Louny - CZ042.3507.4207.0156.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Louny

  Číslo obce PRVKUK 0156
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4207.0156
  Kód obce 565971
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  850 (4207)
  Louny

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4207.0156.01 Louny 40911 409111
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Město Louny se nachází jihozápadně od Ústí nad Labem v nadmořské výšce 173 - 240 m n. m.. Urbanistický vývoj města lze seřadit do několika historických etap s charakteristickými prvky pro každé období, rozvoj uvnitř opevnění hradeb, rozvoj předměstí podél přístupových cest, vznik průmyslových okrsků, přestavba západní části města výstavbou obytných sídlišť, rozvoj bydlení v jižní části města. Severním okrajem města protéká řeka Ohře, do které se na území města postupně vlévá Hrádecký, Mělecký a Dobroměřický potok. Ve městě vyvěrají na několika místech minerální prameny, nejznámější pramen Luna, zdroj alkalické kyselky. Část města leží v ochranném pásmu I. stupně vodního zdroje Jánovka. Do budoucna se předpokládá pokles počtu trvale bydlících obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 19 453 20 315 18 404 17 310 17 113 16 973
   přechodně bydlící 0 0 864 909 909 909
   celkem 19 453 20 315 19 268 18 219 18 022 17 882
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   19 396 20 268 21 725 18 219 18 022 17 882
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Město Louny je zásobováno pitnou vodou ze skupinového vodovodu Louny OP-SK-LN.039. Vodovodní síť je rozdělena na dvě tlaková pásma. Dolní tlakové pásmo je zásobováno z VDJ Louny – Čtyřlístek – 4 x 1750 m3 (237,20 / 242,20 m n. m.) a horní tlakové pásmo je zásobeno z VDJ Louny HTP – 2 x 1500 m3 (269,00 / 274,00 m n. m.). Do obou vodojemů voda přitéká z Vodárenské soustavy Přísečnice.  Rozvodná síť v areálu Průmyslové zóny Louny je dotována z věžového VDJ Louny – Průmyslová zóna – 150 m3 umístěného přímo v areálu, do kterého je voda čerpána z VDJ Louny – Čtyřlístek – 4 x 1750 m3. Na vodovodní síť je napojena většina trvale bydlících obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s..

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů.

   Dle dlouhodobé koncepce rozvoje SVS a.s. č. stavby MO027286 "Most, Louny, u Srpiny" je navrhována rekonstrukce vodovodního přivaděče TLT DN500 v délce 64m a TLT DN300 v délce 76m. Případná realizace návrhu se nepředpokládá do roku 2030.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav ČS Louny-Průmyslová zóna - CS.LN 039/17 PRVK\2021
  Vodojem věžový Stav vodojem Louny-Průmyslová zóna - VDJ.LN 039/10 150 150 m3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav vodojem Louny-Čtyřlístek - VDJ.LN 039/7 7000 7000 m3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav vodojem Louny-HTP - VDJ.LN 039/8 3000 2x1500 m3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Louny Jánovka vrt Louny Jánovka (minerální voda) - ZD.LN 039/2 PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav ČS Louny HTP - CS.LN 039/3 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   19 064 19 909 21 318 17 874 17 680 17 543
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V Lounech je vybudovaná jednotná kanalizace K-LN.042.6-J.C, kterou jsou odpadní vody odváděny na ČOV Louny.

   Na kanalizaci a ČOV je napojeno 98 % obyvatel, 2 % odvádějí odpadní vody do septiků se vsakováním.

   Vlastníkem kanalizace a ČOV je Severočeská vodárenská společnost a.s. a provozovatelem kanalizace a ČOV jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

   Čistírna odpadních vod Louny je klasickou mechanicko – biologickou čistírnou s primární sedimentací a anaerobním zpracování kalů. ČOV slouží pro čištění odpadních vod z města Louny, včetně průmyslových podniků, závodů, masokombinátu, mlékárny a dále obcí Cítoliby, Líšťany, Blšany u Loun, Černčice, Obora, Vršovice, Dobroměřice, Lenešice a Raná.

   Hrubé předčištění zahrnuje lapák štěrku, strojně stírané hrubé česle, dvojici velmi jemných česlí s promýváním, lisováním a dopravou shrabků do kontejneru a separátor písku s odvodem písku do kontejneru.

   Monoblok biologického čištění je rozčleněn na usazovací nádrže, regeneraci, anoxický selektor, aktivační nádrže tvořené denitrifikační částí a částí nitrifikace a dosazovací nádrže. Celá biologická část je realizována jako dvoulinka. Na konci nitrifikačních nádrží je odplyňovací zóna, odkud je vedena interní recirkulace. Chemické hospodářství zahrnuje trvalé dávkování solí železa pro chemické srážení fosforu.

