Hříškov - CZ042.3507.4207.0145.03 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Hříškov

  Číslo obce PRVKUK 0145
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4207.0145
  Kód obce 566195
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  850 (4207)
  Louny

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4207.0145.03 Hvížďalka 04910 49107
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Hvížďalka leží asi 9 km jihovýchodně od města Louny v nadmořské výšce 390 – 430 m n. m.. Zástavba je soustředěná, obec je zastavěna převážně rodinnými domy. Území obce náleží do povodí řeky Ohře a nachází se v přírodním parku Džbán. Obcí protéká bezejmenný potok (pravostranný přítok Smolnického potoka) a ve vzdálenosti cca 2,0 km od obce protéká Smolnický potok. Počet trvale žijících obyvatel bude stagnovat.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 9 10 11 7 7 7
   přechodně bydlící 21 21 12 14 14 14
   celkem 30 31 23 21 21 21
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   V obci Hvížďalka není žádný vodovod, všichni obyvatelé jsou zásobováni individuálně vodou z domovních studní. Kvalita vody v domovních studních nesplňuje požadavky vyhl. 252/2004 Sb. a to v ukazatelích stanovujících limit pro obsah dusičnanů.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   V případě zhoršené kvality vody navrhujeme zásobování pitnou balenou vodou a k zásobení užitkovou vodou navrhujeme i nadále využívat domovních studní.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Hvížďalka nemá kanalizační síť. Odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokých jímkách.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním odpadních vod. Jedná se o území s malým počtem trvale žijících obyvatel. 

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory