Hřivice - CZ042.3507.4207.0146.02 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Hřivice

  Číslo obce PRVKUK 0146
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4207.0146
  Kód obce 566217
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  850 (4207)
  Louny

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4207.0146.02 Markvarec 04915 49158
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Markvarec leží jihozápadně od Loun v nadmořské výšce 400 - 430 m n. m.. Zástavba je soustředěná podél místní komunikace, obec je zastavěna převážně rodinnými domy, obyvatelé pracují převážně v zemědělské výrobě. Území náleží do povodí Ohře a spadá do přírodního parku Džbán.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 46 49 50 48 46 45
   přechodně bydlící 180 180 4 4 4 4
   celkem 226 229 54 52 50 49
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   44 47 52 52 50 49
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Markvarec je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Holedeč SK-LN.019. Zdrojem vody je VDJ Lipno – 2 x 150 m3 (299,50 / 302,50 m n. m.), do kterého přitéká voda z VDJ Skalka zásobovaného z ÚV Holedeč. Ve VDJ Lipno je osazena ČS, která čerpá do ATS Markvarec (objem akumulace 1,5 m3). Na vodovodní síť je napojena většina trvale bydlících obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s..

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav ČS Markvarec - CS.LN 019/15 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Markvarec nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Odpadní vody od 10 % trvale bydlících obyvatel jsou odváděny do bezodtokových jímek vyvážených na ČOV Louny, 90 % má septiky s odtokem do dešťové kanalizace.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost obce Markvarec není investičně a provozně výhodné budovat kanalizační systém a ČOV. Stávající septiky budou rekonstruovány na bezodtokové jímky a vyváženy na ČOV Hřivice.

   Je nutné upřednostňovat hromadné napojení skupin nemovitostí na společné zařízení pro více objektů.

   V současné době probíhá výstavba  ČOV Hřivice, předpoklad zahájení zkušebního provozu r.2021.


  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Louny Null "Kopaná studna" MM
  5. 3. 2008