Libčeves - CZ042.3507.4207.0154.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Libčeves

  Číslo obce PRVKUK 0154
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4207.0154
  Kód obce 566349
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  850 (4207)
  Louny

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4207.0154.01 Libčeves 08177 81779
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Libčeves leží severně od města Louny v nadmořské výšce 295 - 310 m n. m.. Zástavba je soustředěná a je tvořena převážně rodinnými domy. V obci se nachází požární nádrž a rybník, který leží na Měrunickém potoku. Celým územím protéká Hrádecký potok, do kterého se zde Měrunický potok vlévá. Území obce náleží do povodí Ohře a nachází se v CHKO České středohoří. Předpokládá se nárůst počtu trvale bydlících obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 507 516 546 551 574 592
   přechodně bydlící 44 41 79 72 44 25
   celkem 551 557 625 623 618 617
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   468 483 509 591 598 605
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Libčeves je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Libčeves I  OP-SK-LN.037. Zdrojem vody je VDJ Libčeves– 1 x 250 m3 (342,70 / 346,00 m n. m.), který je zásobován přes VDJ Bělušice a VDJ Bečov z Vodárenské soustavy Přísečnice. Na vodovod je napojena většina trvale bydlících obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s..

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu bez větších provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav vodojem Libčeves-Nový - VDJ.LN 037/3 250 250 m3 PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav ATS ve VDJ Libčeves pro Řisuty PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   466 475 490 507 529 548
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Libčeves má jednotnou kanalizaci K–LN.026–S.C ukončenou ČOV. Potrubí je z trub různých typů materiálu v profilech DN 200 až DN 600 v celkové délce 4,4 km. Část odpadních vod ze severní části obce je čerpána do gravitační stoky pomocí ČSOV Libčeves výtlačným řadem PE DN80 v dl. 0,15 km. Odpadní vody z východní části obce jsou čerpány do gravitační stoky pomocí ČSOV Libčeves - Poláčkova výtlačným řadem PVC DN100 v dl. 0,1 km.
   Na kanalizační síti se nalézá jedna odlehčovací komora těsně před ČOV, která může v případě potřeby sloužit jako vypínací komora.

   Na kanalizaci a ČOV je napojeno 92 % trvale bydlících obyvatel a nejsou na ni napojeny průmyslové odpadní vody. 8 % obyvatel má septiky se vsakováním.
   Majitelem kanalizace a ČOV je Severočeská vodárenská společnost a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice.

   Kanalizace je zakončena v ČOV Libčeves. Kapacita je 121 m3/den. ČOV navržena na 540 EO, BSK 32,4 kg/den.
   ČOV Libčeves je  mechanicko – biologická čistírna odpadních vod se střednědobou aktivací a aerobní stabilizací kalu.

   Hrubé předčištění je tvořeno jemnými ručně stíranými česlemi a štěrbinovým lapákem písku. Biologické čištění probíhá v oxidačním příkopu, dočištění ve čtvercové vertikální dosazovací nádrži.  K zachycení a zahuštění přebytečného kalu je u oxidačního příkopu zřízena kalová kapsa a částečně se uplatňuje sedimentování v lapáku písku. K odvodnění jsou k dispozici kalová pole, převážně se však kal odváží na ČOV Louny k dalšímu zpracování.
   Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny do Hrádeckého potoka.

   Na ČOV je velký nátok balastních vod z důvodů netěsné kanalizace.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Navrhujeme postupnou rekonstrukci kanalizace do roku 2030 a zároveň na kanalizaci napojit stávající septiky se vsakováním.

   Dle územního plánu je navrhováno rozšíření uličních stok v místech nové zástavby a zkapacitnění ČOV Libčeves pro napojení předpokládané výstavby rodinných domů do horizontu roku 2050. Do roku 2030 se tato výstavba nepředpokládá. 

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav COV.LN 026/1/K Libčeves PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CSOV.LN 026/1 Libčeves - Poláčková PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CSOV.LN 026/2 Libčeves - požární nádrž PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Libčeves ČOV PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 18 588,0 18 588,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Louny MULNCJ 30476/2013 Čerpací stanice v k. ú. Libčeves
  16. 1. 2013
  Louny MULNCJ 60876/2013 Zemědělský podnik Ivan Krejčí
  15. 8. 2013
  Louny MULNCJ 30174/2013 Zemědělský areál v k.ú. Libčeves
  22. 4. 2013