Koštice - CZ042.3507.4207.0151.04 - stav 2017

 1. Obec

  Koštice

  Číslo obce PRVKUK 0151
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4207.0151
  Kód obce 566284
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  850 (4207)
  Louny

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4207.0151.04 Želevice 07101 71013
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Želevice leží na severovýchodě od Loun v blízkosti obce Koštice v nadmořských výškách 165 – 170 m n. m. Jedná se o obec do 40 trvale bydlících obyvatel a se 70 rekreačními objekty. Zástavba obce je soustředěná podél hlavní komunikace, je tvořena převážně rodinnými domy. Obcí protéká významný vodní tok Ohře, který slouží pro požární účely. Zájmové území náleží povodí řeky Ohře. Počet trvale žijících obyvatel bude v obci rapidně klesat spolu s mírným nárůstem rekreantů. Předpokládá se výstavba 5 rekreačních objektů pro individuální rekreaci.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 31 25 15 5 - - -
   přechodně bydlící 125 126 128 130 - - -
   celkem 156 151 143 135 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   18 18 15 5 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Želevice je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Koštice OPSKLN.038 vodovodem OPSKLN.038.4. Zdrojem vody je rozvodná síť obce Koštice, která je zásobována z vodárenské soustavy Přísečnice. Na vodovodní síť je napojeno 58 % trvale bydlících obyvatel, zbylých 42 % je zásobováno individuálně domovními studnami. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Na vodovodu v obci Želevice je vysoké procentu úniků, proto navrhujeme postupnou rekonstrukci potrubí.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Želevice nemá kanalizační síť. Odpadní vody od 50 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokých jímkách s vyvážením na ČOV Louny a 50 % obyvatel vyváží bezodtokové jímky na pole.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V místní části Želevice je uvažováno o centrálním způsobu odkanalizování, prostřednictvím kombinované kanalizační sítě. Gravitační část kanalizace je plánována z trub DN 300 v délce cca 750 m a tlaková část kanalizace z trub DN 80 v délce cca 370 m. Společně s výstavbou tlakové části kanalizace bude realizována čerpací stanice odpadních vod. Kombinovaný kanalizační systém bude zakončen mechanicko-biologickou ČOV o kapacitě 600 EO. ČOV Želevice je kapacitně navržena i pro čištění odpadních vod ze sousedních Koštic, kanalizační systém MČ Koštiče bude zakončen na této ČOV. Realizace výstavby kanalizačního systému je plánována v letech 2017 – 2018.


  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Návrh ČOV Koštice PRVK/2020
  Čerpací stanice Návrh ČS4 Želevice PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  2,0 0,0 2,0

  Mapa