Kozly - CZ042.3507.4207.0152.01 - stav 2004

 1. Obec

  Kozly

  Číslo obce PRVKUK 0152
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4207.0152
  Kód obce 530557
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  850 (4207)
  Louny

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4207.0152.01 Kozly 07182 71820
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Kozly leží na severovýchodě od Loun v blízkosti obce Bělušice v nadmořských výškách 350 – 370 m n. m. Jedná se o obec do 100 trvale bydlících obyvatel a se 2 rekreačními objekty. Zástavba obce je tvořena převážně rodinnými domy. 1,2 km východně od obce protéká Zaječický potok. Pro požární účely slouží požární nádrž v obci. Celé území obce spadá do CHKO České středohoří. Zájmové území náleží do povodí řeky Ohře. Počet trvale žijících obyvatel bude v obci velmi mírně stoupat.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 99 99 99 100 - - -
   přechodně bydlící 6 6 6 6 - - -
   celkem 105 105 105 106 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   98 98 98 99 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Kozly je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Libčeves OP-SK-LN.037 vodovodem OP-SK-LN.037.1. Zdrojem vody je VDJ Kozly – 2 x 100 m3 (407,00 / 410,00 m n. m.), který je zásobován přes VDJ Bělušice a VDJ Bečov z vodárenské soustavy Přísečnice. Před obcí je ČS Kozly, která slouží k přečerpávání vody do VDJ Kozly. Na vodovod je napojeno 99 % trvale bydlících obyvatel, zbylé 1 % je zásobováno vodou individuálně. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Na vodovodu v obci Kozly je vysoké procentu úniků, proto navrhujeme postupnou rekonstrukci potrubí.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav ČS Kozly - CS.LN 037/1 PRVK/2020
  Vodojem Stav vodojem Kozly - VDJ.LN 037/1 200 m3 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Kozly nemá kanalizační síť. Odpadní vody od 75 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokých jímkách s vyvážením na pole a od 25 % jsou zachycovány v septicích se vsakováním.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost obce Kozly není investičně a provozně výhodné budovat kanalizační síť a ČOV. Obec má vypracovaný projekt na výstavbu kanalizace s napojením na ĆOV Bělušice. Navrhujeme stavbu realizovat až po roce 2016.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav Kozly u Loun 2 PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav Kozly u Loun 1 PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  14,0 3 416,0 3 430,0

  Mapa