Koštice - CZ042.3507.4207.0151.01 - stav 2017

 1. Obec

  Koštice

  Číslo obce PRVKUK 0151
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4207.0151
  Kód obce 566284
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  850 (4207)
  Louny

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4207.0151.01 Koštice 07098 70980
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Koštice leží na severovýchodě od Loun v nadmořských výškách 165 - 175 m n. m. Jedná se o obec do 450 trvale bydlících obyvatel a s 220 rekreačními objekty. Zástavba obce je soustředná podél hlavních komunikací, je tvořena převážně rodinnými domy a bytovou výstavbou. Obcí protéká významný vodní tok – Ohře, který slouží i k požárním účelům. Zájmové území náleží povodí řeky Ohře. Počet trvale žijících obyvatel bude v obci mírně stoupat. Předpokládá se výstavba 10 RD a 15 rekreačních objektů.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2030
   trvale bydlící 438 452 476 500 -
   přechodně bydlící 250 250 250 250 -
   celkem 688 702 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2030
   438 452 476 500 -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Koštice je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Koštice OPSKLN.038 vodovodem OPSKLN.038.3. Zdrojem vody je VDJ Koštice – 1 x 200 m3 (203,60 / 210,00 m n. m.), který je zásobován z přívodního řadu DN 800 z vodárenské soustavy Přísečnice. Na vodovodní síť je napojeno 100 % obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu bez větších provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav vodojem Koštice - VDJ.LT 016/8 200 m3 PRVK/2020
  Vodojem Stav PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2030
   0 0 0 0 -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Koštice nemá kanalizační síť. Odpadní vody od 80 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokých jímkách s vyvážením na ČOV Louny a 20 % má septiky s odtokem do dešťové kanalizace.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   U nové výstavby do roku 2015 budou odpadní vody likvidovány v domovních ČOV. Po roce 2016 budou stávající septiky intenzifikovány na MČOV a stávající bezodtokové jímky vyvážením na ČOV Louny rekonstruovány.

   V obci Koštice je navržena výstavba kombinované splaškové kanalizace - gravitace DN 250 DN 300 v délce 5007 m s úseky řešenými pomocí výtlaků DN 50 a DN 80 v délce 1273 m s 8 čerpacími stanicemi a nová ČOV pro 800 EO.

   V obci Koštice se uvažuje o centrálním způsobu odkanalizování, prostřednictvím kombinované kanalizační sítě. Gravitační část kanalizace je plánována z trub DN 300 v délce cca 3,4 km a tlaková část kanalizace z trub DN 50 a 80 v délce cca 1,3 km. Společně s výstavbou tlakové části kanalizace budou vystavěny 3 čerpací stanice odpadních vod. Odpadní vody z MČ Koštice budou kanalizačním systémem odváděny na sousední ČOV Želevice o kapacitě 600 EO. Realizace výstavby kanalizačního systému je plánována v letech 2017 – 2018.


  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Návrh ČS3 Koštice PRVK/2020
  Čerpací stanice Návrh ČS2 Koštice PRVK/2020
  Čerpací stanice Návrh ČS1 Koštice PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 12 339,0 12 339,0

  Mapa