Chlumčany - CZ042.3507.4207.0147.02 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Chlumčany

  Číslo obce PRVKUK 0147
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4207.0147
  Kód obce 566233
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  850 (4207)
  Louny

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4207.0147.02 Vlčí 05176 51764
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Vlčí leží asi 5 km jihovýchodně od města Louny v nadmořské výšce 250 – 260 m n. m.. Zástavba je soustředěná, obec je zastavěna převážně rodinnými domy. Území obce náleží do povodí řeky Ohře. Obcí protéká Vlčí potok, který je pravostranným přítokem Smolnického potoka. Na území obce se nachází soutok Cítolibského a Smolnického potoka, v jehož v blízkosti leží Nový rybník. Předpokládá se mírný pokles počtu trvale bydlících obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 134 137 145 139 133 130
   přechodně bydlící 40 40 23 27 27 27
   celkem 174 177 168 166 160 157
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   91 101 119 166 160 157
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Vlčí je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Louny OP-SK-LN.039 přes rozvodnou síť obce Chlumčany, která je zásobována z VDJ Chlumčany – 2 x 250 m3 (252,00 / 257,00 m n. m.), do kterého voda přitéká z Vodárenské soustavy Přísečnice. Ve VDJ Chlumčany je osazen redukční ventil - obec Chlumčany je rozdělena na dvě tlaková pásma. Na vodovod je napojena většina trvale bydlících obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s..

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v obci Vlčí předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 133 130
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Vlčí má jednotnou kanalizační síť bez ČOV K-LN.022-J.N. Odpadní vody od 60 % trvale bydlících obyvatel jsou zachycovány v septicích a vypouštěny do kanalizace, 40 % má odpadní vody akumulovány v bezodtokových jímkách vyvážených na ČOV Louny.

   Stávající kanalizační systém ve Vlčí je nevyhovující, jednotná kanalizace je netěsná, mělce uložená, místy zborcená, nemá dostatečný rozsah.
   Vlastníkem a provozovatelem kanalizace je obec Chlumčany.

   V současné době ( rok 2020 ) probíhá výstavba splaškové kanalizace ukončené ČOV. Gravitační kanalizace je svedena do ČS Vlčí1 a odtud čerpána výtlakem PE DN80 dl. 0,38 km na ČOV Chlumčany. Část území ( severní část obce na pravém břehu místní bezejmenné vodoteče ) je svedená do ČS Vlčí2 a odtud čerpána výtlakem PE DN80 dl. 0,22 km do gravitační sítě. Gravitační řady jsou z PVC trub DN 250 v celkové délce 1,95 km.

   V současné době probíhá výstavba ČOV Chlumčany, předpoklad zahájení zkušebního provozu r.2021.


  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Na kanalizaci a ČOV bude po dokončení výstavby napojeno 100% trvale bydlících obyvatel.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav ČS Vlčí 2 PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav ČS Vlčí 1 PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  3 896,0 660,0 4 556,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Louny Null Stavba domovní čistírny odpdních vod pro novostavbu rodinného domu
  7. 8. 2009
  Louny Null Vlčí-prodl.vyp.ov z obce
  5. 11. 2012
  Louny Null Domovní čistírna odpadních vod
  15. 12. 2008