Hřivice - CZ042.3507.4207.0146.01 - stav 2016

 1. Obec

  Hřivice

  Číslo obce PRVKUK 0146
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4207.0146
  Kód obce 566217
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  850 (4207)
  Louny

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4207.0146.01 Hřivice 04914 49140
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Hřivice leží jihozápadně od Loun v nadmořské výšce 265 - 290 n. m. Jedná se o obec, kde žije do 380 trvale bydlících obyvatel se 46 rekreačními objekty. Obcí protéká potok Hasina.
   Zástavba je soustředěná podél místní komunikace, obec je zastavěna převážně rodinnými domy, obyvatelé pracují převážně v zemědělské výrobě. Území náleží do povodí Ohře a spadá do Přírodního parku Džbán. Předpokládá se, že počet trvale žijících obyvatel mírně vzroste.

   V roce 2016 žije v obci 391 obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 379 383 391 400 - - -
   přechodně bydlící 90 91 93 95 - - -
   celkem 469 474 484 495 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   346 353 365 380 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Hřivice je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Holedeč SK-LN.019 vodovodem SK-LN.019.14. Zdrojem vody je VDJ Hřivice – 2 x 250 m3 (299,50 / 305,50 m n. m), do kterého přitéká voda z VDJ Skalka zásobovaného z ÚV Holedeč. Na vodovodní síť je napojeno 91 % trvale bydlících obyvatel, zbylých 9 % je zásobováno individuálně. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Obec je v celém rozsahu bez větších provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav ČS Hořany - CS.LN 019/20 PRVK/2020
  Vodojem Stav vodojem Hřivice - VDJ.LN 019/7 500 m3 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Hřivice nemá kanalizační síť, odpadní vody od 14 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách s vyvážením na ČOV Louny. Od 85 % trvale bydlících obyvatel jsou odpadní vody zachycovány v septicích s odtokem do dešťové kanalizace a 1 % obyvatel má odpadní vody čištěny v domovních mikročistírnách s odtokem do vodoteče.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost obce Hřivice není investičně a provozně výhodné budovat kanalizační systém a ČOV. U nové výstavby do roku 2015 budou odpadní vody likvidovány v domovních ČOV. Po roce 2016 budou stávající septiky intenzifikovány na MČOV a stávající bezodtokové jímky s vyvážením na ČOV Louny rekonstruovány.

   Na základě změny řešení odvedení a čištění odpadních vod podle návrhu z 2010 bude v obci vybudována splašková kanalizace a ČOV. Splašková kanalizace zahrnuje gravitační řady z PVC DN 250 v celkové délce 3400 m, výtlaky z PE DN v celkové délce 312 m a 1 čerpací stanici. ČOV bude mechanicko -biologická pro 550 EO (jsou zde započteny dovozy splašků z Markvarce). Výstavba kanalizace a ČOV bude realizována v letech 2011 až 2015. Stávající septiky, vyvážené jímky a odtoky nečištěných vod budou v rámci výstavby splaškové kanalizace zrušeny.

   V obci bude vybudována splašková kanalizace a mechanicko-biologická čistírna odpadních vod. Splašková kanalizace zahrnuje gravitační řady z PVC DN 250 v celkové délce 3,7 km, výtlaky z PE DN v celkové délce 0,9 km a 2 čerpací stanice. Na ČOV Hřivice pro 700 EO budou přečerpávány odpadní vody z obce Touchovice a zároveň na tuto čistírnu budou vyváženy žumpy z obce Markvarec. Stávající septiky, vyvážené jímky a odtoky nečištěných vod budou v rámci výstavby splaškové kanalizace zrušeny.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav ČS Hřivice2 PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav ČS Hřivice1 PRVK/2020
  ČOV Stav ČOV Hřivice PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 1 478,0 1 478,0

  Mapa