Koštice - CZ042.3507.4207.0151.03 - stav 2004

 1. Obec

  Koštice

  Číslo obce PRVKUK 0151
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4207.0151
  Kód obce 566284
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  850 (4207)
  Louny

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4207.0151.03 Vojničky 07100 71005
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Vojničky leží na severovýchodě od Loun v nadmořských výškách 188 – 203 m n. m. Jedná se o obec do 50 trvale bydlících obyvatel a s 15 rekreačními objekty. Zástavba obce je soustředěná podél hlavní komunikace, je tvořena převážně rodinnými domy. Obcí protéká Suchý potok. Jižně ve vzdálenosti 2,5 km se nachází významný vodní tok Ohře. Pro požární účely je v obci rybník. Zájmové území náleží povodí řeky Ohře. Počet trvale žijících obyvatel bude v obci mírně stoupat spolu s mírným nárůstem rekreantů.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 49 51 55 60 - - -
   přechodně bydlící 40 42 46 50 - - -
   celkem 89 93 101 110 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   49 51 55 60 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Vojničky je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Koštice OPSKLN.038 vodovodem OPSKLN.038.1. Zdrojem vody je rozvodná síť obce Lukohořany, která je zásobována z vodárenské soustavy Přísečnice. Na vodovodní síť je napojeno 100 % trvale bydlících obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu bez větších provozních problémů. Navrhujeme rekonstrukci stávajících azbestocementových potrubí.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Vojničky nemá kanalizační síť. Odpadní vody od 50 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokých jímkách s vyvážením na ČOV Louny a 50 % obyvatel odpadní vody z bezodtokových jímek vyváží na pole.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost obce Vojničky není investičně a provozně výhodné budovat kanalizační síť a ČOV. Po roce 2021 budou stávající bezodtokové jímky vyvážením na ČOV Louny rekonstruovány.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  107,0 0,0 107,0

  Mapa