Hříškov - CZ042.3507.4207.0145.02 - stav 2004

 1. Obec

  Hříškov

  Číslo obce PRVKUK 0145
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4207.0145
  Kód obce 566195
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  850 (4207)
  Louny

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4207.0145.02 Bedřichovice 04908 49085
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Bedřichovice leží asi 7 km jihovýchodně od města Louny v nadmořské výšce 365  385 m n. m. Jedná se o obec do 100 trvale bydlících obyvatel a je zde 15 rekreačních objektů. Zástavba je soustředěná, obec je zastavěna převážně rodinnými domy. Území obce náleží do povodí řeky Ohře a nezasahuje do CHKO ani ochranného pásma vodního zdroje. Ve vzdálenosti cca 1,5 km od obce protéká Débeřský potok. Předpokládá se mírný vzestup počtu trvale bydlících obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 55 58 64 70 - - -
   přechodně bydlící 30 27 23 20 - - -
   celkem 85 85 87 90 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   53 56 62 67 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Bedřichovice je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Louny OPSKLN.039 vodovodem OP-SK-LN.039.42. Zdrojem vody je věžový VDJ Hříškov – 1 x 200 m3 (423,50 / 430,00 m n. m.), který je zásobován vodou přes VDJ Smolnice, VDJ Chlumčany a VDJ Louny HTP z vodárenské soustavy Přísečnice. Voda se do věžového vodojemu čerpá ČS osazenou přímo pod vodojemem. Na vodovodní síť je napojeno 96 % obyvatel, zbylá 4 % jsou zásobována individuálně. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu bez větších provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Bedřichovice nemá vybudovanou soustavnou kanalizační síť ani ČOV. Odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách s vyvážením na pole.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost obce Bedřichovice není investičně a provozně výhodné budovat kanalizační systém a ČOV. U nové výstavby do roku 2015 budou odpadní vody likvidovány v domovních ČOV. Po roce 2016 budou stávající bezodtokové jímky vyvážením na ČOV Louny rekonstruovány.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 3 320,0 3 320,0

  Mapa