Chožov - CZ042.3507.4207.0148.03 - stav 2009

 1. Obec

  Chožov

  Číslo obce PRVKUK 0148
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4207.0148
  Kód obce 566241
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  850 (4207)
  Louny

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4207.0148.03 Třtěno 17116 171166
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Třtěno leží asi 10 km severovýchodně od města Louny v nadmořské výšce 185 – 210 m n. m. Jedná se o obec do 150 trvale bydlících obyvatel a je zde 10 rekreačních objektů. Zástavba je soustředěná, obec je zastavěna převážně rodinnými domy. Území obce náleží do povodí řeky Ohře a zasahuje do CHKO České středohoří. Obcí protéká potok Dobročka, za obcí ve vzdálenosti 5,0 km protéká řeka Ohře. V obci se nachází požární nádrž.
   Předpokládá se velmi mírný vzestup počtu trvale bydlících obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 111 111 111 112 - - -
   přechodně bydlící 40 40 40 40 - - -
   celkem 151 151 151 152 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   111 111 111 112 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Třtěno je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Libčeves OPSKLN.037 vodovodem OP-SK-LN.037.14. Zdrojem vody je rozvodná síť obce Mnichovský Týnec, kam gravitačně přitéká voda přes VDJ Bělušice – 2 x 250 m3 (376,40 / 381,75 m n. m.), do kterého se čerpá voda z VDJ Bečov z vodárenské soustavy Přísečnice. Na konci obce Mnichovský Týnec je osazen redukční ventil. Na vodovod je napojeno 100 % trvale bydlících obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je obec Chožov a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu bez větších provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Třtěno má jednotnou kanalizační síť bez ČOV K-LN.025-J.N. Odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel jsou zachycovány v septicích s vypouštěním do kanalizace. Vlastníkem a provozovatelem kanalizace je obec Chožov.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Po roce 2016 navrhujeme vybudovat splaškovou kanalizaci s mechanicko – biologickou ČOV.

   V roce 2007 byla zpracována projektová dokumentace pro územní řízení na akci „Kanalizace - Chožov, Mnichovský Týnec, Třtěno“. Předmětem projektové dokumentace je výstavba splaškové kanalizace v obci Chožov a v místních částech Mnichovský Týnec a Třtěno v celkové délce 13251,5 m (6284,5 m gravitační PVC DN 250, 6967 m výtlaky PP DN 80 nebo DN 100 s pěti čerpacími stanicemi), která bude výtlakem napojena na nový kanalizační systém obce Vršovice, který bude dále napojen na kanalizační systém města Louny zakončený ČOV Louny.

   Je navrženo zkrácení kanalizační sítě o výtlak do Vršovic a zakončení kanalizační sítě obce Chožov na nové centrální ČOV obce pro 700 EO, se zaústěním do Chožovského potoka. ČOV bude sloužit i pro místní části Mnichovský Týnec a Třtěno. Řešení v místních částech Mnichovský Týnec a Třtěno se nemění, jejich odpadní vody budou výtlakem odváděny do kanalizace obce Chožov.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav ČSOV 3 Třtěno PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 1 251,0 1 251,0

  Mapa