Děčín - CZ042.3502.4202.0013.27 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Děčín

  Číslo obce PRVKUK 0013
  Kód obce PRVKUK CZ042.3502.4202.0013
  Kód obce 562335
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  728 (4202)
  Děčín

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3502.4202.0013.27 Děčín XXVII-Březiny 40735 407356
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Děčín je město v kategorii nad 50000 stálých obyvatel. Město leží na soutoku Labe, Ploučnice a Jílovského potoka ve výškově velmi členitém terénu. Zástavba města včetně všech jeho částí je rozložena mezi kótami přibližně vymezenými Dolním Žlebem 125 m n.m. a Velkou Velení 444 m n.m. Území města je rozděleno do 35 městských částí. Jeho částí je i Děčín XVII-Březiny. Městská část Březiny byla  původně vesnička se zástavbou venkovského typu, kde bylo v pozdějších letech vybudováno sídliště z panelových domů a vzniklo na východním okraji Děčína předměstí. Leží v nadmořských výškách 156-240 m n.m. a spadá do CHKO České středohoří, náleží do povodí Labe. Území městské části leží na pravém břehu Ploučnice, která je významným vodním tokem. Dále se na katastru místní části nachází OP vodního zdroje. Sídlí zde zemědělská střední odborná škola Libverda, firma Karned Tools, s.r.o. a převážná část obyvatel pracuje ve městě Děčíně. Do budoucna se nepředpokládá výrazný rozvoj.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 2 212 2 208 2 143 1 808 1 781 1 763
   přechodně bydlící 0 0 59 69 69 69
   celkem 2 212 2 208 2 202 1 877 1 850 1 832
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   2 212 2 208 2 203 1 877 1 850 1 832
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Děčín - Březiny jsou zásobovány pitnou vodou ze skupinového vodovodu Děčín-Hřensko (SK-001) vodovodem SK-001.5. Obec je provozována ve třech tlakových pásmech, je využíván odběr pitné vody z přivaděče Hřensko - Děčín i místní, podzemní zdroje vody, a to jak zářezy a jímky s gravitačním odběrem, tak i vrt s čerpáním vody ze zdroje.

   Do VDJ Březiny-HLAVNÍ – nový 1300 m (230,00/225,00 m n.m.) a do VDJ Nad zastávkou 100 m (193,45/191,40 m n.m. je přivedena voda z přivaděče Hřensko –Děčín (DN 400).

   Do VDJ Pod Dobrnou starý 50 m (245,09/242,89) a VDJ Pod Dobrnou nový 100 m (245,09/241,99) je přivedena voda z pramene Březiny pod Dobrnou.
   Majitelem vodovodu je Severočeská vodárenská společnost a.s. a provozují je Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Stávající systém zásobování vodou se do roku 2030 nebude měnit.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko a Bělá. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné vody.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CS.DC 001/16 LIBVERDA- MIMO PROVOZ PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ Březiny - hlavní VDJ Březiny - hlavní PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.DC 001/46 Libverda - MIMO PROVOZ PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ Pod Dobrnou starý VDJ Pod Dobrnou starý PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ Pod Dobrnou nový VDJ Pod Dobrnou nový PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ Březiny - Nad zastávkou VDJ Březiny - Nad zastávkou PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD Březiny Pod Dobrnou ZD Březiny Pod Dobrnou PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   1 747 1 746 2 139 1 428 1 408 1 711
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   U zbývajících cca 3% obyvatel zůstane i nadále individuelní likvidace splaškových vod.Při výstavbě sídliště se zástavbou panelových domů v Březinách byla vybudována oddílná splašková gravitační kanalizace (K-DC.002-S.C). Odpadní voda je čerpána na ČOV Děčín. Na gravitační kanalizaci a ČOV je napojeno 79% obyvatel. Nejsou zde napojeni žádní význační znečišťovatelé. Majitelem kanalizace je Severočeská vodárenská společnost a provozují ji Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
   Ostatní obyvatelé likvidují splaškové vody v bezodtokových jímek s vyvážením na ČOV Děčín (5% obyvatel) nebo v septicích s odpadem zaústěným do vodoteče (8%) a do vsaků (5%), zbývající 3% obyvatel vypouští splaškové vody přímo do dešťové kanalizace bez jakéhokoliv předčištění. Dešťovou kanalizaci tvoří dva svody se zaústěním do pravého a levého břehu Ploučnice. Odvádí odpadní vody z části staré zástavby.

   V současné době (r.2021) probíhá dostavba kanalizační sítě v délce cca 1,6 km, která umožní napojení severovýchodní strany obce. Po uvedení kanalizace do provozu bude napojeno 97 % obyvatel. Zbývajících cca 3% obyvatel zůstane i nadále individuální likvidace splaškových vod.

   Vlastníkem ČOV je SVS a.s. Teplice a provozovatelem ČOV jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice

   Dešťové vody jsou odváděny částečně pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodotečí nebo je vsakována do terénu a částečně dešťovou kanalizací ve správě obce.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V případě rozvoje obce se navrhuje výstavba kanalizační sítě také v jižní části Březin. Realizace se předpokládá až po roce 2030.


  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav ČSOV Děčín - Březiny PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Děčín MDC/9718/2016 "Děčín - rekonstrukce ul. Březová - SO 501 zatrubnění příkop
  27. 1. 2016
  Ústecký kraj 2671/ZPZ/2015/SC-16.3 změna rozhodnutí-sanační čerpání
  29. 9. 2015
  Děčín MDC/65397/2017 a MDC/66252/2017 "Prameniště a jímka Křešice - likvidace stávajícího majetku"
  12. 7. 2017
  Děčín MDC/22417/2016 "Kamenička Boletice - stabilizace koryta, ř. km 2,09 - 2,31"
  23. 3. 2016