Hřivice - CZ042.3507.4207.0146.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Hřivice

  Číslo obce PRVKUK 0146
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4207.0146
  Kód obce 566217
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  850 (4207)
  Louny

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4207.0146.01 Hřivice 04914 49140
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Hřivice leží jihozápadně od Loun v nadmořské výšce 265 - 290 m n. m.. Zástavba je soustředěná podél místní komunikace. Obec je z velké části zastavěna rodinnými domy a obyvatelé pracují převážně v zemědělské výrobě. Obcí protéká potok Hasina, v blízkosti jeho toku se v obci nachází rybník. Území náleží do povodí Ohře a obcí prochází hranice přírodního parku Džbán. Předpokládá se, že počet trvale žijících obyvatel bude klesat.


  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 379 383 411 395 380 370
   přechodně bydlící 90 91 0 0 0 0
   celkem 469 474 411 395 380 370
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   346 353 365 368 368 368
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Hřivice je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Holedeč SK-LN.019. Zdrojem vody je VDJ Hřivice – 2 x 250 m3 (299,50 / 305,50 m n. m), do kterého přitéká voda z VDJ Skalka zásobovaného z ÚV Holedeč. Na vodovodní síť je napojena většina trvale bydlících obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s..

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Obec je v celém rozsahu bez větších provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav vodojem Hřivice - VDJ.LN 019/7 500 500 m3 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 380 370
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Hřivice jsou odpadní vody od 14 % trvale bydlících obyvatel akumulovány v bezodtokových jímkách s vyvážením na ČOV Louny. Od 85 % trvale bydlících obyvatel jsou odpadní vody zachycovány v septicích s odtokem do dešťové kanalizace a 1 % obyvatel má odpadní vody čištěny v domovních mikročistírnách s odtokem do vodoteče.

   V současné době ( rok 2020 ) probíhá výstavba splaškové kanalizace ukončené ČOV. Gravitační kanalizace je svedena do ČS Hřivice1 ( H=8m, Q=4l/s ) a odtud čerpána výtlakem PE DN80 dl. 0,7 km na ČOV Hřivice. Část území ( západní část obce na levém břehu Hasiny) je svedená do ČS Hřivice2 ( H=5,5m, Q=4l/s ) a odtud čerpána výtlakem PE DN80 dl. 0,15 km do gravitační sítě. Gravitační řady jsou z PVC trub DN 250 v celkové délce 3,7 km.

   Čistírna odpadních vod Hřivice je mechanicko biologická, navržena na 700 EO. Jedná se o monoblok funkčně rozdělený na denitrifikaci, nitrifikaci, dosazovací nádrž, zahušťovací nádrž a kalojem, před nímž je umístěna sběrná jímka a jímka na dovozy splašků. Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny přes měrný objekt do potoka Hasina.  V současné době probíhá výstavba, předpoklad zahájení zkušebního provozu r.2021.

   Na ČOV Hřivice jsou dále přečerpávány odpadní vody z obce Touchovice a zároveň na tuto čistírnu budou vyváženy žumpy z obce Markvarec.


  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Na kanalizaci a ČOV bude po dokončení výstavby napojeno 100% trvale bydlících obyvatel.

   Po dokončení výstavby kanalizační sítě v obci Opočno budou na ČOV Hřivice čištěny také odpadní vody z této obce.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav ČS Hřivice2 PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav ČS Hřivice1 PRVK\2021
  ČOV Stav ČOV Hřivice PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 9 432,0 9 432,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Louny Null "Kopaná studna" MM
  5. 3. 2008