Líšťany - CZ042.3507.4207.0155.01 - stav 2004

 1. Obec

  Líšťany

  Číslo obce PRVKUK 0155
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4207.0155
  Kód obce 546879
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  850 (4207)
  Louny

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4207.0155.01 Líšťany 08522 85227
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Líšťany leží jižně od Loun v nadmořských výškách 280 – 320 m n. m. Jedná se o obec do 450 trvale bydlících obyvatel a s 85 rekreačními objekty a ubytovacími zařízeními o kapacitě 200 lůžek. Zástavba rodinnými domy je ve středu obce soustředěná podél komunikací, po okrajích je rozptýlená. Obcí neprotéká žádná vodoteč, na návsi je požární nádrž. Hydrologicky obec náleží do povodí Ohře.
   Předpokládá se výrazný nárůst trvale bydlících obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 402 424 462 500 - - -
   přechodně bydlící 170 163 151 140 - - -
   celkem 572 587 613 640 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   402 424 462 500 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Líšťany je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu OP-SK-LN.039 vodovodem OPSKLN.039.47. Zdrojem vody je VDJ Líšťany – 2 x 150 m3 (330,00 / 333,60 m n. m.), do kterého voda přitéká přes VDJ Louny HTP z Vodárenské soustavy Přísečnice. Na vodovod je napojeno 100 % trvale bydlících obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu bez větších provozních problémů. Navrhujeme výměnu azbestocementových potrubí.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav vodojem Líšťany - VDJ.LN 039/11 300 m3 PRVK/2020
  Vodojem Stav vodojem Louny-HTP - VDJ.LN 039/8 2x1500 m3 PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav ČS Louny HTP - CS.LN 039/3 PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav ČS Líšťany - CS.LN 039/12 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 500 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Líšťany je vybudována jednotná kanalizace K-LN.027-J.N, do které je přes septiky napojeno 60 % obyvatel a 5 % přes MČOV, 15 % odpadní vody je zachyceno v septicích se vsakováním a 20 % obyvatel má odpadní vody akumulovány v bezodtokových jímkách s vyvážením na ČOV Louny – 6,5 km.
   Majitelem kanalizace je Severočeská vodárenská společnost a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
   Dešťové vody jsou odváděny částečně jednotnou kanalizací a částečně systémem struh, příkopů a propustků a vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Realizací převedení odpadních vod do Cítolib bude řešeno svedením odpadních vod ze stávajících kanalizačních řadů „A“ a „N“ jednotného kanalizačního systému v Líšťanech do jednoho místa – retenční nádrž (objekt mechanického předčištění, který bude rovněž umožňovat zachycení vod z proplachu kanalizačního potrubí při intenzivním dešti). Navržený objem retenční nádrže je 150 m3. Potrubí odlehčení, které bude zároveň havarijním přelivem bude zaústěno do stávající meliorační strouhy, do které jsou v současné době odpadní vody z obce vypouštěny. Retenční nádrž bude propojena s čerpací jímkou, vystrojenou dvojicí čerpadel pro přečerpávání splaškových odpadních vod o hydraulickém výkonu 4,0 l/s. Odpadní vody budou kanalizačním výtlakem převedeny do stokové sítě v Cítolibech a odtud dále přečerpány na ČOV Louny. Trasa kanalizačního výtlaku je vedena polní trasou do Cítolib, kde se napojí do stávající kanalizační šachty jednotného kanalizačního systému v Cítolibech.

   Projektové kapacity :

   gravitační řad „A“ PVC 600 (prodloužení stávajícího řadu)
   23,17 m
   gravitační řad „N“ PVC 500 (prodloužení stávajícího řadu)
   203,75 m
   výtlačný řad „V“ PE 90 …………………………………………………………………
   1873,40 m
   retenční nádrž (kapacita 150 m3)

   čerpací jímka s armaturní šachtou (Líšťany)

   čerpací jímka (Cítoliby)

   kabelová přípojka NN …………………………………………………………………...

   vodovodní přípojka PE 63 (s vodoměrnou šachtou)
   10,45 m
   obslužná komunikace (povrch AB)
   92 m2
   oplocení (drátěné pletivo na oc. sloupcích)
   71 m

   Rozšíření kanalizační sítě bude zahrnovat výstavbu nového gravitačního řadu („A“) vedoucího podél silnice k vodojemu a do něj zaústěného stávajícího řadu („I“) v ulici Jaroslavova. V ulici V Poustkách bude zřízena nová kanalizace (řad „II“), která bude gravitačně svedena do nové čerpací stanice a odtud budou odpadní vody přečerpávány kanalizačním výtlakem do stávající gravitační kanalizace (stáv. vpust u čp. 49). V ulici Pod vodárnou bude zřízena nová gravitační kanalizace (řad „III“), která bude zaústěna do stávající kanalizace v ulici Brána. Do nového řadu bude zaústěna nová gravitační kanalizace (řad „VI“) v ulici Brána, která bude položena v úseku od ulice Pod vodárnou k čp. 230 (kraj obce u koupaliště – směr Senkov). V ulici Hrabačov bude zřízena nová gravitační kanalizace (řad „IV“) v úseku od čp. 93 k čp. 90 (kraj obce – směr Brodec).
   Nové potrubí gravitačních kanalizačních řadů je navrženo z kameniny DN 250, 300, 400 a 600 a bude zaústěno do betonového potrubí stávající kanalizace. V lomových a spojných bodech budou na gravitační kanalizaci osazeny vstupní šachty o vnitřním Ø 1,0 m. Potrubí kanalizačního výtlaku je navrženo z PE 90 (DN 80). Čerpací stanice se skládá z čerpací jímky o vnitřním Ø 1,65 m a armaturní šachty obdélníkového půdorysu.

   Projektové kapacity :

   Popis řadu
   ks
   PE90
   K250
   K300
   K400
   K600
   „ A „ K600 (gravitační)

   123,40m
   KŠ ∅1,0m
   3

   „ I „ K300 (gravitační)   117,70m


   KŠ ∅1,0m
   3

   „ II „ K250 (gravitační)/PE 90 (výtlak)

   140,80m
   115,80m   kanalizační šachta ∅1,0m
   6

   čerpací stanice ČJ ∅1,65m,AŠ 1,67x1,50m


   „ III „ K400/250 (gravitační)


   92,80m

   38,00m

   KŠ ∅1,0m
   6

   „ IV „ K250 (gravitační)


   68,50m   KŠ ∅1,0m
   6

   „ VI „ K250 (gravitační)


   60,40m   KŠ ∅1,0m
   2
   kanalizační šachty celkem
   26
   Potrubí celkem:


   potrubí PE 90 celkem

   140,80m
   potrubí K 250 celkem


   337,50m   potrubí K 300 celkem   117,70m


   potrubí K 400 celkem
   38,00m

   potrubí K 600 celkem

   123,40m
   kabelová přípojka NN pro ČS
   95,00m

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav Líšťany u Cítolib PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav Líšťany u Cítolib domovní PRVK/2020
  Vpustní objekt Stav PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa