Libčeves - CZ042.3507.4207.0154.01 - stav 2004

 1. Obec

  Libčeves

  Číslo obce PRVKUK 0154
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4207.0154
  Kód obce 566349
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  850 (4207)
  Louny

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4207.0154.01 Libčeves 08177 81779
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Libčeves leží severně od města Louny, protéká zde Hrádecký potok, součástí obce je také rybník. Obec se nachází v nadmořské výšce 295 - 310 m n. m a žije zde trvale do 550 obyvatel a přibližně 44 rekreantů v chalupách. Zástavba je soustředěná a je tvořena převážně trvale obydlenými domy. Území obce náleží do povodí Ohře a patří do CHKO České Středohoří a I. ochranného pásma Libčeves u Jakuba. Dle předpokladů bude počet trvale bydlících obyvatel mírně stoupat.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 507 516 533 550 - - -
   přechodně bydlící 44 41 36 32 - - -
   celkem 551 557 569 582 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   468 483 509 539 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Libčeves je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Libčeves OPSKLN.037 vodovodem OP-SK-LN.037.4. Zdrojem vody je VDJ Libčeves– 2 x 250 m3 (342,70 / 346,00 m n. m.), který je zásobován přes VDJ Bělušice a VDJ Bečov z vodárenské soustavy Přísečnice. Na vodovod je napojeno 92 % trvale bydlících obyvatel, zbylých 8 % je zásobováno individuálně. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu bez větších provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   466 475 490 550 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Libčeves má splaškovou kanalizaci K–LN.026–S.C, která byla původně koncipována jako jednotná. Na kanalizaci je v současné době napojeno 92 % trvale bydlících obyvatel a nejsou na ni napojeny průmyslové odpadní vody. 8 % obyvatel má septiky se vsakováním. Část odpadních vod ze severní části obce je čerpána do gravitační stoky pomocí ČSOV Libčeves 1.
   Odpadní vody z východní části obce jsou čerpány do gravitační stoky pomocí ČSOV Libčeves 2.
   Na kanalizační síti se nalézá jedna odlehčovací komora těsně před ČOV, která může v případě potřeby sloužit jako vypínací komora.
   Majitelem kanalizace a ČOV je Severočeská vodárenská společnost a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice.
   Jedná se o mechanicko – biologickou čistírnu odpadních vod se střednědobou aktivací a aerobní stabilizací kalu určenou pro cca 600 EO.
   Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny do Hrádeckého potoka.

   Projektové parametry:
   Průměrný roční přítok Qr = 30 100 m3/rok
   Průměrný přítok Qd = 82,5 m3/d = 0,95 l/s
   Počet napojených EO = 457

   Projektované hodnoty znečištění:
   BSK5 = 300,0 mg/l = 9,00 t/rok
   NL = 260,0 mg/l = 7,90 t/rok

   Výkonové parametry rok 2002:
   Skutečný přítok = 37 513 m3/r = 1,19 l/s
   Skutečný počet napojených EO = 152

   Skutečné hodnoty znečištění:
   BSK5 = 89,0 mg/l
   CHSK = 270,0 mg/l
   NL = 126,0 mg/l
   N-NH4 = 5,6 mg/l
   Pc = 3,2 mg/l

   Hrubé předčištění je tvořeno jemnými ručně stíranými česlemi a štěrbinovým lapákem písku. Vlastní biologické čištění probíhá v oxidačním příkopu, který je provzdušňován jedním Kessenerovým válcem. Dočištění je provedeno ve čtvercové vertikální dosazovací nádrži. Měření vyčištěných vod je zajišťováno na měrném Parshallově žlabu, snímání hladiny je provedeno ultrazvukovou sondou s přenosem do manipulačního domku.
   Vratný kal z dosazovací nádrže je čerpán na přítok ČOV. K zachycení a zahuštění přebytečného kalu je u oxidačního příkopu zřízena kalová kapsa a částečně se uplatňuje sedimentování v lapáku písku. K odvodnění jsou k dispozici kalová pole, převážně se však kal odváží na ČOV Louny k dalšímu zpracování.
   Produkce stabilizovaného kalu 156,0 m3/rok, 1,56 t/rok.

   Na ČOV je vydáno rozhodnutí Okresního úřadu v Lounech o vypouštění vyčištěných odpadních vod. Platnost rozhodnutí je stanovena do 31.12.2004.
   v kvalitě:
   BSK5 = 28,0 mg/l
   CHSK = 56,0 mg/l        
   NL = 30,0 mg/l                
   v množství
   Q = 27 000 m3/rok

   Na ČOV je velký nátok balastních vod z důvodů netěsné kanalizace.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Navrhujeme v průběhu let postupnou rekonstrukci kanalizace a zároveň na kanalizaci napojit stávající septiky se vsakováním.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav Libčeves PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav Libčeves - Poláčková PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav Libčeves - požární nádrž PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Libčeves ČOV PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 59,0 59,0

  Mapa