Jimlín - CZ042.3507.4207.0150.01 - stav k 11.12.2023

 1. Obec

  Jimlín

  Číslo obce PRVKUK 0150
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4207.0150
  Kód obce 546011
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  850 (4207)
  Louny

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4207.0150.01 Jimlín 06019 60194
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Jimlín leží na jihozápadě od Loun v nadmořských výškách 240 - 260 m.n. m.. Zástavba obce je mírně roztroušená podél hlavní komunikace a je tvořena převážně rodinnými a bytovými domy. Obcí protéká potok Hasina. Pro požární účely jsou v obci dva rybníky. Zájmové území náleží do povodí řeky Ohře. Počet trvale žijících obyvatel bude v obci mírně klesat.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 392 387 465 446 429 418
   přechodně bydlící 18 18 1 1 1 1
   celkem 410 405 466 447 430 419
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   385 385 379 447 430 419
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Jimlín je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Louny OP-SK-LN.039. Zdrojem vody je VDJ Louny HTP – 2 x 1500 m3 (269,00 / 274,00 m n. m.), do kterého voda přitéká z Vodárenské soustavy Přísečnice. Na vodovod je napojena většina trvale bydlících obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s..

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 379 312 301 312
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Jimlín má vybudovanou splaškovou kanalizaci  ukončenou ČOV. Potrubí je z trub PP a PVC v profilech DN 200 až DN 300 v celkové délce cca 5,3 km. Součástí kanalizace jsou dvě čerpací stanice. Na kanalizační síť obce Jimlín je napojena kanalizace obce Zeměchy.

   Na kanalizaci a ČOV je napojeno 70% obyvatel, 30% odvádí odpadní vody do bezodtokových jímek s odvozem na ČOV Louny.


   Majitelem kanalizace a ČOV je SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

   Kanalizace je zakončena v ČOV Jimlín. Kapacita je 86,3 m3/den. ČOV navržena na 1000 EO, BSK5  60 kg/den. 

   Čistírna odpadních vod je mechanicko biologická s odstraňováním dusíku a s aerobní stabilizací kalu. Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny do potoka Hasina.  


  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Obec je vybavena dostatečně rozvinutou kanalizační sítí a pro připojení případné další zástavby na stokovou síť postačuje realizovat jen kanalizační přípojky. Doporučujeme, aby do roku 2030 byly napojeny objekty, které v současné době využívají k odvádění splaškových vod jímky. 

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav Jimlín 024/14Z/2022
  Čerpací stanice Stav Jimlín - obecní úřad 024/14Z/2022
  Čerpací stanice Stav Jimlín Nad mlýnem 024/14Z/2022
  Výústní objekt Stav Jimlín ČOV 024/14Z/2022
  Výústní objekt Stav 024/14Z/2022
  Výústní objekt Stav 024/14Z/2022
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Louny MULNCJ 11410/2009 Zeměchy- čs phm neveřejná MM
  25. 2. 2009