Jimlín - CZ042.3507.4207.0150.02 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Jimlín

  Číslo obce PRVKUK 0150
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4207.0150
  Kód obce 546011
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  850 (4207)
  Louny

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4207.0150.02 Zeměchy 06021 60216
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Zeměchy leží na jihozápadě od Loun v nadmořských výškách 230 - 240 m n. m.. Zástavba obce je mírně roztroušená podél hlavní komunikace a je tvořena převážně rodinnými domy. Obcí protéká bezejmenný potok. Pro požární účely je v obci rybník na návsi. Zájmové území náleží do povodí řeky Ohře. Počet trvale žijících obyvatel bude v obci mírně klesat.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 330 339 391 375 361 352
   přechodně bydlící 10 10 42 49 49 49
   celkem 340 349 433 424 410 401
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   330 339 354 424 410 401
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Zeměchy je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Louny OP-SK-LN.039 odbočkou z rozváděcího řadu PVC De 225, který zásobuje pitnou vodou obec Jimlín. Zdrojem vody je VDJ Louny HTP – 2 x 1500 m3 (269,00 / 274,00 m n. m.), do kterého voda přitéká z Vodárenské soustavy Přísečnice. Na vodovod je napojena většina trvale bydlících obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s..

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 354 263 254 263
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Zeměchy má vybudovanou splaškovou kanalizaci. Potrubí je z trub PP v profilech DN 250 a DN 300 v celkové délce cca 4,5 km. Součástí kanalizace jsou tři čerpací stanice. Kanalizační síť obce Zeměchy je napojena na kanalizaci obce Jimlín a odpadní vody jsou následně čištěny na ČOV Jimlín.

   Na kanalizaci a ČOV je napojeno 70% obyvatel, 30% odvádí odpadní vody do bezodtokových jímek s odvozem na ČOV Louny.


   Majitelem kanalizace je SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Obec je vybavena dostatečně rozvinutou kanalizační sítí a pro připojení případné další zástavby na stokovou síť postačuje realizovat jen kanalizační přípojky. Doporučujeme, aby do roku 2030 byly napojeny objekty, které v současné době využívají k odvádění splaškových vod jímky. 

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav Zeměchy - křižovatka PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav Zeměchy - střed PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav Zeměchy zahrádky PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Louny MULNCJ 11410/2009 Zeměchy- čs phm neveřejná MM
  25. 2. 2009