Chožov - CZ042.3507.4207.0148.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Chožov

  Číslo obce PRVKUK 0148
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4207.0148
  Kód obce 566241
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  850 (4207)
  Louny

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4207.0148.01 Chožov 05365 53651
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Chožov leží asi 8 km severovýchodně od města Louny v nadmořské výšce 200 - 250 m n. m.. Zástavba je soustředěná a obec je zastavěna převážně rodinnými domy. V obci se nachází požární nádrž a obcí prochází hranice CHKO České středohoří. Jižní částí území protéká Chožovský potok, levostranný přítok řeky Ohře, a území obce náleží do povodí Ohře. Předpokládá se mírný pokles počtu trvale bydlících obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 323 331 339 315 303 295
   přechodně bydlící 40 40 0 0 0 0
   celkem 363 371 339 315 303 295
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   323 331 345 304 303 295
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Chožov je převážně zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu  Libčeves I  OP-SK-LN.037 a okrajově skupinovým vodovodem Louny OP-SK-LN.039. V roce 2006 byl k obci Chraberce ze severu prodloužen skupinový vodovod Libčeves přiváděcím řadem PE DN 110 až do VDJ Chraberce, čímž došlo k propojení sítě dvou skupinových vodovodů Libčeves a Louny. Zdrojem vody pro obec Chožov je VDJ Chožov 1 x 50 m3, který je zásobován přes VDJ Chraberce – 1 x 35 m3 z VDJ Bělušice – 1 x 500 m3 (376,40 / 381,75 m n. m.), do kterého voda přitéká z Vodárenské soustavy Přísečnice. Na vodovod je napojena většina trvale bydlících obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s..

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v obci Chožov předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav ČS Chožov - CS.LN 039/10 - odstavena PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav vodojem Chožov - VDJ.LN 039/19 50 50 m3 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 315 303 295
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Chožov má vybudovanou splaškovou kanalizaci ukončenou ČOV. Potrubí je z trub PP DN 250 v celkové délce 2,9 km. Na gravitační kanalizační síť Chožova je napojen výtlak z obce Třtěno.

   Na kanalizaci a ČOV je napojeno 100% obyvatel. 

   Dešťové vody jsou odváděny původní jednotnou kanalizační sítí. 

   Majitelem a provozovatelem kanalizace a ČOV je obec Chožov.

   Kanalizace je zakončena v ČOV Chožov. Kapacita je 135 m3/den. ČOV navržena na 900 EO. 

   Čistírna odpadních vod je mechanicko biologická - nízkozatěžovaná aktivace s biologickým odstraňováním dusíku a chemickým simultánním srážením sloučenin fosforu s aerobní stabilizací a gravitačním zahuštěním kalu. Mechanické čištění se skládá z jemných automaticky čištěným česlí a vertikálního lapáku písku. Objekt aktivace je řešen jako monolitická nádrž, rozdělená do čtyř sekcí - denitrifikace, nitrifikace, dosazovací nádrž s vertikálním průtokem a kalojem, doplněná nádrží na síran železitý.

   ČOV Chožov slouží k čištění odpadních vod z obcí Chožov, Třtěno a Mnichovský Týnec.

   Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny do Chožovského potoka.  

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V cílovém roce 2030 zůstane zachován stávající způsob likvidace odpadních vod. 

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  ČOV Stav IK-LN.023 ČOV Chožov PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  3 090,0 0,0 3 090,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Louny Null Chožov-prodl.vyp.ov z obce
  1. 10. 2012
  Louny Null Třtěno-prodl.vyp.ov z obce
  1. 10. 2012
  Louny MULNCJ 76118/2016 Chožov-kanalizační řád
  21. 10. 2016
  Louny Null Mnich.Týnec-prodl.vyp.ov z obce
  1. 10. 2012