Děčín - CZ042.3502.4202.0013.28 - stav 2004

 1. Obec

  Děčín

  Číslo obce PRVKUK 0013
  Kód obce PRVKUK CZ042.3502.4202.0013
  Kód obce 562335
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  728 (4202)
  Děčín

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3502.4202.0013.28 Děčín XXVIII-Folknáře 40736 407364
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Děčín je město v kategorii nad 50000 stálých obyvatel. Město leží na soutoku Labe, Ploučnice a Jílovského potoka ve výškově velmi členitém terénu. Zástavba města včetně všech jeho částí je rozložena mezi kótami přibližně vymezenými Dolním Žlebem 125 m n.m. a Velkou Velení 444 m n.m. Území města je rozděleno do 35 městských částí. Jeho částí je i Děčín XXVIII-Folknáře. Městská část Folknáře má okolo 220 obyvatel. Leží ve východním okraji města Děčína a slouží hlavně pro bydlení venkovského typu se soustředěnou zástavbou. Leží v nadmořských výškách 270-289 m n. m. a spadá do CHKO České středohoří, náleží do povodí Labe. Územím protéká Folknářský potok a místní bezejmenné vodoteče. Do budoucna se nepředpokládá výrazný rozvoj.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 217 212 205 198 - - -
   přechodně bydlící 0 0 0 0 - - -
   celkem 217 212 205 198 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   203 203 203 198 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Děčín – Folknáře jsou zásobován pitnou vodou ze skupinového vodovodu Děčín - Hřensko (SK-001) vodovodem SK-001.6. Obec je provozována ve dvou tlakových pásmech s třemi vodojemy, do kterých se původně využívala voda z místních zdrojů - zářezy s gravitačním odběrem. V současné době je do všech vodojemů přiváděna voda z přivaděče Hřensko-Děčín (DN 400) samostatnými přívodními řady.
   VDJ U hřbitova 24 m3 (260,88-terén)
   VDJ U tří dubů 25 m3 (257,46/256,46 m n. m
   VDJ Nad hostincem 30 m3 (358,54/356,84 m n.m.)
   VDJ a zdroj U statku jsou dnes již mimo provoz.
   Na vodovod je napojeno 94% obyvatel. Kapacita a kvalita vody je vyhovující. Majitelem vodovodu je Severočeská vodárenská společnost a.s. a provozují je Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je navržen na celý rozsah zástavby, bez velkých provozních problémů. Předpokládá se výměna starého potrubí, cca 10% sítí (DN 80 – 280 m) do roku 2011.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko, Bynov DN 3a, DN 3b a Bělá. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné vody.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 001/44 ZD.DC 001/44-mimo provoz PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 001/44 ZD.DC 001/44-mimo provoz PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 001/19 ZD.DC 001/19-mimo provoz PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 001/43 ZD.DC 001/43-mimo provoz PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.DC 023/2 VDJ.DC 023/2 10 m3 PRVK/2020
  Vodojem Stav PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.DC 001/62 30 m3 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.DC 001/60 24 m3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Folknáře Nad hostincem 1b ZD.DC 001/21 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Folknáře Nad hostincem 1a ZD.DC 001/21 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Folknáře Nad hostincem 1d ZD.DC 001/21 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Folknáře Nad hostincem 1c ZD.DC 001/21 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 46 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V Děčíně - Folknářích není vybudována kanalizační síť, splaškové vody jsou odváděny do septiků (35%) se zaústěním odpadů do vodotečí, dešťové kanalizace nebo do vsaků a bezodtokových jímek (65%) s vyvážením na ČOV Děčín.
   Dešťové vody jsou odváděny v části pomocí dešťové kanalizace s jedním výustním objektem a v části pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodotečí nebo jsou vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním splaškových vod. Pouze pro zástavbu navazující na Děčín-Nové Město je navrženo prodloužení kanalizačních stok v délce 870 m, v profilu 250 až 300 mm. Ve výhledu po roce 2015 je možná dostavba kanalizační sítě pro celou zástavbu v délce cca 2,0 km s napojením na kanalizační síť Děčína.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 6 630,0 6 630,0

  Mapa