Domoušice - CZ042.3507.4207.0144.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Domoušice

  Číslo obce PRVKUK 0144
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4207.0144
  Kód obce 566152
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  850 (4207)
  Louny

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4207.0144.01 Domoušice 03101 31011
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec leží asi 15 km jihozápadně od města Louny v nadmořské výšce 370 - 470 m n. m.. Zástavba je soustředěná, obec je zastavěna převážně rodinnými domy. Území obce náleží do povodí řeky Ohře a zasahuje do přírodního parku Džbán. V obci je rovněž rybník U mlýna a podzemní nádrž. V těsné blízkosti obce protéká potok Hasina. V obci se předpokládá mírný nárůst trvale bydlících obyvatel, staví se pět nových rodinných domků.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 450 473 477 458 465 470
   přechodně bydlící 160 160 13 30 41 50
   celkem 610 633 490 488 506 520
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   436 459 498 473 480 485
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Domoušice je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Holedeč SK-LN.019, kterým je přiváděna voda z ÚV Holedeč. Vodovod v Domoušicích je rozdělen na dvě tlaková pásma – spodní tlakové pásmo je zásobováno z VDJ Domoušice U Lesa - VDJ. LN 019/13 – 2 x 50 m3 (438,50 / 440,00 m n. m.), voda pro horní tlakové pásmo (pro VDJ Domoušice - Filipov Nový - VDJ.LN 019/10 – 2 x 50 m3(484,00 / 485,50 m n. m.)) je čerpána ČS Domoušice U Lesa umístěné ve VDJ Domoušice U Lesa. Na vodovodní síť je napojena většina trvale bydlících obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s..

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v obci Domoušice předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav vodojem Domoušice - U Lesa - VDJ.LN 019/13 100 100 m3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav vodojem Domoušice-Filipov Nový - VDJ.LN 019/10 100 100 m3 PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav ČS Domoušice U Lesa - CS.LN 019/19 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   315 332 358 320 325 329
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Domoušice má jednotnou kanalizační síť K-LN.020-J.C ukončenou ČOV, v malé části obce je kanalizace oddílná.  Potrubí je z trub různých typů materiálu v profilech DN 200 až DN 900 v celkové délce 7,6 km. Menší část území ( jižní část obce - Filipov) je svedená do ČS Filipov a odtud čerpána výtlakem PE DN80 dl. 0,33 km do gravitační sítě.

   Na kanalizaci a ČOV je napojeno 70 % obyvatel, 30 % má odpadní vody zachycovány v septicích s vypouštěním do dešťové kanalizace. Majitelem kanalizačního systému a ČOV je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

   Kanalizace je zakončena v ČOV Domoušice. Kapacita je 50 m3/den. ČOV navržena na 300 EO, BSK5  18 kg/den. ČOV je mechanicko - biologická ČOV s biodisky s aerobní stabilizací kalu. Kal je dále likvidován v zemědělství. Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny do potoka Hasina. 

   Kapacita ČOV Domoušice se v současné době blíží projektované kapacitě.


   Podzemní vody od vodohospodářských objektů, které v minulosti způsobovaly přetěžování ČOV za bezdeštného průtoku, jsou odváděny samostatnou kanalizací  PVC DN 200 v dl. 0,7 km do potoka Hasina.  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V cílovém roce 2030 zůstane zachován stávající způsob likvidace odpadních vod. 

   Vzhledem ke stáří části kanalizační sítě navrhujeme postupnou rekonstrukci části hlavních stok do roku 2030.

   Je navrženo rozšíření kanalizační sítě pro novou zástavbu v oblasti Filipova a dostavba kanalizace v ulici Hradčany. Realizace těchto investic se předpokládá do r. 2030. Zákres tohoto navrhovaného rozšíření kanalizace nebyl obcí poskytnutý.

   Připojování dalších obyvatel na kanalizační síť je podmíněno intenzifikací stávající ČOV Domoušice, která je v současné době na hranici své kapacity.


  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav COV.LN 020/1/K Domoušice PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav Domoušice - Filipov PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Domoušice ČOV PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  6 516,0 16 095,0 22 611,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory