Libčeves - CZ042.3507.4207.0154.07 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Libčeves

  Číslo obce PRVKUK 0154
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4207.0154
  Kód obce 566349
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  850 (4207)
  Louny

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4207.0154.07 Mnichov 05067 50679
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Mnichov leží jihozápadně od Libčevsi v nadmořské výšce 300 - 340 m n. m.. Zástavba je soustředěná a obec je zastavěna převážně rodinnými domy. V obci je požární nádrž a cca 1 km od obce protéká Hrádecký potok. Území obce náleží do povodí Ohře a nachází se v CHKO České středohoří. Na části území je ochranné pásmo I. stupně vodního zdroje Mnichov. Nepředpokládá se zásadní změna ohledně počtu trvale bydlících obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 19 21 21 13 12 12
   přechodně bydlící 32 31 29 33 33 33
   celkem 51 52 50 46 45 45
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   19 21 25 16 15 15
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Mnichov je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Libčeves I  OP-SK-LN.037 přes rozvodnou síť obce Charvatce, do které je voda přiváděna z VDJ Bělušice – 1 x 500 m3 (376,40 / 381,75 m n. m.). Ten je zásobován přes VDJ Bečov z Vodárenské soustavy Přísečnice. Na vodovod je napojena většina trvale bydlících obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je obec Libčeves a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s..

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Mnichov nemá kanalizaci. Odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách s vyvážením na ČOV Louny.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost obce Mnichov není investičně a provozně výhodné budovat kanalizační síť a ČOV. U nové výstavby do roku 2030 budou odpadní vody likvidovány v domovních ČOV.

   Je nutné upřednostňovat hromadné napojení skupin nemovitostí na společné zařízení pro více objektů.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Louny MULNCJ 30476/2013 Čerpací stanice v k. ú. Libčeves
  16. 1. 2013
  Louny MULNCJ 60876/2013 Zemědělský podnik Ivan Krejčí
  15. 8. 2013
  Louny MULNCJ 30174/2013 Zemědělský areál v k.ú. Libčeves
  22. 4. 2013