Chlumčany - CZ042.3507.4207.0147.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Chlumčany

  Číslo obce PRVKUK 0147
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4207.0147
  Kód obce 566233
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  850 (4207)
  Louny

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4207.0147.01 Chlumčany 05175 51756
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Chlumčany leží asi 5 km jihovýchodně od města Louny v nadmořské výšce 210 - 260 m n. m.. Zástavba je soustředěná, obec je zastavěna převážně rodinnými domy. Území obce náleží do povodí řeky Ohře a část území zasahuje do přírodní památky Blšanský Chlum. Obcí protéká Smolnický potok a Citolibský potok, který je levostranným přítokem Smolnického potoka. V obci se nachází rybník Žabinec. Předpokládá se pokles počtu trvale bydlících obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 346 353 373 358 345 336
   přechodně bydlící 60 60 26 30 30 30
   celkem 406 413 399 388 375 366
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   346 353 366 388 375 366
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Chlumčany je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Louny OP-SK-LN.039. Zdrojem vody je VDJ Chlumčany – 2 x 250 m3 (252,00 / 257,00 m n. m.), do kterého přitéká voda z Vodárenské soustavy Přísečnice. Ve VDJ Chlumčany je osazen redukční ventil - obec je rozdělena na dvě tlaková pásma. Na vodovod je napojena většina trvale bydlících obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s..

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Dle informací od SČVK a.s. jsou stávající vodovodní řady, které zásobují oblast Louny - jihovýchod na horní hranici své kapacity. Z toho důvodu je třeba provést zkapacitnění přiváděcích řadů na kat. ú. Cítoliby v celkové délce 2 060 m. Předpokládaná realizace do roku 2030.

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v obci Chlumčany předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CS.LN 039/7 ČS Chlumčany - CS.LN 039/7 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav vodojem Chlumčany - VDJ.LN 039/12 500 500 m3 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 375 366
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Chlumčany má jednotnou kanalizační síť bez ČOV K-LN.021-J.N. Odpadní vody od 89 % trvale bydlících obyvatel jsou zachycovány v septicích s vypouštěním do kanalizace, 2 % mají domovní mikročistírny s vypouštěním do kanalizace, 9 % má odpadní vody akumulovány v bezodtokových jímkách vyvážených na ČOV Louny.

   Stávající kanalizační systém v Chlumčanech je nevyhovující, jednotná kanalizace je netěsná, mělce uložená, místy zborcená, nemá dostatečný rozsah.
   Vlastníkem a provozovatelem kanalizace je obec Chlumčany.

   V současné době ( rok 2020 ) probíhá výstavba splaškové kanalizace ukončené ČOV. Gravitační kanalizace je svedena do ČS Chlumčany a odtud čerpána výtlakem PE DN80 dl. 0,4 km na ČOV Chlumčany. Gravitační řady jsou z PVC trub DN 250 v celkové délce 2,9 km.

   Čistírna odpadních vod Chlumčany je mechanicko biologická, navržena na 650 EO. Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny do Smolnického potoka.  V současné době probíhá výstavba, předpoklad zahájení zkušebního provozu r.2021.

   Na ČOV Chlumčany budou dále přečerpávány odpadní vody z obce Vlčí.

   Původní jednotný kanalizační systém bude nadále sloužit pouze k odvádění dešťových vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Na kanalizaci a ČOV bude po dokončení výstavby napojeno 100% trvale bydlících obyvatel.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  ČOV Stav IK-LN.021 ČOV Chlumčany PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav ČS Chlumčany PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  3 896,0 8 502,0 12 398,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Louny Null Stavba domovní čistírny odpdních vod pro novostavbu rodinného domu
  7. 8. 2009
  Louny Null Vlčí-prodl.vyp.ov z obce
  5. 11. 2012
  Louny Null Domovní čistírna odpadních vod
  15. 12. 2008