Koštice - CZ042.3507.4207.0151.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Koštice

  Číslo obce PRVKUK 0151
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4207.0151
  Kód obce 566284
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  850 (4207)
  Louny

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4207.0151.01 Koštice 07098 70980
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Koštice leží na severovýchodě od Loun v nadmořské výšce 165 - 175 m n. m.. Zástavba obce je soustředěná podél hlavních komunikací. Je tvořena převážně rodinnými domy a bytovou výstavbou. Územím od severu k jihu protéká potok Žejdlík, který se za obcí vlévá do řeky Ohře. Obec leží na levém břehu řeky Ohře, která slouží i k požárním účelům. Hranice území je zhruba v délce cca 2,5 km lemována potokem Dobročka (Třtěnským potokem), levostranným přítokem řeky Ohře. Zájmové území náleží do povodí Ohře. Předpokládá se, že počet trvale žijících obyvatel bude mírně klesat.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 438 452 442 424 408 398
   přechodně bydlící 250 250 11 12 12 12
   celkem 688 702 453 436 420 410
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   438 452 476 436 420 410
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Koštice je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Libčeves II  OP-SK-LT.016 přes rozvodné sítě obcí Třebívlice, Lukohořany, Vojničky a Vojnice. Zdrojem vody pro obec Koštice je věžový VDJ Koštice – 1 x 200 m3 (180,60 / 187,00 m n. m.), který je zásobován přes VDJ Šepetely – 2 x 150 mz Vodárenské soustavy Přísečnice. Na vodovodní síť je napojena většina trvale bydlících obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s..

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v obci Koštice předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem věžový Stav vodojem Koštice - VDJ.LT 016/8 200 200 m3 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 408 398
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Koštice nemá kanalizační síť. Odpadní vody od 80 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokých jímkách s vyvážením na ČOV Louny a 20 % má septiky s odtokem do dešťové kanalizace.

   V současné době je zahájena realizace stavby Koštice, Želevice - kanalizace a ČOV.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Obec Koštice bude odkanalizována prostřednictvím kombinované splaškové kanalizační sítě. Gravitační část kanalizace je navržena z trub PVC DN 300 v délce cca 3,75 km. Součástí jsou tři čerpací stanice - ČS1 ( Q=3,5 l/s ) s výtlakem PE DN80 dl.175m, ČS2 ( Q=2l/s ) s výtlakem PE DN80 dl.125 m a ČS3 ( Q=2 l/s ) s výtlakem PE DN80 dl. 217m.

   Část obce u žst. Koštice na levém břehu potoka Žejdlík bude odkanalizována tlakovou kanalizací z trub DN 50 v délce cca 0,75 km.

   Odpadní vody budou z ČS1 Koštice čerpány na navrhovanou ČOV Koštice.

   Navrhovaná ČOV Koštice bude mechanicko biologická čistírna s aerobní stabilizací a odvodňováním kalu. Navrhovaná kapacita je  90 m3/den, navržena na 600 EO, BSK5  36 kg/den. 

   ČOV se skládá z objektu provozní budovy ( hrubé předčištění, místnost obsluhy, dmýchárna a kalové hospodářství ) a zastřešených nádrží aktivace.

    Hrubé předčištění zahrnuje velmi jemné automaticky čištěné česle, na obtoku pak  jemné ručně čištěné česle. Objekt aktivace je řešen jako monolitická nádrž, rozdělená do pěti sekcí - denitrifikace, nitrifikace, dosazovací nádrž s vertikálním průtokem, kalojem a jímka na svoz fekálií. Kalové hospodářství zahrnuje kalolis k odvodnění kalů.

   Na ČOV Koštice budou čerpány také odpadní vody z obce Želevice.

   Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny do Ohře.

    

   Ukončení realizace stavby Koštice, Želevice - kanalizace a ČOV se předpokládá v r.2024. Na kanalizaci a ČOV bude napojeno 100% obyvatel obce.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Návrh ČS3 Koštice PRVK\2021
  Čerpací stanice Návrh ČS2 Koštice PRVK\2021
  Čerpací stanice Návrh ČS1 Koštice PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  14 972,0 56 135,0 71 107,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Louny Null "Domovní ČOV"
  10. 9. 2007
  Louny ---Nezadáno--- R-Koštice - souhlas v zú
  2. 10. 2006