Chlumčany - CZ042.3507.4207.0147.01 - stav 2018

 1. Obec

  Chlumčany

  Číslo obce PRVKUK 0147
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4207.0147
  Kód obce 566233
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  850 (4207)
  Louny

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4207.0147.01 Chlumčany 05175 51756
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Chlumčany leží asi 5 km jihovýchodně od města Louny v nadmořské výšce 210  260 m n. m. Jedná se o obec do 400 trvale bydlících obyvatel a je zde 25 rekreačních objektů. Zástavba je soustředěná, obec je zastavěna převážně rodinnými domy. Území obce náleží do povodí řeky Ohře a zasahuje do ochranného pásma I. stupně vodního zdroje Chlumčany. Obcí protéká Smolnický potok a bezejmenný potok. V obci se nachází dva rybníky.
   Předpokládá se mírný vzestup počtu trvale bydlících obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 346 353 366 380 - - -
   přechodně bydlící 60 60 60 60 - - -
   celkem 406 413 426 440 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   346 353 366 380 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Chlumčany je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu OP-SK-LN.039 vodovodem OPSKLN.039.39. Zdrojem vody je VDJ Louny HTP – 2 x 1500 m3 (269,00 / 274,00 m n. m.), do kterého voda přitéká z Vodárenské soustavy Přísečnice. Odtud voda přitéká do VDJ Chlumčany – 2 x 250 m3 (252,00 / 257,00 m n. m.). Před vtokem do VDJ Chlumčany je odbočka, která gravitačně zásobuje obce Chlumčany a Vlčí. Z VDJ Chlumčany se čerpadly dopravuje voda do VDJ Smolnice. Na vodovod je napojeno 100 % trvale bydlících obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu bez větších provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CS.LN 039/7 ČS Chlumčany - CS.LN 039/7 PRVK/2020
  Vodojem Stav vodojem Chlumčany - VDJ.LN 039/12 500 m3 PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav CS.LN 039/7 ČS Chlumčany - CS.LN 039/7 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 343 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Chlumčany má jednotnou kanalizační síť bez ČOV K-LN.021-J.N. Odpadní vody od 89 % trvale bydlících obyvatel jsou zachycovány v septicích s vypouštěním do kanalizace, 2 % mají domovní mikročistírny s vypouštěním do kanalizace, 5 % má odpadní vody akumulovány v bezodtokových jímkách vyvážených na ČOV Louny a 4 % mají bezodtokové jímky, které vyváží na pole. Vlastníkem a provozovatelem kanalizace je obec Chlumčany.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Stávající kanalizační systém v Chlumčanech je nevyhovující, stávající jednotná kanalizace je netěsná, je mělce uložená a místy zborcená. Kanalizace nemá dostatečný rozsah a slouží i k odvádění dešťových vod.

   V Chlumčanech bude zřízena nová kanalizace DN 250 v délce 2,9 km doplněná o čerpací stanici a výtlak (v délce 0,4 km) k převedení splaškových vod do ČOV pro 650 EO. V ČOV umístěné v Chlumčanech budou čištěny i odpadní vody z místní části Vlčí.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
  ČOV Stav ČOV Chlumčany PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav ČS Chlumčany PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa