Děčín - CZ042.3502.4202.0013.29 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Děčín

  Číslo obce PRVKUK 0013
  Kód obce PRVKUK CZ042.3502.4202.0013
  Kód obce 562335
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  728 (4202)
  Děčín

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3502.4202.0013.29 Děčín XXX-Velká Veleň 41523 415235
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Město leží na soutoku Labe, Ploučnice a Jílovského potoka ve výškově velmi členitém terénu. Zástavba města včetně všech jeho částí je rozložena mezi kótami přibližně vymezenými Dolním Žlebem 125 m n.m. a Velkou Velení 444 m n.m. Území města je rozděleno do 35 městských částí. Jeho částí je i Děčín XXX-Velká Veleň. Leží ve východním okraji města Děčína a slouží hlavně pro bydlení venkovského typu se soustředěnou zástavbou. Leží v nadmořských výškách 390-444 m n. m. a spadá do CHKO České středohoří, náleží do povodí Labe. Územím protéká pouze místní bezejmenná vodoteče, která se vlévá do Ploučnice. Do budoucna se nepředpokládá rozvoj.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 27 22 30 82 79 78
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0
   celkem 27 22 30 82 79 78
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   25 22 15 56 59 63
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Děčín XXX-Velká Veleň je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu Velká Veleň (M-DC.016). Voda z pramení jímky Velká Veleň 1a-1d je svedena do VDJ Velká Veleň 25 m3 (455,41/454,43 m n.m.) a dále do spotřebiště. Vzhledem členitého terénu je obec provozována ve třech tlakových pásmech, pomocí osazení redukčních ventilů. Rozvodné potrubí je z PE a OC profilů 25-90. Stavební stav vodovodních řadů odpovídá jejich dlouholetému provozování, jedná se převážně o ocelové potrubí s vysokou mírou inkrustace. Kapacita zdroje je dostačující, ale kvalita vody podle vyhlášky č. 252/2004 Sb. se změnami 187/2005 Sb., 293/2006 Sb.,83/2014 Sb., 70/2018 Sb. přesahuje v parametrech NO3. Majitelem vodovodu je Severočeská vodárenská společnost a.s. a provozují ho Severočeské vodovody a kanalizace a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na stáří potrubí a na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v místní části Děčín- Velká Veleň předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

   Místní vodovod Velká Veleň potřebuje náhradu vodního zdroje. Připravuje se čerpání ze zdroje Boletice – Jasanka do vodojemu Velká Veleň výtlačným potrubím DN 60 v délce 1,3km. Realizace se do roku 2030 nepředpokládá.


  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko a Bělá. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné vody.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav VDJ Velká Veleň VDJ Velká Veleň PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD Velká Veleň 1a ZD Velká Veleň 1a PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD Velká Veleň 1b ZD Velká Veleň 1b PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD Velká Veleň 1c ZD Velká Veleň 1c PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD Velká Veleň 1d ZD Velká Veleň 1d PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V Děčíně – Velké Veleni není vybudována kanalizační síť, splaškové vody jsou odváděny do septiků (50%) se zaústěním přepadů do vodoteče nebo vsaků a do bezodtokových jímek (50%) s vyvážením na ČOV Děčín.
   Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodotečí nebo jsou vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním splaškových vod. Pomocí domovních čistíren odpadních vod, bezodtokových jímek s odvozem splašků na ČOV Děčín nebo septiků s doplněním o dočišťovací stupeň.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  5 684,0 0,0 5 684,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Děčín MDC/9718/2016 "Děčín - rekonstrukce ul. Březová - SO 501 zatrubnění příkop
  27. 1. 2016
  Ústecký kraj 2671/ZPZ/2015/SC-16.3 změna rozhodnutí-sanační čerpání
  29. 9. 2015
  Děčín MDC/65397/2017 a MDC/66252/2017 "Prameniště a jímka Křešice - likvidace stávajícího majetku"
  12. 7. 2017
  Děčín MDC/22417/2016 "Kamenička Boletice - stabilizace koryta, ř. km 2,09 - 2,31"
  23. 3. 2016