Libčeves - CZ042.3507.4207.0154.11 - stav 2004

 1. Obec

  Libčeves

  Číslo obce PRVKUK 0154
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4207.0154
  Kód obce 566349
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  850 (4207)
  Louny

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4207.0154.11 Židovice 04018 40185
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Židovice leží jihovýchodně od Libčevsi v nadmořské výšce 265 - 280 m n. m. Jedná se o obec, kde žije do 40 trvale bydlících obyvatel a s 8 rekreačními objekty. Zástavba je soustředěná kolem místní komunikace, obec je zastavěna převážně rodinnými domy, obyvatelé pracují v zemědělské výrobě. Obcí protéká Hnojnický potok. Obec je v CHKO České středohoří a spadá do povodí Ohře.
   Předpokládá se, že počet trvale žijících obyvatel mírně vzroste.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2030
   trvale bydlící 40 42 46 50 -
   přechodně bydlící 32 30 27 24 -
   celkem 72 72 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2030
   40 42 46 50 -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Židovice je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Libčeves OPSKLN.037 vodovodem OP-SK-LN.037.9. Zdrojem vody je VDJ Libčeves – 2 x 250 m3 (342,70 / 346,00 m n. m.), který je zásobován přes VDJ Bělušice a VDJ Bečov z vodárenské soustavy Přísečnice. Na vodovod je napojeno 100 % trvale bydlících obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu bez větších provozních problémů. Do budoucna se předpokládá rekonstrukce řadů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2030
   0 0 0 0 -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Židovice nemá kanalizační síť. Odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokých jímkách s vyvážením na ČOV Louny.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost obce Židovice není investičně a provozně výhodné budovat kanalizační síť a ČOV. U nové výstavby do roku 2015 budou odpadní vody likvidovány v domovních ČOV. Po roce 2016 budou stávající bezodtokové jímky vyvážením na ČOV Louny rekonstruovány.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 1 818,0 1 818,0

  Mapa