Chraberce - CZ042.3507.4207.0149.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Chraberce

  Číslo obce PRVKUK 0149
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4207.0149
  Kód obce 546429
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  850 (4207)
  Louny

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4207.0149.01 Chraberce 10189 101893
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Chraberce leží severně od Loun v nadmořské výšce 260 – 320 m n. m.. Zástavba rodinnými domy a zemědělskými objekty je soustředěná podél místní komunikace. V obci je požární nádrž. Území obce náleží do povodí řeky Ohře a nachází se v CHKO České středohoří. Severovýchodně od obce se rozkládá čedičový lom. Nepředpokládá se zásadní změna ohledně počtu trvale bydlících obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 139 139 152 146 140 137
   přechodně bydlící 8 8 0 0 0 0
   celkem 147 147 152 146 140 137
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   136 136 137 118 118 118
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Chraberce je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Libčeves I  OP-SK-LN.037. V roce 2006 byl prodloužen skupinový vodovod Libčeves přiváděcím řadem PE DN 110 až do VDJ Chraberce, čímž došlo k propojení sítě dvou skupinových vodovodů Libčeves a Louny. Zdrojem vody pro obec Chraberce je VDJ Chraberce 1 x 35 m3 (315,00 m n. m.), který je zásobován přes VDJ Bělušice – 1 x 500 m3 (376,40 / 381,75 m n. m.) z VDJ Bečov. Do VDJ Bečov přitéká voda z Vodárenské soustavy Přísečnice. Na vodovod je napojena převážná část trvale bydlících obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s..

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav vodojem Chraberce - VDJ.LN 039/18 35 35 m3 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Chraberce je vybudována pouze dešťová kanalizace, do které je přes septiky napojeno 60 % obyvatel. 40 % obyvatel odvádí odpadní vody do bezodtokových jímek.
   Majitelem a provozovatelem kanalizace je obec Chraberce.
   Dešťové vody jsou odváděny částečně kanalizací a částečně systémem struh, příkopů a propustků a vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním odpadních vod. Je nutné upřednostňovat hromadné napojení skupin nemovitostí na společné zařízení pro více objektů.

   Dle územního plánu je navržena výstavba splaškové kanalizace ukončené čerpací stanicí, kterou budou odpadní vody přečerpávány do kanalizační sítě obce Chožov a následně čištěny na ČOV Chožov.  Do roku 2030 se tato výstavba nepředpokládá. 

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory