Koštice - CZ042.3507.4207.0151.04 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Koštice

  Číslo obce PRVKUK 0151
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4207.0151
  Kód obce 566284
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  850 (4207)
  Louny

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4207.0151.04 Želevice 07101 71013
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Želevice leží na severovýchodě od Loun v blízkosti obce Koštice v nadmořské výšce 165 – 170 m n. m.. Zástavba obce je soustředěná podél hlavní komunikace a je tvořena převážně rodinnými domy. Obec leží na levém břehu řeky Ohře, která slouží pro požární účely. Na části území cca 2,5 ha se nachází chráněné území, které je vyhlášeno jako Přírodní památka Koštice. Zájmové území náleží do povodí Ohře. Nepředpokládá se zásadní změna ohledně počtu trvale bydlících obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 31 25 32 31 29 29
   přechodně bydlící 125 126 11 12 12 12
   celkem 156 151 43 43 41 41
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   18 18 15 43 41 41
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Želevice je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Libčeves II  OP-SK-LT.016 přes rozvodné sítě obcí Třebívlice, Lukohořany, Vojničky, Vojnice a Koštice. Zdrojem vody je věžový VDJ Koštice – 1 x 200 m3 (180,60 / 187,00 m n. m.), který je zásobován přes VDJ Šepetely – 2 x 150 mz Vodárenské soustavy Přísečnice. Na vodovodní síť je napojena většina trvale bydlících obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s..

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 29 29
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Želevice nemá kanalizační síť. Odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokých jímkách s vyvážením na ČOV Louny.

   V současné době je zahájena realizace stavby Koštice, Želevice - kanalizace a ČOV.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Obec Želevice bude odkanalizována prostřednictvím splaškové kanalizační sítě. Gravitační část kanalizace je navržena z trub PVC DN 300 v délce cca 0,5 km. Součástí je čerpací stanice ČS4 ( Q=2l/s ) s výtlakem PE DN80 dl.267 m, kterou jsou odpadní vody čerpány na ČOV Koštice.

   Ukončení realizace stavby Koštice, Želevice - kanalizace a ČOV se předpokládá v r.2024. Na kanalizaci a ČOV bude napojeno 100% obyvatel obce.


  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Návrh ČOV Koštice PRVK\2021
  Čerpací stanice Návrh ČS4 Želevice PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 5 145,0 5 145,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Louny Null "Domovní ČOV"
  10. 9. 2007
  Louny ---Nezadáno--- R-Koštice - souhlas v zú
  2. 10. 2006