Hříškov - CZ042.3507.4207.0145.01 - stav 2004

 1. Obec

  Hříškov

  Číslo obce PRVKUK 0145
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4207.0145
  Kód obce 566195
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  850 (4207)
  Louny

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4207.0145.01 Hříškov 04909 49093
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Hříškov leží asi 8 km jihovýchodně od města Louny v nadmořské výšce 370  405 m n. m. Jedná se o obec do 300 trvale bydlících obyvatel a je zde 39 rekreačních objektů. Zástavba je soustředěná, obec je zastavěna převážně rodinnými domy. Území obce náleží do povodí řeky Ohře a zasahuje do Přírodního parku Džbán. Ve vzdálenosti cca 2,0 km od obce protéká Débeřský potok a ve vzdálenosti cca 3,0 km protéká Smolnický potok, v obci se nachází požární nádrž s charakterem koupaliště. Předpokládá se mírný vzestup počtu trvale bydlících obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 283 298 324 350 - - -
   přechodně bydlící 80 68 49 30 - - -
   celkem 363 366 373 380 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   283 298 324 350 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Hříškov je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Louny OPSKLN.039 vodovodem OP-SK-LN.039.41. Zdrojem vody je věžový VDJ Hříškov – 1 x 200 m3 (423,50 / 430,00 m n. m.), který je zásobován vodou přes VDJ Smolnice, VDJ Chlumčany a VDJ Louny HTP z vodárenské soustavy Přísečnice. Voda do věžového vodojemu se čerpá ČS osazenou přímo pod vodojemem. Na vodovodní síť je napojeno 100 % obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu bez větších provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CS.LN 039/9 ČS Smolnice - CS.LN 039/9 PRVK/2020
  Vodojem Stav vodojem Smolnice - VDJ.LN 039/14 300 m3 PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav CS.LN 039/9 ČS Smolnice - CS.LN 039/9 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Hříškov nemá vybudovanou soustavnou kanalizační síť ani ČOV. Odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách s vyvážením na pole.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Obec má vypracovaný projekt na výstavbu kanalizačního systému a ČOV zpracovaný firmou KV Servis 94, Ing. Forejt. Kanalizaci doporučujeme vybudovat po roce 2016. U nové výstavby do roku 2015 budou odpadní vody likvidovány v domovních ČOV.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Návrh ČOV Hříškov PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 3 115,0 3 115,0

  Mapa