Děčín - CZ042.3502.4202.0013.27 - stav 2007

 1. Obec

  Děčín

  Číslo obce PRVKUK 0013
  Kód obce PRVKUK CZ042.3502.4202.0013
  Kód obce 562335
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  728 (4202)
  Děčín

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3502.4202.0013.27 Děčín XXVII-Březiny 40735 407356
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Děčín je město v kategorii nad 50000 stálých obyvatel. Město leží na soutoku Labe, Ploučnice a Jílovského potoka ve výškově velmi členitém terénu. Zástavba města včetně všech jeho částí je rozložena mezi kótami přibližně vymezenými Dolním Žlebem 125 m n.m. a Velkou Velení 444 m n.m. Území města je rozděleno do 35 městských částí. Jeho částí je i Děčín XVII-Březiny. Městská část Březiny byla  původně vesnička se zástavbou venkovského typu, kde bylo v pozdějších letech vybudováno sídliště z panelových domů a vzniklo na východním okraji Děčína předměstí s cca 2200 obyvateli. Leží v nadmořských výškách 156-240 m n.m. a spadá do CHKO České středohoří, náleží do povodí Labe. Území městské části leží na pravém břehu Ploučnice, která je významným vodním tokem. Sídlí zde zemědělské učňovské středisko, firma Karned Tools, s.r.o (výroba zámků a kování-145 zaměstnanců) a převážná část obyvatel pracuje ve městě Děčíně. Do budoucna se nepředpokládá výrazný rozvoj.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2030
   trvale bydlící 2 212 2 208 2 203 2 198 -
   přechodně bydlící 0 0 0 0 -
   celkem 2 212 2 208 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2030
   2 212 2 208 2 203 2 198 -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Děčín - Březiny jsou zásobovány pitnou vodou ze skupinového vodovodu Děčín-Hřensko (SK-001) vodovodem SK-001.5. Obec je provozována ve třech tlakových pásmech, je využíván odběr pitné vody z přivaděče Hřensko - Děčín i místní, podzemní zdroje vody, a to jak zářezy a jímky s gravitačním odběrem, tak i vrt s čerpáním vody ze zdroje.
   Do VDJ Březiny-HLAVNÍ – nový 1300 m (230,00/225,00 m n.m.) je přivedena voda z přivaděče Hřensko –Děčín (DN 400)
   Do VDJ Pod Dobrnou starý 50 m (245,09/242,89) a VDJ Pod Dobrnou nový 100 m (245,09/241,99) je přivedena voda z pramene Březiny pod Dobrnou. Pro toto tlakové pásmo (STP) je zároveň čerpána voda přímo do sítě z vrtu Březiny-Rybníček .
   Zdroj a vodojem U Kvízů je dnes již mimo provoz.
   Do VDJ Nad zastávkou 100 m (193,45/191,40 m n.m.) je přivedena voda ze zdrojů BECKLER a U zastávky.
   Na vodovod je napojeno 97% obyvatel. Kapacita a kvalita vody je vyhovující. Majitelem vodovodu je Severočeská vodárenská společnost a.s. a provozují je Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je navržen na celý rozsah zástavby, bez velkých provozních problémů. Předpokládá se výměna starého potrubí, cca 10% sítí (DN 80 – 900 m) do roku 2015.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko, Bynov DN 3a, DN 3b a Bělá. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné vody.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CS.DC 001/11 CS.DC 001/11 PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav CS.DC 001/16 CS.DC 001/16-mimo provoz PRVK/2020
  Vodojem Stav PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.DC 001/46-mimo provoz PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.DC 001/58 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.DC 001/58 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Březiny Pod Dobrnou ZD.DC 001/35 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Libverda S1 ZD.DC 001/16-mimo provoz PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Březiny Rybníček studna PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Březiny Rybníček PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2030
   1 747 1 746 2 139 2 134 -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Při výstavbě sídliště se zástavbou panelových domů v Březinách byla vybudována oddílná splašková kanalizace (K-DC.002-S.C) a později čistírna odpadních vod pro 3136 EO se zaústěním odpadu do Ploučnice. Na gravitační kanalizaci a ČOV je napojeno 79% obyvatel. Nejsou zde napojeni žádní význační znečišťovatelé. Majitelem kanalizace je Severočeská vodárenská společnost a provozují ji Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
   Ostatní obyvatelé likvidují splaškové vody v bezodtokových jímek s vyvážením na ČOV Děčín (5% obyvatel) nebo v septicích s odpadem zaústěným do vodoteče (8%) a do vsaků (5%), zbývající 3% obyvatel vypouští splaškové vody přímo do dešťové kanalizace bez jakéhokoliv předčištění. Dešťovou kanalizaci tvoří dva svody se zaústěním do pravého a levého břehu Ploučnice. Odvádí odpadní vody z části staré zástavby.

