Koštice - CZ042.3507.4207.0151.02 - stav 2004

 1. Obec

  Koštice

  Číslo obce PRVKUK 0151
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4207.0151
  Kód obce 566284
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  850 (4207)
  Louny

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4207.0151.02 Vojnice 07099 70998
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Vojnice leží na severovýchodě od Loun v nadmořských výškách 185 – 195 m n. m. Jedná se o obec s 60 trvale bydlícími obyvateli a s 15 rekreačními objekty. Zástavba obce je soustředěná podél hlavní komunikace, je tvořena převážně rodinnými domy. Obcí protéká Suchý potok. Jižně ve vzdálenosti 2,5 km se nachází významný vodní tok Ohře. Zájmové území náleží povodí řeky Ohře. Předpokládá se pokles počtu trvale bydlících obyvatel. Předpokládá se výstavba 5 rekreačních objektů.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 60 55 47 40 - - -
   přechodně bydlící 35 36 38 40 - - -
   celkem 95 91 85 80 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   57 55 47 40 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Vojnice je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Koštice OPSKLN.038 vodovodem OPSKLN.038.2. Zdrojem vody je rozvodná síť obce Vojničky, která je zásobována z vodárenské soustavy Přísečnice. Na vodovodní síť je napojeno 95 % trvale bydlících obyvatel, zbylých 5 % je zásobováno individuálně domovními studnami. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu bez větších provozních problémů. Navrhujeme rekonstrukci stávajících azbestocementových potrubí.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Vojnice nemá kanalizační síť. Odpadní vody od 75 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokých jímkách s vyvážením na ČOV Louny a od 25 % obyvatel odpadní vody odtékají nečištěné do vodoteče.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost obce Vojnice není investičně a provozně výhodné budovat kanalizační síť a ČOV. U nové výstavby do roku 2015 budou odpadní vody likvidovány v domovních ČOV. Po roce 2016 budou stávající bezodtokové jímky vyvážením na ČOV Louny rekonstruovány.
   .

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  61,0 1 101,0 1 162,0

  Mapa