Chlumčany - CZ042.3507.4207.0147.02 - stav 2018

 1. Obec

  Chlumčany

  Číslo obce PRVKUK 0147
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4207.0147
  Kód obce 566233
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  850 (4207)
  Louny

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4207.0147.02 Vlčí 05176 51764
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Vlčí leží asi 5 km jihovýchodně od města Louny v nadmořské výšce 250 – 260 m n. m. Jedná se o obec do 150 trvale bydlících obyvatel a je zde 20 rekreačních objektů. Zástavba je soustředěná, obec je zastavěna převážně rodinnými domy. Území obce náleží do povodí řeky Ohře a zasahuje do ochranného pásma I. stupně vodního zdroje Vlčí. Obcí protéká bezejmenný potok a ve vzdálenosti cca 0,5 km od obce protéká Smolnický potok.
   Předpokládá se mírný vzestup počtu trvale bydlících obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 134 137 143 150 - - -
   přechodně bydlící 40 40 40 40 - - -
   celkem 174 177 183 190 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   91 101 119 143 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Vlčí je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu OP-SK-LN.039 vodovodem OPSKLN.039.52. Zdrojem vody je VDJ Louny HTP – 2 x 1500 m3 (269,00 / 274,00 m n. m.), do kterého voda přitéká z Vodárenské soustavy Přísečnice. Odtud voda přitéká do VDJ Chlumčany – 2 x 250 m3 (252,00 / 257,00 m n. m.). Před vtokem do tohoto VDJ Chlumčany je odbočka, která gravitačně zásobuje obec Chlumčany a přes VDJ Vlčí – 2 x 50 m3 (262,00 / 264,00 m n. m) i obec Vlčí. Na vodovod je napojeno 68 % trvale bydlících obyvatel, zbylých 32 % je zásobováno individuálně. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovodní síť je v celém rozsahu zástavby bez provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Vlčí má jednotnou kanalizační síť bez ČOV K-LN.022-J.N. Odpadní vody od 60 % trvale bydlících obyvatel jsou zachycovány v septicích a vypouštěny do kanalizace, 18 % má odpadní vody akumulovány v bezodtokových jímkách vyvážených na ČOV Louny a 22 % má bezodtokové jímky, které vyváží na pole. Vlastníkem a provozovatelem kanalizace je obec Chlumčany.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Stávající kanalizační systém v obci Vlčí je nevyhovující, stávající jednotná kanalizace je netěsná, je mělce uložená a místy zborcená. Kanalizace nemá dostatečný rozsah a slouží i k odvádění dešťových vod.

   V Chlumčanech bude zřízena nová kanalizace DN 250 v délce 1,95 km doplněná o 2 čerpací stanice a výtlak v délce 0,6 km, které zajistí převedení splaškových vod do kanalizačního systému obce Chlumčany. Odpadní vody budou čištěny na ČOV Chlumčany.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav ČS Vlčí 2 PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav ČS Vlčí 1 PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 40,0 40,0

  Mapa