   Vlastníkem ČOV je SVS a.s. Teplice a provozovatelem ČOV jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice
   Rozhodnutí o vypouštění :
   Č.j.: ŽP 4888/95/2003/96/J/H, vydal OÚ Děčín RŽP
   Platné povolení k vypouštění vydáno: 12.2. 1996
   Platí od 2/1996 do 12/2004
   Limity: 3 136 EO, Q = 114 000 m3/rok

   CHSK cr
   mg/l
   BSK5
   mg/l
   NL
   mg/l
   N-NH4+
   mg/l
   Nanorg.
   mg/l
   Pc
   mg/l
   pH
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   m
   p
   m
   p

   -
   135
   -
   40
   -
   35

   -
   -
   -
   -
   -
   6-9

   Recipient: Ploučnice
   Jedná se o mechanickou-biologickou ČOV, řešenou jako sdružený objekt.
   Projektované parametry :
   EO 3 136
   Q = 22,17 l/s = 699 153 m3/rok
   Přítok:
   BSK5 = 99 mg/l
   Skutečné parametry :
   EO 2 134
   Q = 4,37 l/s = 137 761 m3/rok

   Přítok:
   CHSK = 675 mg/l
   BSK5 = 339 mg/l
   NL = 204 mg/l

   Odtok:
   CHSK = 46 mg/l
   BSK5 = 8 mg/l
   NL = 22 mg/l

   Způsob stabilizace kalu : kalová pole
   Produkce stabilizovaného kalu 800 m3/rok = 8 t/rok.
   Způsob odvodnění kalu: kalová pole
   Produkce odvodněného kalu: 75 t/rok

   Dešťové vody jsou odváděny částečně pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodotečí nebo je vsakována do terénu a částečně dešťovou kanalizací ve správě obce.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V červnu 2004 byla vypracovaná firmou SVIS s.r.o. Ústí nad Labem projektová dokumentace ke stavebnímu povolení, která řeší převedení odpadních vod z Benešova nad Ploučnicí a z Březin na ČOV Děčín. Nová čerpací stanice odpadních vod Březiny bude zajišťovat přečerpávání splaškových odpadních vod z městské části Děčín-Březiny.
   ČSOV Březiny bude napojena na výtlak z Benešova, z potrubí PE Ø225x20,5 (Ø184) – PE 100 – PN 16, které bude ukončeno ve stávající kanalizační šachtě v Děčíně.
   Stavba ČSOV Březiny se nachází v prostoru stávající ČOV Březiny. Pro osazení technologie ČSOV budou využity dvě stávající nádrže nevyužívané druhé linky této ČOV – dvě dosazovací kalové nádrže. Vzhledem ke skutečnosti, že celá stavba nové ČSOV je umístěna ve stávajících objektech ČOV Březiny, bude nutné tyto objekty odstavit z provozu, odpojit od stávajících nátoků. Nová ČSOV je řešena jako podzemní dvoukomorový objekt.
   Odpadní vody přitékající na projektovanou čerpací stanici ČSOV Březiny budou představovat množství dle následujícího rozdělení:

   1. Děčín - Březiny
   2. Městská část Březiny: 5,00 l/s
   3. Kalová pole ČOV Březiny: 9,00 l/s
   4. Benešov nad Ploučnicí: 18,25 l/s

   Celkem: 32,30 l/s
   Čerpací stanice bude osazena 3 ks čerpadel, která budou nabíhat postupně na základě přitékajícího množství odpadních vod. Čerpadla budou osazena v mokré jímce s propojením výtlaků do armaturní komory.
   Skutečnost, že cílový stav nebude dosažen ihned po zprovoznění čerpací stanice vychází z rozdělení množství odpadních vod a proto se zde navrhuje osadit tři čerpadla o čerpaném výkonu 12,0 l/s, která budou nabíhat do provozu postupně dle přitékajícího množství odpadních vod. Předpokládaná realizace stavby rok 2005 – 2006.

   Pro odkanalizování i původní venkovské zástavby rodinnými domy je třeba dostavba uličních stok - DN 250 až 300 v délce 2,953km a čerpací stanice s výtlakem DN 80 v dl. 132 m.

   Dostavba kanalizační sítě umožní celkové napojení na kanalizaci pro veřejnou potřebu pro cca 97% obyvatel. U zbývajících cca 3% obyvatel zůstane i nadále individuelní likvidace splaškových vod.

   Původním záměrem SVS a.s. bylo podchycení odpadních vod vypouštěných jednotlivými kanalizačními výustmi do vodotečí Ploučnice a Bystrá. Tyto měly být čerpány do kanalizačního systému města Děčína a čištěny na tamní ČOV Boletice. Trasa plánovaného výtlaku byla v průběhu územního řízení z majetkoprávních důvodů shledána jako neprůchodná. Z tohoto důvodu bylo nezbytné se vrátit k myšlence rekonstrukce a rozšíření ČOV Benešov.

   V listopadu 2005 byla zpracována dokumentace pro územní řízení na akci „Benešov nad Ploučnicí – odkanalizování a čištění odpadních vod. Objednatelem dokumentace byla firma SVIS s.r.o. Ústí nad Labem a zpracovatelem Ing. Robert Klement, Žatec.

   V listopadu 2006 byla zpracována projektová dokumentace pro stavební povolení na akci „Benešov nad Ploučnicí – odkanalizování a čištění odpadních vod“ firmou Severočeská vodárenská inženýrská společnost s.r.o., Ústí nad Labem, Ing. J. Tavodová.

   Více v kartě CZ042.3502.4202.0010 Benešov nad Ploučnicí
   .0010.01 Benešov nad Ploučnicí.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav Děčín - Březiny PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 54,0 54,0

  Mapa