  Louny Null Vodovodní přípojka a žumpa
  22. 3. 2013
  Louny MULNCJ 104429/2010 Brloh-akumulace,manipulační řád
  19. 11. 2010
  Ústecký kraj KUUK/173240/2019/ZPZ Nečichy havarijní čerpání
  17. 12. 2019
  Louny MULNCJ 60833/2010 Louny - povolení k jinému nakládání s podzemními vodami p.
  29. 6. 2010
  Louny MULNCJ 106850/2010 Louny-souhlas sklad zl
  1. 12. 2010
  Louny MULNCJ 67392/2010 Louny-stavba v zú
  10. 8. 2010
  Louny MULNCJ 67084/2010 Louny-stavba v zú
  10. 8. 2010
  Louny Null Vodovodní přípojka a žumpa
  22. 3. 2013
  Louny MULNCJ 54810/2014 Brloh - stavební povolení - povodňový val
  2. 9. 2014
  Louny ---Nezadáno--- zahradní chataMM
  25. 4. 2006
  Louny ---Nezadáno--- Louny - prodloužení odběru pchv
  31. 10. 2007
  Louny MULNCJ 66825/2009 Louny-souhlas zú MM
  23. 9. 2009
  Louny Null Domovní studna
  7. 8. 2009
  Louny Null Žádost o udělení souhlasu dle § 17 vodního zákona - uložení sítí technickéinfrastruktury v k.ú. Louny
  1. 11. 2012
  Louny Null Nečichy-prodloužení vyp.ov do pchv
  13. 3. 2013
  Ústecký kraj 3982/ZPZ/2015/SC-38 sanační vrty, sanační čerpání, použití závadných látek
  10. 12. 2015
  Louny ---Nezadáno--- Louny-činnosti v zú
  31. 1. 2008
  Louny Null Kopaná domovní studna
  16. 7. 2008