Libčeves - CZ042.3507.4207.0154.09 - stav 2004

 1. Obec

  Libčeves

  Číslo obce PRVKUK 0154
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4207.0154
  Kód obce 566349
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  850 (4207)
  Louny

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4207.0154.09 Sinutec 07183 71838
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Sinutec leží západně od Libčevsi v nadmořské výšce 320 - 350 m n. m. Jedná se o obec, kde žije 0 trvale bydlící obyvatel a je zde 6 rekreačních objektů. Zástavba je soustředěná kolem místní komunikace, obec je zastavěna převážně rodinnými domy, pracovní příležitosti jsou v zemědělské výrobě. Hrádecký potok protéká 1,5 km od obce. Obec je v CHKO České středohoří a spadá do povodí Ohře.
   Předpokládá se, že v roce 2015 nebudou v obci žádní trvale žijící obyvatelé.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2030
   trvale bydlící 0 0 0 0 -
   přechodně bydlící 30 30 30 30 -
   celkem 30 30 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2030
   0 0 0 0 -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Sinutec nemá vodovod. Obyvatelé jsou zásobováni pitnou vodou z domovních studní. Kvality vody odpovídá vyhl. 376/2000 sb. a množství vody je také dostačující.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na počet trvale bydlících obyvatel a dobrou kvalitu pitné vody v domovních studních navrhujeme i nadále individuální zásobování pitnou vodou.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2030
   0 0 0 0 -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Sinutec nemá kanalizační síť. Odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokých jímkách s vyvážením na ČOV Louny.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost obce Sinutec není investičně a provozně výhodné budovat kanalizační síť a ČOV. Po roce 2016 budou stávající bezodtokové jímky vyvážením na ČOV Louny rekonstruovány.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa