Libčeves - CZ042.3507.4207.0154.04 - stav 2012

 1. Obec

  Libčeves

  Číslo obce PRVKUK 0154
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4207.0154
  Kód obce 566349
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  850 (4207)
  Louny

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4207.0154.04 Charvatce 05066 50661
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Charvatce leží severně od města Louny a jihozápadně od obce Libčeves, v údolí Hrádeckého potoka. Nachází se zde požární nádrž. Charvatce se nacházejí v nadmořské výšce 275 - 310 m n. m a žije zde trvale do 40 obyvatel a přibližně 50 rekreantů. Zástavba je soustředěná podél hlavní silnice a je tvořena převážně rodinnými domy. Území obce náleží do povodí Ohře a patří do CHKO České středohoří. Dle předpokladů bude počet trvale bydlících obyvatel stoupat.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2030
   trvale bydlící 38 44 54 65 -
   přechodně bydlící 50 47 42 38 -
   celkem 88 91 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2030
   38 44 54 65 -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Charvatce je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Libčeves OPSKLN.037 vodovodem OP-SK-LN.037.11. Zdrojem vody je VDJ Bělušice – 1 x 500 m3 (376,40 / 381,75 m n. m.), který je zásobován přes VDJ Bečov z vodárenské soustavy Přísečnice. Na vodovod je napojeno 100 % trvale bydlících obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu bez větších provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2030
   0 0 0 0 -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Charvatce nemá kanalizační síť. Odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokých jímkách s vyvážením na ČOV Louny.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost obce Charvatce není investičně a provozně výhodné budovat kanalizační síť a ČOV. U nové výstavby do roku 2015 budou odpadní vody likvidovány v domovních ČOV. Po roce 2016 budou stávající bezodtokové jímky vyvážením na ČOV Louny rekonstruovány.

   Odvádění odpadních vod z jednotlivých nemovitostí bude zajištěno oddílnou splaškovou kanalizací o dimenzi DN 250 mm, z materiálu PVC, PE, o celkové délce 904 m. Kanalizace bude ukončena čerpací stanicí, odkud budou odpadní vody čerpány výtlačným řadem D 90mm, materiál PVC, PE, v délce 80m na centrální čistírnu odpadních vod. Ze dvou nemovitostí na pravém břehu Hrádského potoka budou odpadní vody odváděny tlakovým kanalizačním systémem s pomocí 2 ks domovních tlakových čerpacích stanic a tlakových kanalizačních přípojek D 50 mm, materiál PVC, PE, o celkové délce cca 70 m. Odpadní vody budou čištěny na centrální čistírně odpadních vod Charvatce o kapacitě 100 EO. ČOV bude koncipována jako mechanicko-biologická, nízko až středně zatěžovaná aktivace tak, aby byly splněny požadavky nejlepší dostupné technologie v dané kategorii a v daných ukazatelích dle Přílohy č. 7 k nařízení vlády č. 61/2003 Sb. v platném znění. Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny do hrádeckého potoka, ř. km cca 14,3.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Návrh ČOV Charvatce PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 1 872,0 1 872,0

  Mapa