   Kalové hospodářství tvoří vyhnívací a uskladňovací nádrže, zahuštěný vyhnilý kal je odvodňován na pásových lisech CENED. Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny do Ohře.

   Navrhované kapacity ČOV Louny:
   40 000 EO
   2400 kg BSK5/d

   průměrné množství bezdeštných vyčištěných vod: 2 816 267 m3/r
   průměrné množství bezdeštných vyčištěných vod: 7716 m3/d


  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Stávající kanalizační síť dostatečná, je připravená o rozšíření uličních stok v místech nové zástavby dle územního plánu.  Do roku 2030 se tato výstavba nepředpokládá. 

   Vzhledem ke stáří kanalizace navrhujeme postupnou rekonstrukci do roku 2030.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Vpustní objekt Stav PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  ČOV Stav COV.LN 042/1/K Louny PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav Louny - Aisan PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav Louny - průmyslová PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav Louny - dešťová PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CSOV.LN 042/2 Louny - divadlo PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav Louny - obalovna PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav Louny - masokombinát PRVK\2021
  Vpustní objekt Stav PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Louny ČOV PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Louny Most veslařů PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Louny Pod Šancemi PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 82 614,0 82 614,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Louny Null Domovní studna
  29. 4. 2009
  Louny MULNCJ 22485/2010 Louny-souhlas záv.látky
  24. 3. 2010
  Louny MULNCJ 29306/2010 Louny-akumulace pchv
  9. 4. 2010
  Louny MULNCJ 53563/2013 Čistírna odpadních vod Louny
  17. 7. 2013
  Louny ---Nezadáno--- Louny - příruční sklad PHM
  25. 1. 2008
  Louny MULNCJ 23349/2013 Neveřejná čerpací stanice pohonných hmot v areálu Policie České republiky - provozovna Louny
  29. 3. 2013
  Louny ---Nezadáno--- Louny-činnosti v zú
  31. 1. 2008
  Louny ---Nezadáno--- Louny - souhlas sklad barev
  22. 4. 2008
  Louny Null Brloh-prodloužení vyp.ov do pchv
  18. 3. 2013
  Louny MULNCJ 8214/2013 Provozní areál - LEGIOS a.s. - provozovna Louny
  5. 2. 2013
  Louny MULNCJ 52642/2009 Louny-souhlas zú MM
  31. 7. 2009
  Louny MULNCJ 104429/2010 Brloh-akumulace,manipulační řád
  19. 11. 2010
  Louny Null Vodovodní přípojka
  9. 4. 2013
  Louny Null Vodovodní přípojka a žumpa
  22. 3. 2013
  Louny MULNCJ 104429/2010 Brloh-akumulace,manipulační řád
  19. 11. 2010
  Ústecký kraj KUUK/173240/2019/ZPZ Nečichy havarijní čerpání
  17. 12. 2019
  Louny MULNCJ 60833/2010 Louny - povolení k jinému nakládání s podzemními vodami p.
  29. 6. 2010
  Louny MULNCJ 106850/2010 Louny-souhlas sklad zl
  1. 12. 2010
  Louny MULNCJ 67392/2010 Louny-stavba v zú
  10. 8. 2010
  Louny MULNCJ 67084/2010 Louny-stavba v zú
  10. 8. 2010
  Louny Null Vodovodní přípojka a žumpa
  22. 3. 2013
  Louny MULNCJ 54810/2014 Brloh - stavební povolení - povodňový val
  2. 9. 2014
  Louny ---Nezadáno--- zahradní chataMM
  25. 4. 2006
  Louny ---Nezadáno--- Louny - prodloužení odběru pchv
  31. 10. 2007
  Louny MULNCJ 66825/2009 Louny-souhlas zú MM
  23. 9. 2009
  Louny Null Domovní studna
  7. 8. 2009
  Louny Null Žádost o udělení souhlasu dle § 17 vodního zákona - uložení sítí technickéinfrastruktury v k.ú. Louny
  1. 11. 2012
  Louny Null Nečichy-prodloužení vyp.ov do pchv
  13. 3. 2013
  Ústecký kraj 3982/ZPZ/2015/SC-38 sanační vrty, sanační čerpání, použití závadných látek
  10. 12. 2015
  Louny ---Nezadáno--- Louny-činnosti v zú
  31. 1. 2008
  Louny Null Kopaná domovní studna
  16. 7. 2008