Chožov - CZ042.3507.4207.0148.02 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Chožov

  Číslo obce PRVKUK 0148
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4207.0148
  Kód obce 566241
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  850 (4207)
  Louny

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4207.0148.02 Mnichovský Týnec 17115 171158
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Mnichovský Týnec leží asi 10 km severovýchodně od města Louny v nadmořské výšce 260 - 320 m n. m.. Zástavba je soustředěná a obec je zastavěna převážně rodinnými domy. V obci se nachází požární nádrž. Územím protéká Dobročka, nebo-li Třtěnský potok (levostranný přítok řeky Ohře. Území obce náleží do povodí Ohře a nachází se v CHKO České středohoří. Na jih od obce se rozkládá čedičový lom. Nepředpokládá se zásadní změna ohledně počtu trvale bydlících obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 125 122 132 84 81 79
   přechodně bydlící 30 30 7 7 7 7
   celkem 155 152 139 91 88 86
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   65 71 80 91 88 86
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Mnichovský Týnec je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Libčeves I  OP-SK-LN.037. Zdrojem vody je VDJ Bělušice – 1 x 500 m3 (376,40 / 381,75 m n. m.), který je zásobován přes VDJ Bečov z Vodárenské soustavy Přísečnice. V roce 2006 byl prodloužen skupinový vodovod Libčeves přiváděcím řadem PE DN 110 až do VDJ Chraberce, čímž došlo k propojení sítě dvou skupinových vodovodů Louny a Libčeves. Na vodovod je napojena většina trvale bydlících obyvatel. Majitelem vodovodu je Severočeská vodárenská společnost a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s..

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v obci Mnichovský Týnec předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 91 88 86
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Mnichovský Týnec má vybudovanou splaškovou kanalizaci. Potrubí je z trub PP DN 250 v celkové délce 1,85 km. Gravitační kanalizační síť je ukončena v ČSOV 1 Mnichovský Týnec, odkud jsou odpadní vody přečerpávány výtlakem PE DN80 v dl. 2,1 km do kanalizační sítě obce Třtěno.

   Na kanalizaci je napojeno 100% obyvatel. 

   Dešťové vody jsou odváděny původní jednotnou kanalizační sítí. 

   Majitelem a provozovatelem kanalizace je obec Chožov.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V cílovém roce 2030 zůstane zachován stávající způsob likvidace odpadních vod. 

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav ČSOV 1 Mnichovský Týnec PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  6 696,0 0,0 6 696,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Louny Null Chožov-prodl.vyp.ov z obce
  1. 10. 2012
  Louny Null Třtěno-prodl.vyp.ov z obce
  1. 10. 2012
  Louny MULNCJ 76118/2016 Chožov-kanalizační řád
  21. 10. 2016
  Louny Null Mnich.Týnec-prodl.vyp.ov z obce
  1. 10. 2012