Hříškov - CZ042.3507.4207.0145.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Hříškov

  Číslo obce PRVKUK 0145
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4207.0145
  Kód obce 566195
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  850 (4207)
  Louny

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4207.0145.01 Hříškov 04909 49093
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Hříškov leží asi 8 km jihovýchodně od města Louny v nadmořské výšce 370 - 405 m n. m.. Zástavba je soustředěná, obec je zastavěna převážně rodinnými domy. Obcí prochází hranice přírodního parku Džbán. Ve vzdálenosti cca 2,0 km od obce protéká Žerotínský potok (povodí řeky Vltavy) a ve vzdálenosti cca 3,0 km protéká Smolnický potok (povodí řeky Ohře). V obci se nachází požární nádrž s charakterem koupaliště. Nepředpokládá se zásadní změna ohledně počtu trvale bydlících obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 283 298 327 334 321 313
   přechodně bydlící 80 68 17 20 20 20
   celkem 363 366 344 354 341 333
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   283 298 324 304 304 304
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Hříškov je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Louny OP-SK-LN.039. Zdrojem vody je věžový VDJ Hříškov – 1 x 200 m3 (423,50 / 430,00 m n. m.), který je zásobován vodou přes VDJ Smolnice, VDJ Chlumčany a VDJ Louny HTP z vodárenské soustavy Přísečnice. Voda do věžového vodojemu se čerpá ČS osazenou přímo pod vodojemem. Na vodovodní síť je napojena většina trvale bydlících obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s..

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Tlak vody ve výše položených částech obce je na minimální hranici, v ostatních částech obce je vodovod bez větších provozních problémů. Z toho důvodu se navrhuje výstavba ATS pro výše položené objekty na základě podrobného posouzení, které je třeba provést v součinnosti s provozovatelem.

   Dle informací od SČVK a.s. jsou stávající vodovodní řady, které zásobují oblast Louny - jihovýchod na horní hranici své kapacity. Z toho důvodu je třeba provést zkapacitnění přiváděcích řadů na kat. ú. Cítoliby v celkové délce 2 060 m. Předpokládaná realizace do roku 2030.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav ČS Hříškov - CS.LN 039/13 PRVK\2021
  Vodojem věžový Stav vodojem Hříškov - VDJ.LN 039/16 200 200 m3 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 304
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Hříškov nemá vybudovanou soustavnou kanalizační síť ani ČOV. Odpadní vody od 97 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách s vyvážením na ČOV Louny a 3 % trvale bydlících obyvatel odvádí odpadní vody do domovních mikročistíren se vsakováním.

   Dešťové vody systémem příkopů, struh a propustků odtékají do vodotečí nebo jsou vsakovány do terénu.  

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V souladu s územním plánem je navržena výstavba splaškové kanalizace a ČOV Hříškov pro 450 EO s odtokem zaústěným do Débeřského potoka. V současné době je zpracovávána projektová dokumentace. Předpokládá se realizace do r.2030.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Návrh ČOV Hříškov PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  676,0 29 150,0 29 826,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory