Hřivice - CZ042.3507.4207.0146.03 - stav 2016

 1. Obec

  Hřivice

  Číslo obce PRVKUK 0146
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4207.0146
  Kód obce 566217
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  850 (4207)
  Louny

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4207.0146.03 Touchovice 16784 167843
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Touchovice leží jihozápadně od Loun v nadmořské výšce 250 - 275 m n. m. Jedná se o obec, kde žije 45 trvale bydlících obyvatel a je zde 90 rekreačních objektů.
   Zástavba je soustředěná podél místní komunikace, obec je zastavěna převážně rodinnými domy, obyvatelé pracují převážně v zemědělské výrobě. Území náleží do povodí Ohře. Předpokládá se, že počet trvale žijících obyvatel mírně vzroste.

   Jedná se o obec, kde žije do 160 trvale bydlících obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 157 162 171 180 - - -
   přechodně bydlící 80 80 80 80 - - -
   celkem 237 242 251 260 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 99 155 171 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Touchovice nemá vodovod pro veřejnou potřebu, 100 % obyvatel je zásobováno vodou individuálně z domovních studní. Kvalita vody v domovních studních nesplňuje požadavky vyhl. 376/2000 sb. a to v ukazatelích stanovujících limit pro obsah dusičnanů a bakteriologické znečištění.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   V současné době je budováno napojení na VDJ Hřivice vodovodními řady PVC DN 80 – 3615 m. Stavba bude dokončena v roce 2004.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Touchovice nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Odpadní vody od 10 % trvale bydlících obyvatel jsou odváděny do bezodtokových jímek a vyváženy na ČOV Louny, 90 % má septiky s odtokem do dešťové kanalizace.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost obce Touchovice není investičně a provozně výhodné budovat kanalizační systém a ČOV. Proto do roku 2015 navrhujeme stávající bezodtokové jímky i nadále vyvážet na ČOV Louny a septiky doplnit o další stupeň čištění.

   Pro zajištění odkanalizování obce Touchovice je navrženo vybudování nové mechanicko - biologické čistírny odpadních vod o kapacitě 200 EO, kanalizace DN 250 délky 2174 m, dvě ČS a výtlačné řady délky 75 m.

   Splaškové vody z obce Touchovice budou gravitačně (kanalizace DN 250 v délce 1,9 km svedeny do ČS umístěné na pravém břehu vodního toku Hasina a odtud budou výtlakem (DN 80 v délce 1,2 km) přečerpány na sousední ČOV Hřivice o kapacitě 700 EO.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav ČS Touchovice PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 705,0 705,0

  Mapa