Libčeves - CZ042.3507.4207.0154.08 - stav 2022

  1. Obec

    Libčeves

    Číslo obce PRVKUK 0154
    Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4207.0154
    Kód obce 566349
    Číslo ORP (ČSÚ)
    Název ORP
    850 (4207)
    Louny

    Členění obce

    Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
    CZ042.3507.4207.0154.08 Řisuty 08178 81787
  2. Charakteristika obce

    1. Základní informace o obci

      Obec Řisuty leží severovýchodně od Libčevsi v nadmořské výšce 400 - 430 m n. m.. Zástavba je soustředěná kolem místní komunikace a obec je zastavěna převážně rodinnými domy. V obci se nachází požární nádrž. Na území obce pramení Suchý potok, který protéká celým územím a který je pravostranným přítokem Žejdlíku. Území obce náleží do povodí Ohře a nachází se v CHKO České středohoří. Nepředpokládá se zásadní změna ohledně počtu trvale bydlících obyvatel.

    2. Demografický vývoj

      Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
      2002 2005 2011 2018 2025 2030
      trvale bydlící 65 65 70 54 56 58
      přechodně bydlící 95 92 34 40 40 40
      celkem 160 157 104 94 96 98
  3. Vodovody

    1. Počet obyvatel připojených na vodovod

      Počet připojených obyvatel
      2002 2005 2011 2018 2025 2030
      65 65 67 45 46 48
    2. Vodovody – popis stávajícího stavu

      Obec Řisuty je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Libčeves I  OP-SK-LN.037. Zdrojem vody je VDJ Libčeves – 1 x 250 m3 (342,70 / 346,00 m n. m.), který je zásobován přes VDJ Bělušice a VDJ Bečov z Vodárenské soustavy Přísečnice. Ve VDJ Libčeves je osazena ATS pro obec Řisuty. Na vodovod je napojena převážná část trvale bydlících obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s..

    3. Vodovody – popis návrhového stavu

      Vodovod byl uveden do provozu v roce 2003. Od té doby je bez provozních problémů.

    4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

      Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
      Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
      Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

    Mapa

    Bodové objekty

    Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
  4. Kanalizace a ČOV

    1. Počet obyvatel připojených na ČOV

      Počet připojených obyvatel
      2002 2005 2011 2018 2025 2030
      0 0 0 0 0 0
    2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

      Obec Řisuty nemá kanalizační síť. Odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokých jímkách s vyvážením na ČOV Louny.

    3. Kanalizace – popis návrhového stavu

      S ohledem na velikost obce Řisuty není investičně a provozně výhodné budovat kanalizační síť a ČOV. U nové výstavby do roku 2030 budou odpadní vody likvidovány v domovních ČOV.

      Je nutné upřednostňovat hromadné napojení skupin nemovitostí na společné zařízení pro více objektů.

    Mapa

    Bodové objekty

    Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
  5. Ekonomická část

    Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

    Typ investice
    Vodovody Kanalizace Celkem
    0,0 216,0 216,0

    Mapa

  6. Vodoprávní rozhodnutí

    Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
    Louny MULNCJ 30476/2013 Čerpací stanice v k. ú. Libčeves
    16. 1. 2013
    Louny MULNCJ 60876/2013 Zemědělský podnik Ivan Krejčí
    15. 8. 2013
    Louny MULNCJ 30174/2013 Zemědělský areál v k.ú. Libčeves
    22. 4. 2013