Děčín - CZ042.3502.4202.0013.28 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Děčín

  Číslo obce PRVKUK 0013
  Kód obce PRVKUK CZ042.3502.4202.0013
  Kód obce 562335
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  728 (4202)
  Děčín

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3502.4202.0013.28 Děčín XXVIII-Folknáře 40736 407364
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Město leží na soutoku Labe, Ploučnice a Jílovského potoka ve výškově velmi členitém terénu. Zástavba města včetně všech jeho částí je rozložena mezi kótami přibližně vymezenými Dolním Žlebem 125 m n.m. a Velkou Velení 444 m n.m. Území města je rozděleno do 35 městských částí. Jeho částí je i Děčín XXVIII-Folknáře. Leží ve východním okraji města Děčína a slouží hlavně pro bydlení venkovského typu se soustředěnou zástavbou. Leží v nadmořských výškách 270-289 m n. m. a spadá do CHKO České středohoří a do OP vodního zdroje, náleží do povodí Labe. Územím protéká Folknářský potok a místní bezejmenné vodoteče. Do budoucna se nepředpokládá výrazný rozvoj.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 217 212 207 310 309 309
   přechodně bydlící 0 0 13 15 15 15
   celkem 217 212 220 325 324 324
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   203 203 203 325 324 324
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Děčín – Folknáře jsou zásobován pitnou vodou ze skupinového vodovodu Děčín - Hřensko (SK-001) vodovodem SK-001.6. Obec je provozována ve dvou tlakových pásmech s třemi vodojemy, do kterých se původně využívala voda z místních zdrojů - zářezy s gravitačním odběrem. V současné době je jsou již v provozu pouze vodní zdroje Nad Hostincem s celkovou kapacitou 2 l/s.

   V místní části se nacházejí tři zemní vodojemy:

   • VDJ U hřbitova 24 m3 (260,88-terén)
   • VDJ U tří dubů 25 m3 (257,46/256,46 m n. m
   • VDJ Nad hostincem 30 m3 (358,54/356,84 m n.m.)

   Na vodovod je napojeno 100% obyvatel. Kapacita a kvalita vody je vyhovující. Majitelem vodovodu je Severočeská vodárenská společnost a.s. a provozují je Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Navrhuje se zkapacitnění stávajícího vodojemu Nad hostincem, který je k roku 2020 nedostačující.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko a Bělá. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné vody.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav Folknáře - U tří dubů PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.DC 001/62 Folknáře - Nad hostincem 30 30 m3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.DC 001/60 Folknáře - U hřbitova 24 24 m3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 001/21 Folknáře Nad hostincem PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 001/21 Folknáře Nad hostincem PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 001/21 Folknáře Nad hostincem PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 001/21 Folknáře Nad hostincem PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V místní části Děčíně - Folknářích je vybudována jedna kanalizační stoka v délce cca 335 m, ukončena bývalou výustí D151. Z oblastí, kde kanalizace není vybudována, jsou splaškové vody odváděny do septiků (35%) se zaústěním odpadů do vodotečí, dešťové kanalizace nebo do vsaků a bezodtokových jímek (65%) s vyvážením na ČOV Děčín.
   Dešťové vody jsou odváděny v části pomocí dešťové kanalizace s jedním výustním objektem a v části pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodotečí nebo jsou vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Ve výhledu po roce 2030 je možná dostavba kanalizační sítě splaškové kanalizace v délce 3,127 km pro celou zástavbu s napojením na kanalizační síť Děčína  v profilu 250 až 300 mm. 

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Děčín MDC/9718/2016 "Děčín - rekonstrukce ul. Březová - SO 501 zatrubnění příkop
  27. 1. 2016
  Ústecký kraj 2671/ZPZ/2015/SC-16.3 změna rozhodnutí-sanační čerpání
  29. 9. 2015
  Děčín MDC/65397/2017 a MDC/66252/2017 "Prameniště a jímka Křešice - likvidace stávajícího majetku"
  12. 7. 2017
  Děčín MDC/22417/2016 "Kamenička Boletice - stabilizace koryta, ř. km 2,09 - 2,31"
  23. 3. 2016