Lenešice - CZ042.3507.4207.0153.01 - stav 2004

 1. Obec

  Lenešice

  Číslo obce PRVKUK 0153
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4207.0153
  Kód obce 566322
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  850 (4207)
  Louny

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4207.0153.01 Lenešice 07992 79928
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Lenešice leží na severozápadně od Loun v nadmořských výškách 176 – 185 m n. m. Jedná se o obec do 1400 trvale bydlících obyvatel. Zástavba obce je tvořena převážně rodinnými domy a bytovou výstavbou. Obcí protéká Hrádecký potok a řeka Ohře. Pro požární účely slouží Lenešický rybník a řeka Ohře. Celé území obce spadá do CHKO České středohoří. Zájmové území náleží do povodí řeky Ohře. Počet trvale žijících obyvatel bude v obci mírně stoupat. Předpokládá se výstavba 10 rodinných domů.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 1 313 1 321 1 335 1 350 - - -
   přechodně bydlící 0 0 0 0 - - -
   celkem 1 313 1 321 1 335 1 350 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   1 300 1 308 1 322 1 337 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Lenešice je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu OP-SK-LN.039 vodovodem OPSKLN.039.21. Zdrojem vody je rozvodná síť města Louny, která je zásobovaná z VDJ Louny – Čtyřlístek – 4 x 1750 m3 (237,20 / 242,20 m n. m.), do kterého voda přitéká z Vodárenské soustavy Přísečnice. Na vodovod je napojeno 99 % trvale bydlících obyvatel, zbylé 1 % je zásobováno individuálně. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu obce bez větších provozních problémů. Do budoucna se počítá s postupnou rekonstrukcí řadů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   1 300 1 308 1 322 1 336 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Lenešice má jednotnou kanalizační síť K-LN.042.5-J.C. Odpadní vody jsou čerpány přes obec Dobroměřice na ČOV Louny. ČOV Louny je podrobně popsána v kartě 0156.01. 99 % trvale bydlících obyvatel je napojeno na kanalizaci a od 1 % jsou odpadní vody zachycovány v septicích s odtokem do vodoteče. Majitelem kanalizace a ČOV je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Vzhledem ke stáří kanalizace navrhujeme postupnou rekonstrukci při které budou všechny septiky přepojeny na kanalizaci.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav Lenešice - ČOV PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav Dobroměřice 1 - Lenešická PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav Lenešice Jiráskova PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  41,0 69,0 110,0

  Mapa