Hřivice - CZ042.3507.4207.0146.03 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Hřivice

  Číslo obce PRVKUK 0146
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4207.0146
  Kód obce 566217
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  850 (4207)
  Louny

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4207.0146.03 Touchovice 16784 167843
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Touchovice leží jihozápadně od Loun v nadmořské výšce 250 - 275 m n. m.. Zástavba je soustředěná podél místní komunikace. Obec je z velké části zastavěna rodinnými domy a obyvatelé pracují převážně v zemědělské výrobě. Obcí protéká potok Hasina. V obci se nachází rybník, který je dotován bezejmennou vodotečí, jež se na území sousední obce Opočno vlévá do potoka Hasina. Území náleží do povodí Ohře. Předpokládá se, že počet trvale žijících obyvatel mírně klesne.


  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 157 162 171 164 158 154
   přechodně bydlící 80 80 0 0 0 0
   celkem 237 242 171 164 158 154
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 99 155 123 135 146
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Touchovice je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Holedeč SK-LN.019 přes rozvodnou síť obce Hřivice (vodovodním řadem PVC De 90). Zdrojem vody je VDJ Hřivice – 2 x 250 m3 (299,50 / 305,50 m n. m), do kterého přitéká voda z VDJ Skalka zásobovaného z ÚV Holedeč. Na vodovodní síť je napojena převážná část trvale bydlících obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s..

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod v obci je v celém rozsahu bez provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 158 154
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Touchovice jsou odpadní vody od 10 % trvale bydlících obyvatel jsou odváděny do bezodtokových jímek a vyváženy na ČOV Louny, 90 % má septiky s odtokem do dešťové kanalizace.

   V současné době ( rok 2020 ) probíhá výstavba splaškové kanalizace. Gravitační kanalizace je svedena do ČS Touchovice a odtud čerpána výtlakem PE DN80 dl. 1,2 km na ČOV Hřivice. Gravitační řady jsou z PVC trub DN 250 v celkové délce 1,9 km.

   V současné době probíhá výstavba ČOV Hřivice, předpoklad zahájení zkušebního provozu r.2021.


  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Na kanalizaci a ČOV bude po dokončení výstavby napojeno 100% trvale bydlících obyvatel.

   Na  kanalizační síť obce Touchovice bude napojena navrhovaná kanalizační síť obce Opočno.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav ČS Touchovice PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 330,0 330,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Louny Null "Kopaná studna" MM
  5. 3. 2008