Libčeves - CZ042.3507.4207.0154.05 - stav 2004

 1. Obec

  Libčeves

  Číslo obce PRVKUK 0154
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4207.0154
  Kód obce 566349
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  850 (4207)
  Louny

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4207.0154.05 Jablonec 08175 81752
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Jablonec leží severně od města Louny a západně od obce Libčeves, neprotéká zde žádný potok, nejbližším recipientem je 2 km vzdálený Hrádecký potok, dále se zde nachází požární nádrž. Obec se nachází v nadmořské výšce 365 - 400 m n. m a žije zde trvale do 30 obyvatel a přibližně 24 rekreantů v chalupách. Zástavba je soustředěná podél hlavní silnice a je tvořena převážně rodinnými domy. Území obce náleží do povodí Ohře a do CHKO České středohoří. Dle předpokladů bude počet trvale bydlících obyvatel narůstat. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 21 24 29 35 - - -
   přechodně bydlící 24 23 21 20 - - -
   celkem 45 47 50 55 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   21 24 29 35 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Jablonec je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Libčeves OPSKLN.037 vodovodem OP-SK-LN.037.3. Zdrojem vody je VDJ Kozly – 2 x 100 m3 (407,00 / 410,00 m n. m.), který je zásobován přes VDJ Bělušice a VDJ Bečov z vodárenské soustavy Přísečnice. Před obcí Kozly je ČS Kozly, která slouží k přečerpávání vody do VDJ Kozly. V armaturní komoře VDJ Kozly je umístěno čerpadlo, které dodává výtlačným potrubím vodu do obce Jablonec. Na vodovod je napojeno 100 % trvale bydlících obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu bez větších provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Jablonec nemá kanalizační síť. Odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokých jímkách s vyvážením na ČOV Louny.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost obce Jablonec není investičně a provozně výhodné budovat kanalizační síť a ČOV. Po roce 2016 budou stávající bezodtokové jímky vyvážením na ČOV Louny rekonstruovány

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 1 744,0 1 744,0

  Mapa