Kozly - CZ042.3507.4207.0152.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Kozly

  Číslo obce PRVKUK 0152
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4207.0152
  Kód obce 530557
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  850 (4207)
  Louny

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4207.0152.01 Kozly 07182 71820
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Kozly leží na severovýchodě od Loun v blízkosti obce Bělušice v nadmořské výšce 350 – 370 m n. m.. Zástavba obce je tvořena převážně rodinnými domy. Územím obce protéká Zaječický potok, který je zde napájen několika bezejmennými přítoky. Zájmové území náleží do povodí řeky Ohře. Pro požární účely slouží požární nádrž v obci. Celé území obce se nachází v CHKO České středohoří. Nepředpokládá se zásadní změna ohledně počtu trvale bydlících obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 99 99 137 132 132 132
   přechodně bydlící 6 6 5 5 4 4
   celkem 105 105 142 137 136 136
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   98 98 98 137 136 136
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Kozly je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Libčeves I  OP-SK-LN.037. Zdrojem vody je VDJ Kozly – 2 x 100 m3 (407,00 / 410,00 m n. m.), který je zásobován přes VDJ Bělušice a VDJ Bečov z Vodárenské soustavy Přísečnice. Před obcí je ČS Kozly, která slouží k přečerpávání vody do VDJ Kozly. Na vodovod je napojena většina trvale bydlících obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s..

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v obci Kozly předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav ČS Kozly - CS.LN 037/1 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav vodojem Kozly - VDJ.LN 037/1 200 200 m3 PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav ATS Kozly ve VDJ Kozly PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 137 136 136
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Kozly je splašková kanalizační síť  ukončená ČOV. Odpadní vody jsou gravitačně odváděny do hlavní ČSOV Kozly, výtlakem PE d90 dl. 1,7 km jsou odpadní vody z ČSOV Kozly čerpány a následně čištěny na ČOV Bělušice. Níže položená západní část obce pod hlavní silnicí je čerpána dílčí čerpací stanicí výtlakem PE d90 dl. 0,14 km do gravitační kanalizační sítě.
   Na kanalizaci a ČOV je napojeno 100 % trvale bydlících obyvatel.

   Majitelem kanalizace je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V cílovém roce 2030 zůstane zachován stávající způsob likvidace odpadních vod. 

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav Kozly u Loun 2 PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav Kozly u Loun 1 PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  4 674,0 0,0 4 674,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Louny MULNCJ 101577/2008 Kozly-akumulace pchv (dolní nádrž) MM
  14. 1. 2009