Libčeves - CZ042.3507.4207.0154.07 - stav 2004

 1. Obec

  Libčeves

  Číslo obce PRVKUK 0154
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4207.0154
  Kód obce 566349
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  850 (4207)
  Louny

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4207.0154.07 Mnichov 05067 50679
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Mnichov leží jihozápadně od Libčevsi v nadmořské výšce 300 - 340 m n. m. Jedná se o obec do 20 trvale bydlících obyvatel a s 8 rekreačními objekty. Zástavba je soustředěná, obec je zastavěna převážně rodinnými domy, obyvatelé pracují v zemědělské výrobě. V obci je požární nádrž, Hrádecký potok protéká 1 km od obce. Obec je v CHKO České středohoří, ochranného pásma I. stupně vodního zdroje Mnichov a spadá do povodí Ohře.
   Předpokládá se, že počet trvale žijících obyvatel bude stoupat

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 19 21 25 30 - - -
   přechodně bydlící 32 31 30 30 - - -
   celkem 51 52 55 60 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   19 21 25 30 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Mnichov je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Libčeves OPSKLN.037 vodovodem OP-SK-LN.037.12. Zdrojem vody je VDJ Mnichov – 1 x 35 m3, který je zásobován přes VDJ Bělušice a VDJ Bečov z vodárenské soustavy Přísečnice. VDJ Mnichov lze také zásobovat ze zdroje Mnichov, který je v současné době mimo provoz. Na vodovod je napojeno 100 % trvale bydlících obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je obec Libčeves a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby z roku 1995 a je bez provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav VDJ.LN 037/4 vodojem Mnichov - VDJ.LN 037/4 - odstaven 35 m3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.LN 037/2 prameniště Mnichov (mimo provoz) - ZD.LN 037/2 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.LN 037/2 prameniště Mnichov (mimo provoz) - ZD.LN 037/2 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.LN 037/2 prameniště Mnichov (mimo provoz) - ZD.LN 037/2 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.LN 037/2 prameniště Mnichov (mimo provoz) - ZD.LN 037/2 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.LN 037/2 prameniště Mnichov (mimo provoz) - ZD.LN 037/2 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.LN 037/2 prameniště Mnichov (mimo provoz) - ZD.LN 037/2 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Mnichov nemá kanalizaci. Odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách s vyvážením na ČOV Louny.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost obce Mnichov není investičně a provozně výhodné budovat kanalizační síť a ČOV. U nové výstavby do roku 2015 budou odpadní vody likvidovány v domovních ČOV. Po roce 2016 budou stávající bezodtokové jímky vyvážením na ČOV Louny rekonstruovány.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 1 596,0 1 596,0

  Mapa