Jimlín - CZ042.3507.4207.0150.01 - stav 2004

 1. Obec

  Jimlín

  Číslo obce PRVKUK 0150
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4207.0150
  Kód obce 546011
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  850 (4207)
  Louny

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4207.0150.01 Jimlín 06019 60194
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Jimlín leží na jihozápadě od Loun v nadmořských výškách 240 - 260 m.n. m. Jedná se o obec do 400 trvale bydlících obyvatel a je zde 6 rekreačních objektů. Zástavba obce je mírně roztroušená podél hlavní komunikace, je tvořena převážně rodinnými a bytovými domy. Obcí protéká potok Hasina. Pro požární účely jsou v obci dva rybníky. Zájmové území náleží povodí řeky Ohře. Počet trvale žijících obyvatel bude v obci mírně klesat.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 392 387 379 372 - - -
   přechodně bydlící 18 18 18 18 - - -
   celkem 410 405 397 390 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   385 385 379 372 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Jimlín je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu OP-SK-LN.039 vodovodem OPSKLN.039.49. Zdrojem vody je VDJ Louny HTP – 2 x 1500 m3 (269,00 / 274,00 m n. m.), do kterého voda přitéká z Vodárenské soustavy Přísečnice. Na vodovod je napojeno 98 % trvale bydlících obyvatel. Zbylá 2 % jsou zásobována individuálně domovními studnami. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav ČS Opočno (Jimlín) - CS.LN 039/11 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 379 372 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Jimlín nemá kanalizační síť. Odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokých jímkách s vyvážením na ČOV Louny.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Navrhujeme v obci Jimlín vybudovat soustavnou kanalizační síť a ČOV v průběhu let 2004 – 2006. V současné době je stavba připravena k zahájení. Projektovou dokumentaci zpracovala firma Inprojekt Engineering, s.r.o.
   Projektované kapacity: ČOV pro 1000 EO, 1 x ČS Q=1 l/s, DN 100 - 4900 m

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav Jimlín PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav Jimlín - obecní úřad PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav Jimlín Nad mlýnem PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Jimlín ČOV PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa