Domoušice - CZ042.3507.4207.0144.01 - stav 2004

 1. Obec

  Domoušice

  Číslo obce PRVKUK 0144
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4207.0144
  Kód obce 566152
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  850 (4207)
  Louny

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4207.0144.01 Domoušice 03101 31011
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec leží asi 15 km jihozápadně od města Louny v nadmořské výšce 370 - 470 m n. m. Jedná se o obec, kde žije 450 trvale bydlících obyvatel ve 180 trvale obydlených domech, v obci je rovněž 88 rekreačních objektů a cca 100 lůžek v hotelích a penzionech. Zástavba je soustředěná, obec je zastavěna převážně rodinnými domy. Území obce náleží do povodí řeky Ohře a zasahuje do Přírodního parku Džbán, v obci je rovněž rybník U mlýna a podzemní nádrž. V těsné blízkosti obce protéká potok Hasina. Předpokládá se mírný vzestup počtu trvale bydlících obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2030
   trvale bydlící 450 473 511 550 -
   přechodně bydlící 160 160 160 160 -
   celkem 610 633 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2030
   436 459 498 539 -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Domoušice je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Holedeč SKLN.019 vodovodem SK-LN.019.17. Vodovod v Domoušicích je rozdělen na dvě tlaková pásma – spodní tlakové pásmo je zásobováno z VDJ Domoušice u ČS 1 x 50 m3 (421,20 / 423,00 m n. m.), voda pro horní tlakové pásmo je čerpána ČS Domoušice Filipov situovanou poblíž vodojemu spodního tlakového pásma. Voda je čerpána do vodojemu Filipov nový – 2 x 50 m3 (479,00 / 480,50 m n. m.). Na vodovodní síť je napojeno 97 % trvale bydlících obyvatel, zbylá 3 % jsou zásobována vodou individuálně. Vodovod nemá dostatečnou kapacitu a stávající ocelové rozvody do Filipova jsou ve špatném technickém stavu. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   V Domoušicích navrhujeme vybudovat v letech 2004 – 2005 novou akumulaci 2 x 50 m3 s čerpací stanicí (čerpané množství Q = 2,5 l/s, výtlačná výška H = 75 m) v lokalitě Pod horou. Objekty a řady jsou navrženy s přihlédnutím na obec Kounov, Lhota a Nečemice.
   Čerpání vody z vodojemu „Pod Horou“ do stávajícího vodojemu „Filipov“:

   • Domoušice a Filipov 2. tl. pásmo cca 250 obyvatel vč. nově připojených obyvatel na řad C.
   • Kounov, Lhota, Nečemice cca 533 obyvatel

   Vodovod:
   . řad A - PE DN 100 - 333 m
   . řad B - PE DN 80 - 444 m
   . řad C - PE DN 100 - 424 m
   . řad P - PE DN 100 - 202 m
   . řad V - PE DN 100 - 542 m
   Řad A zásobuje obec Domoušice (1. tl. pásmo). Vede z vodojemu do obce. Trasa vede polní cestou v souběhu s kanalizací, kříží trať ČD a dále vede do zastavěné části obce. Konec trasy je v silnici, kde jsou napojeny 2 zásobní řady. V místě křížení s tratí ČD je potrubí vodovodu uloženo do ocelové chráničky, která přesahuje obrys mostu o 2,5 m na každou stranu dle požadavku provozovatele. V nejnižším místě trasy je hydrant.
   Řad B zásobuje obec Domoušice ze stávajícího vodojemu na Filipově (2. tl. pásmo). Trasa vede polní cestou zpevněnou štěrkem, převážně v souběhu s výtlačným řadem V.
   Konec trasy je v silnici, kde je napojen stávající řad. Téměř na konci řadu je navržena betonová armaturní šachta s redukcí tlaku. Nastavení výstupního tlaku bude vycházet z podmínek provozu.
   Řad C je pokračováním zásobního řadu v obci Filipov. Tento řad bude zásobovat konec obce Filipov, který dnes ještě není zásoben pitnou vodou z centrálního zdroje. Trasa vede
   krajem silnice. Konec řadu je na konci zástavby obce. V nejnižších místech jsou hydranty na odkalení v nejvyšším pak betonová šachta se vzdušníkem.
   Řad P je přívodním řadem do vodojemu. Bude napojen na konec trasy vodovodu z Konětop. Trasa vede polní cestou ve větší části v souběhu s výtlačným řadem V. Řad končí v projektovaném vodojemu „Pod Horou“.
   Řad V je výtlačným řadem z čerpací stanice umístěné ve vodojemu. Tento řad nahradí stávající ocelový. Trasa vede z ČS umístěné v projektovaném vodojemu do vodojemu na Filipově, převážně v souběhu s přívodním řadem P a zásobním řadem B.
   Na všechny řady budou přepojeny stávající domovní přípojky.

   Vzhledem k tomu, že obec Kounov v okrese Rakovník řeší zdroj vody z obce Mutějovice s předpokládanou výstavbou v 11/2004 (dle osobního jednání se starostkou) doporučuji před vlastní realizací výše uvedené akce prověřit nutný rozsah realizace s ohledem na budoucí zásobování obce Nečemice vodou.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav VDJ.LN 019/11 vodojem Domoušice-U ČS - VDJ.LN 019/11-odstaven 50 m3 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.LN 019/12 vodojem Domoušice-U VIADUKTU - VDJ.LN 019/12-odstaven 50 m3 PRVK/2020
  Vodojem Stav vodojem Domoušice - U Lesa - VDJ.LN 019/13 100 m3 PRVK/2020
  Vodojem Stav vodojem Domoušice-Filipov Nový - VDJ.LN 019/10 100 m3 PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav ČS Domoušice-Vrt - CS.LN 019/18 PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav ČS Domoušice-Filipov - CS.LN 019/17 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav prameniště Domoušice (mimo provoz)- ZD.LN 019/4 PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav ČS Domoušice U Lesa - CS.LN 019/19 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2030
   315 332 358 550 -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Domoušice má jednotnou kanalizační síť K-LN.020-J.C ukončenou mechanicko – biologickou ČOV, do které je napojeno 70 % obyvatel, 30 % má odpadní vody zachycovány v septicích s vypouštěním do dešťové kanalizace. Majitelem kanalizačního systému a ČOV je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

   Platné povolení k vypouštění bylo vydáno pod č. j. 4560/03/ŽP-1-Nov ze dne 21. 1 2004 s platností do 31.12.2005

   Limity:

   CHSK cr
   mg/l
   BSK5
   mg/l
   NL
   mg/l
   N-NH4+
   mg/l
   N anorg.
   mg/l
   Pc
   mg/l
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   120
   170
   30
   70
   30
   70
   -
   -
   -
   -
   -
   -

   ČOV je mechanicko - biologická ČOV s biodisky s aerobní stabilizací kalu. Kal je dále likvidován v zemědělství.

   Skutečné parametry:
   EO 92
   Q = 0,792 l/s = 24 985 m3/r

   Přítok:
   CHSK = 241 mg/l
   BSK5 = 81 mg/l
   NL = 55 mg/l
   N-NH4 = 38 mg/l
   Pcelk = 4,9 mg/l

   Odtok:
   CHSK = 58 mg/l
   BSK5 = 17,5 mg/l
   NL = 24,8 mg/l
   N-NH4 = 21 mg/l
   Pcelk = 4,3 mg/l

   Skutečný průtok je 3 x větší, než odpovídá počtu připojených EO, neboť je do přítoku na ČOV zaústěn přepad z místního vodojemu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Dle zpracované dokumentace pro stavební řízení do stávající kanalizace odtékají podzemní vody od vodohospodářských objektů a způsobují přetěžování ČOV za bezdeštného průtoku. Z toho důvodu je navržena výstavba kanalizace:
   stoky A – PVC DN 200 - 332 m
   stoka B – PVC DN 200 - 350 m
   Stoka A je napojena na kruhovou zásobní nádrž obce o objemu cca 60 m3 s přepadem do potoku Hasina. Kanalizace odvádí odpadní vody z vodojemu. Na stoku je napojen vodojem „V poli“, který se již nevyužívá. Jedná se o podchycení podzemních vod z jímacího zářezu u vodojemu, které dnes odtékají zásobním řadem a vytékají napovrch cesty v místě vodojemu „U viaduktu“.
   Stoka B je napojena na stoku A v šachtě Š3. Kanalizace odvádí podzemní vody od jímacího zářezu u vodojemu „U ČS“. Tyto vody dnes odtékají z přepadu vodojemu do kanalizace obce.
   Do stoky nesmí být připojeny jiné odpadní vody, než pro které je kanalizace budována.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav Domoušice PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav Domoušice - Filipov PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Domoušice ČOV PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa