Chraberce - CZ042.3507.4207.0149.01 - stav 2004

 1. Obec

  Chraberce

  Číslo obce PRVKUK 0149
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4207.0149
  Kód obce 546429
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  850 (4207)
  Louny

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4207.0149.01 Chraberce 10189 101893
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Chraberce se nachází severně od Loun v nadmořských výškách 260 – 320 m n. m. Území obce spadá do CHKO České středohoří. Jedná se o obec do 150 trvale bydlících obyvatel a se 4 rekreačními objekty. Zástavba rodinnými domy a zemědělskými objekty je soustředěná podél místní komunikace. Obcí neprotéká žádná vodoteč, je zde požární nádrž. Území obce náleží do povodí Ohře.
   Předpokládá se velmi mírný nárůst počtu trvale bydlících obyvatel. Rozvoj obce se nepředpokládá.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 139 139 140 142 - - -
   přechodně bydlící 8 8 8 8 - - -
   celkem 147 147 148 150 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   136 136 137 139 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Chraberce je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Louny OPSKLN.039 vodovodem OPSKLN.039.25. Zdrojem vody je VDJ Chraberce 1 x 35 m3 (max. hl. 307,70 m n. m.), který je zásobován z VDJ Louny - Čtyřlístek – 4 x 1750 m3 (237,20 / 242,20 m n. m.), do kterého voda přitéká z Vodárenské soustavy Přísečnice. V obci Chožov je umístěna ČS Chožov, ze které se přes rozvodnou síť obcí Chožov a Chraberce dopravuje voda do VDJ Chožov a VDJ Chraberce. Na ČS Chožov je osazeno dávkovací čerpadlo NaClO, které zajišťuje dochlorování vody. Na vodovod je napojeno 98 % trvale bydlících obyvatel, zbylá 2 % jsou zásobována individuálně. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na vysoké procentu úniků navrhujeme postupnou rekonstrukci vodovodního potrubí.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav vodojem Chraberce - VDJ.LN 039/18 35 m3 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Chraberce je vybudována pouze dešťová kanalizace, do které je přes septiky napojeno 60 % obyvatel a 40 % obyvatel odvádí odpadní vody do bezodtokových jímek s vyvážením na pole.
   Majitelem a provozovatelem kanalizace je obec Chraberce.
   Dešťové vody jsou odváděny částečně kanalizací a částečně systémem struh, příkopů a propustků a vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost obce Chraberce není investičně a provozně výhodné budovat ČOV. Po roce 2016 budou stávající septiky intenzifikovány na MČOV a stávající bezodtokové jímky vyvážením na ČOV Louny rekonstruovány.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  2,0 1 650,0 1 652,0

  Mapa