Chožov - CZ042.3507.4207.0148.01 - stav 2009

 1. Obec

  Chožov

  Číslo obce PRVKUK 0148
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4207.0148
  Kód obce 566241
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  850 (4207)
  Louny

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4207.0148.01 Chožov 05365 53651
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Chožov leží asi 8 km severovýchodně od města Louny v nadmořské výšce 200  250 m n. m. Jedná se o obec do 400 trvale bydlících obyvatel a je zde 10 rekreačních objektů. Zástavba je soustředěná, obec je zastavěna převážně rodinnými domy. Území obce náleží do povodí řeky Ohře a z části zasahuje do CHKO České středohoří. Obcí protéká Chožovský potok. V obci se nachází požární nádrž a rybník.
   Předpokládá se mírný vzestup počtu trvale bydlících obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 323 331 345 360 - - -
   přechodně bydlící 40 40 40 40 - - -
   celkem 363 371 385 400 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   323 331 345 360 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Chožov je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu OP-SK-LN.039 vodovodem OPSKLN.039.24. Zdrojem vody je VDJ Chožov 1 x 50 m3, který je zásobován z VDJ Louny - Čtyřlístek – 4 x 1750 m3 (237,20 / 242,20 m n. m.), do kterého voda přitéká z Vodárenské soustavy Přísečnice. Před obcí je umístěna ČS Chožov, ze které se přes rozvodnou síť obcí Chožov a Chraberce dopravuje voda do VDJ Chožov a VDJ Chraberce. Na ČS Chožov je osazeno dávkovací čerpadlo NaClO, které zajišťuje dochlorování vody. Na vodovod je napojeno 100 % trvale bydlících obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu bez větších provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav ČS Chožov - CS.LN 039/10 PRVK/2020
  Vodojem Stav vodojem Chožov - VDJ.LN 039/19 50 m3 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 360 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Chožov má jednotnou kanalizační síť bez ČOV K-LN.023-J.N z let 1965 - 1970. Odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel jsou zachycovány v septicích s vypouštěním do kanalizace. Vlastníkem a provozovatelem kanalizace je obec Chožov.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Stav kanalizační sítě v obci je nevyhovující. Navrhujeme její postupnou rekonstrukci. V místě vyústění navrhujeme v letech 2012 – 2014 vybudovat ČOV se třetím stupněm čištění z důvodu málo vodného recipientu.

   V roce 2007 byla zpracována projektová dokumentace pro územní řízení na akci „Kanalizace - Chožov, Mnichovský Týnec, Třtěno“. Předmětem projektové dokumentace je výstavba splaškové kanalizace v obci Chožov a v místních částech Mnichovský Týnec a Třtěno v celkové délce 13251,5 m (6284,5 m gravitační PVC DN 250, 6967 m výtlaky PP DN 80 nebo DN 100 s pěti čerpacími stanicemi), která bude výtlakem napojena na nový kanalizační systém obce Vršovice, který bude dále napojen na kanalizační systém města Louny zakončený ČOV Louny.

   Je navrženo zkrácení kanalizační sítě o výtlak do Vršovic a zakončení kanalizační sítě obce Chožov na nové centrální ČOV obce pro 700 EO, se zaústěním do Chožovského potoka. ČOV bude sloužit i pro místní části Mnichovský Týnec a Třtěno. Řešení v místních částech Mnichovský Týnec a Třtěno se nemění, jejich odpadní vody budou výtlakem odváděny do kanalizace obce Chožov.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
  ČOV Stav ČOV Chožov PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 11,0 11,0

  Mapa