Chožov - CZ042.3507.4207.0148.02 - stav 2009

 1. Obec

  Chožov

  Číslo obce PRVKUK 0148
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4207.0148
  Kód obce 566241
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  850 (4207)
  Louny

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4207.0148.02 Mnichovský Týnec 17115 171158
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Mnichovský Týnec leží asi 10 km severovýchodně od města Louny v nadmořské výšce 260 - 320 m n. m. Jedná se o obec do 150 trvale bydlících obyvatel a je zde 8 rekreačních objektů. Zástavba je soustředěná, obec je zastavěna převážně rodinnými domy. Území obce náleží do povodí řeky Ohře, zasahuje do ochranného pásma I. stupně vodního zdroje Mnichovský Týnec a malou částí také do CHKO České středohoří. Za obcí ve vzdálenosti 0,5 km protéká potok Dobročka. V obci se nachází požární nádrž.
   Předpokládá se mírný pokles počtu trvale bydlících obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 125 122 117 112 - - -
   přechodně bydlící 30 30 30 30 - - -
   celkem 155 152 147 142 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   65 71 80 91 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Mnichovský Týnec je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Libčeves OP-SK-LN.037 vodovodem OP-SK-LN.037.13. Zdrojem vody je rozvodná síť obce Charvartce, kam gravitačně přitéká voda přes VDJ Bělušice – 2 x 250 m3 (376,40 / 381,75 m n. m.), do kterého se čerpá voda z VDJ Bečov z vodárenské soustavy Přísečnice. V obci je nepoužívaný VDJ Mnichovský Týnec – 1 x 30 m3 (300,00 m n. m.), před kterým je osazen vzdušník. Vzhledem k tlakovým poměrům jsou v Mnichovském Týnci na gravitačním potrubí osazeny na začátku a konci obce redukční ventily. Na vodovod je napojeno 52 % trvale bydlících obyvatel, zbylých 48 % je zásobováno individuálně. Majitelem vodárenského zařízení je obec Chožov a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu bez větších provozních problémů. Navrhujeme v letech 2007 - 2008 realizaci nového vodojemu Mnichovský Týnec o objemu 2 x 50 m3 a propojovacího vodovodního řadu PE DN 150 dl. 1070 m mezi vodojemy Mnichovský Týnec a Chraberce. Tímto propojem dojde k zokruhování sítě dvou skupinových vodovodů Louny a Libčeves.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Mnichovský Týnec má jednotnou kanalizační síť bez ČOV K-LN.024-J.N. Kanalizace nemá rozhodnutí o vypouštění odpadních vod, na třech místech je zaústěna do melioračního příkopu. Odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel jsou zachycovány v septicích s vypouštěním do kanalizace. Vlastníkem a provozovatelem kanalizace je obec Chožov.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Po roce 2016 navrhujeme vybudovat splaškovou kanalizaci s mechanicko – biologickou ČOV.

   V roce 2007 byla zpracována projektová dokumentace pro územní řízení na akci „Kanalizace - Chožov, Mnichovský Týnec, Třtěno“. Předmětem projektové dokumentace je výstavba splaškové kanalizace v obci Chožov a v místních částech Mnichovský Týnec a Třtěno v celkové délce 13251,5 m (6284,5 m gravitační PVC DN 250, 6967 m výtlaky PP DN 80 nebo DN 100 s pěti čerpacími stanicemi), která bude výtlakem napojena na nový kanalizační systém obce Vršovice, který bude dále napojen na kanalizační systém města Louny zakončený ČOV Louny.

   Je navrženo zkrácení kanalizační sítě o výtlak do Vršovic a zakončení kanalizační sítě obce Chožov na nové centrální ČOV obce pro 700 EO, se zaústěním do Chožovského potoka. ČOV bude sloužit i pro místní části Mnichovský Týnec a Třtěno. Řešení v místních částech Mnichovský Týnec a Třtěno se nemění, jejich odpadní vody budou výtlakem odváděny do kanalizace obce Chožov.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav ČSOV 1 Mnichovský Týnec PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 1 106,0 1 106,0

  Mapa