Lenešice - CZ042.3507.4207.0153.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Lenešice

  Číslo obce PRVKUK 0153
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4207.0153
  Kód obce 566322
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  850 (4207)
  Louny

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4207.0153.01 Lenešice 07992 79928
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Lenešice leží na severozápadně od Loun v nadmořské výšce 176 – 185 m n. m.. Zástavba obce je tvořena převážně rodinnými domy a bytovou výstavbou. V obci je mateřská i základní škola. Územím obce protéká Hrádecký potok a řeka Ohře lemuje hranici daného území z jihu. Pro požární účely slouží Lenešický rybník a řeka Ohře. Území obce zasahuje do CHKO České středohoří. Zájmové území náleží do povodí řeky Ohře. Předpokládá se výrazný nárůst počtu trvale bydlících obyvatel včetně nové výstavby rodinných domů.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 1 313 1 321 1 419 1 382 1 505 1 594
   přechodně bydlící 0 0 291 306 302 300
   celkem 1 313 1 321 1 710 1 688 1 807 1 894
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   1 300 1 308 1 322 1 438 1 561 1 650
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Lenešice je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Louny OP-SK-LN.039. Obec je zásobována přes rozvodné sítě obce Dobroměřice a města Louny z VDJ Louny – Čtyřlístek – 4 x 1750 m3 (237,20 / 242,20 m n. m.), do kterého voda přitéká z Vodárenské soustavy Přísečnice. Na vodovod je napojena většina trvale bydlících obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s..

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Navrženo prodloužení vodovodního řadu do míst uvažované výstavby dle platného územního plánu potrubím v celkové délce cca 1 355 m. Předpokládaná realizace po roce 2030. 

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v obci Lenešice předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   1 300 1 308 1 322 1 688 1 807 1 894
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Lenešice má převážně  jednotnou kanalizační síť K-LN.042.5-J.C. V malé části obce je kanalizace oddílná. Potrubí je z trub různých typů materiálu v profilech DN 200 až DN 1000 v celkové délce cca 9,2 km. Území je gravitačně odkanalizováno do ČSOV Lenešice, odkud jsou odpadní vody čerpány výtlačným řadem PVC DN 150 v dl. 0,5 km do kanalizační sítě obce Dobroměřice a následně pak odváděny na ČOV Louny. Část území u Velkého Lenešického rybníka ( Poustka ) je do gravitační sítě přečerpávána pomocí ČSOV Lenešice - Jiráskova.

   Na kanalizaci je napojeno 100 % trvale bydlících obyvatel.

   Majitelem kanalizace je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Vzhledem ke stáří kanalizace navrhujeme postupnou rekonstrukci do roku 2030.

   V cílovém roce 2030 zůstane zachován stávající způsob likvidace odpadních vod. 

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CSOV.LN 042/11 Lenešice - ČOV PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CSOV.LN 042/1 Lenešice Jiráskova PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  19 125,0 20 912,0 40 037,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Louny MULNCJ 70220/2009 Lenešice-souhlas zú MM
  9. 10. 2009
  Louny MULNCJ 89519/2012 Výstavba malé vodní elektrárny
  14. 11. 2012
  Louny Null Tři rodinné domy v k. ú. Lenešice na p.p.č. 111/54,111/56,111/57
  10. 4. 2013
  Louny MULNCJ 62282/2018 Povolení s nakládání s povrch. vodami
  17. 8. 2018
  Louny MULNCJ 60751/2012 Havarijní plán - J. Petrlík, Lenešice
  27. 7. 2012
  Louny MULNCJ 41825/2010 Lenešice-mve
  28. 6. 2010
  Louny MULNCJ 51394/2010 Lenešice-stavba v zú
  14. 6. 2010
  Louny MULNCJ 60942/2010 Lenešice-stavba v zú
  12. 7. 2010
  Louny MULNCJ 116512/2010 Domovní čistírna odpadních vod pro rodinný dům
  27. 12. 2010
  Louny Null Žádost o udělení souhlasu se stavbou rodinného domu v k.ú. Lenešice
  11. 4. 2012
  Louny Null Vybudování nového odběrného místa a nové přípojky nízkého napětí na p.p.č. 4045/1 a st. p.č. 70/2 v k.ú. Lenešice
  13. 3. 2013
  Louny MULNCJ 52748/2009 Lenešice-souhlas zú MM
  31. 7. 2009
  Louny MULNCJ 70271/2009 Lenešice-souhlas zú MM
  9. 10. 2009
  Louny Null Kompletní zateplení objektu základní školy
  12. 4. 2013
  Louny MULNCJ 84358/2010 Lenešice-stavba v zú
  1. 10. 2010