Domoušice - CZ042.3507.4207.0144.02 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Domoušice

  Číslo obce PRVKUK 0144
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4207.0144
  Kód obce 566152
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  850 (4207)
  Louny

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4207.0144.02 Solopysky 15243 152439
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Solopysky leží asi 12 km jihozápadně od města Louny v nadmořské výšce 295 - 330 m n. m.. Zástavba rodinnými domy je soustředěná. Obcí protéká potok Hasina. Území obce náleží do povodí řeky Ohře a zasahuje do přírodního parku Džbán, je zde malý rybníček. Nepředpokládá se zásadní změna ohledně počtu trvale bydlících obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 175 178 186 179 179 180
   přechodně bydlící 66 73 10 20 20 20
   celkem 241 251 196 199 199 200
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   175 178 184 166 168 171
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Solopysky je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Holedeč SK-LN.019. Zdrojem vody je VDJ Skalka - 2 x 650 m3 (328,00 / 333,00 m n. m), do kterého přitéká voda z ÚV Holedeč. Přímo na hlavním řadu v obci Konětopy je osazena čerpací stanice s výkonem 2,5  6,6 l/s, která přečerpává vodu směrem na obce Solopysky a Pnětluky. Před obcí Solopysky je osazen regulátor tlaku. Na vodovodní síť je napojena většina trvale bydlících obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s..

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 179 180
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Solopysky nemá kanalizační síť. Odpadní vody od 70 % trvale bydlících obyvatel jsou zachycovány v septicích s vypouštím do dešťové kanalizace a 30 % obyvatel má bezodtokové jímky.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Na základě změny řešení odvedení a čištění odpadních vod podle návrhu z února 2010 bude v obci vybudována splašková kanalizace a ČOV. Splašková kanalizace zahrnuje gravitační řady z PVC DN 250 v celkové délce 2496 m, výtlaky z PE DN 80 v celkové délce 573 m a 3 čerpací stanice. ČOV bude mechanicko -biologická pro 200 EO. Stávající vyvážené jímky a septiky budou v rámci výstavby splaškové kanalizace zrušeny. V současné době je dokončována projektová dokumentace, předpoklad realizace je v letech 2023 - 2024. Zákres navrhované splaškové kanalizace a ČOV nebyl obcí poskytnutý.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Návrh ČOV Solopysky PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 26 150,0 26 150,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory