Domoušice - CZ042.3507.4207.0144.02 - stav 2010

 1. Obec

  Domoušice

  Číslo obce PRVKUK 0144
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4207.0144
  Kód obce 566152
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  850 (4207)
  Louny

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4207.0144.02 Solopysky 15243 152439
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Solopysky leží asi 12 km jihozápadně od města Louny v nadmořské výšce 295  330 m n. m. Jedná se o obec, kde žije 175 trvale bydlících obyvatel v 81 trvale obydlených domech, v obci je rovněž 33 rekreačních objektů a cca 50 lůžek v hotelích a penzionech. Zástavba rodinnými domy je soustředěná. Obcí protéká potok Hasina. Území obce náleží do povodí řeky Ohře a zasahuje do Přírodního parku Džbán, je zde malý rybníček.
   Předpokládá se mírný vzestup počtu trvale bydlících obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 175 178 184 190 - - -
   přechodně bydlící 66 73 86 100 - - -
   celkem 241 251 270 290 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   175 178 184 190 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Solopysky je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Holedeč SKLN.019 vodovodem SK-LN.019.16. Zdrojem vody je VDJ Skalka - 2 x 650 m3 (328,00 / 333,00 m n. m), do kterého přitéká voda z ÚV Holedeč. Dále je voda čerpána z ČS Konětopy do Solopysk. Před obcí je osazen regulátor tlaku. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Solopysky nemá kanalizační síť. Odpadní vody od 70 % trvale bydlících obyvatel jsou zachycovány v septicích s vypouštím do dešťové kanalizace a 30 % obyvatel má bezodtokové jímky s vyvážením na pole.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost obce Solopysky není investičně a provozně výhodné budovat kanalizační systém a ČOV. Po roce 2016 budou stávající septiky intenzifikovány na MČOV.

   Na základě změny řešení odvedení a čištění odpadních vod podle návrhu z února 2010 bude v obci vybudována splašková kanalizace a ČOV. Splašková kanalizace zahrnuje gravitační řady z PVC DN 250 v celkové délce 2496 m, výtlaky z PE DN 80 v celkové délce 573 m a 3 čerpací stanice. ČOV bude mechanicko -biologická pro 200 EO. Výstavba kanalizace a ČOV bude realizována v letech 2011 a 2012. Stávající vyvážené jímky a septiky budou v rámci výstavby splaškové kanalizace zrušeny.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 2 205,0 2 205,0

  Mapa