Líšťany - CZ042.3507.4207.0155.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Líšťany

  Číslo obce PRVKUK 0155
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4207.0155
  Kód obce 546879
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  850 (4207)
  Louny

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4207.0155.01 Líšťany 08522 85227
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Líšťany leží jižně od Loun v nadmořské výšce 280 – 320 m n. m.. Zástavba rodinnými domy je ve středu obce soustředěná podél komunikací a po okrajích je rozptýlená. Obcí neprotéká žádná vodoteč, na návsi je požární nádrž. Hydrologicky obec náleží do povodí Ohře.
   V případě realizace záměru rozvoje obce navrženého v územním plánu se předpokládá nárůst počtu trvale bydlících obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 402 424 428 425 445 460
   přechodně bydlící 170 163 12 14 14 14
   celkem 572 587 440 439 459 474
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   402 424 462 439 459 474
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Líšťany je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Louny OP-SK-LN.039. Zdrojem vody je VDJ Líšťany – 2 x 150 m3 (330,00 / 333,60 m n. m.), do kterého voda přitéká přes VDJ Louny HTP z Vodárenské soustavy Přísečnice. Na vodovod je napojena většina trvale bydlících obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s..

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Do roku 2030 je navržena výměna azbestocementových potrubí za potrubí z tvárné litiny nebo PE. V horní části obce je problém s tlakem. Z toho důvodu se navrhuje výstavba ATS a obec tak rozdělit na dvě tlaková pásma. Nová ATS bude umístěna na základě podrobného posouzení, které je třeba provést v součinnosti s provozovatelem.

   Navrženo prodloužení vodovodních řadů do míst uvažované nové zástavby dle platného územního plánu potrubím v celkové délce cca 2 940 m. Obec předpokládá, že realizace části uvažované výstavby se uskuteční ještě před rokem 2030 tak, jak bude postupně realizována nová zástavba.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav vodojem Líšťany - VDJ.LN 039/11 300 300 m3 PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav ČS Líšťany - CS.LN 039/12 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 353 370 460
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Líšťany je vybudována jednotná kanalizace K-LN.027-J.N, zakončená čerpací stanicí. Potrubí je z trub různých typů materiálu v profilech DN 200 až DN 800 v celkové délce 6 km. Území je gravitačně odkanalizováno do ČSOV Líšťany u Cítolib ( 4 l/s ), odkud jsou odpadní vody čerpány výtlačným řadem PE DN 80 v dl. 1,9 km do kanalizační sítě obce Cítoliby a následně pak odváděny na ČOV Louny.

   Na kanalizaci je napojeno 83 % trvale bydlících obyvatel, 17 % obyvatel má odpadní vody akumulovány v bezodtokových jímkách s vyvážením na ČOV Louny. 


   Dešťové vody jsou odváděny částečně jednotnou kanalizací a částečně systémem struh, příkopů a propustků a vsakovány do terénu.


   Majitelem kanalizace je Severočeská vodárenská společnost a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Stávající kanalizační síť je dostatečná, připravená o rozšíření uličních stok v místech nové zástavby dle územního plánu.  Předpoklad realizace této výstavby je částečně do r. 2030 tak, jak bude postupně realizována nová zástavba. 

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CSOV.LN 027/1 Lany u Cítolib PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CSOV.LN 027/1 Lany u Cítolib domovní PRVK\2021
  Vpustní objekt Stav PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  8 966,0 6 030,0 14 996,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory