Dobroměřice - CZ042.3507.4207.0143.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Dobroměřice

  Číslo obce PRVKUK 0143
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4207.0143
  Kód obce 546861
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  850 (4207)
  Louny

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4207.0143.01 Dobroměřice 02735 27359
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Dobroměřice leží asi 2 km severně od města Louny v nadmořské výšce 175 - 185 m n. m.. Zástavba je soustředěná, obec je zastavěna převážně rodinnými domy. Území obce náleží do povodí řeky Ohře a zasahuje do CHKO České středohoří. Obcí protéká Dobroměřický potok a zástavba z jihu je v délce necelých 500 m lemována řekou Ohří. V obci se nachází požární nádrž „U Pešuly“ a na severu území se rozkládá Dobroměřický rybník. Dochází k výraznému rozvoji obce včetně nové výstavby rodinných domů v souladu s územním plánem. Předpokládá se výrazný nárůst počtu trvale bydlících obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 1 292 1 316 1 397 1 344 1 435 1 500
   přechodně bydlící 16 16 62 72 59 50
   celkem 1 308 1 332 1 459 1 416 1 494 1 550
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   1 148 1 195 1 278 1 391 1 482 1 547
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Dobroměřice je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Louny OP-SK-LN.039 přes rozvodnou síť města Louny, která je zásobována VDJ Louny – Čtyrlístek – 4 x 1750 m3 (237,20 / 242,20 m n. m.), do kterého voda přitéká z Vodárenské soustavy Přísečnice. Na vodovod je napojena většina trvale bydlících obyvatel. V obci je umístěna ČS, která slouží k čerpání vody do obce Nečichy. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s..

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů. Navrženo prodloužení vodovodních řadů do míst uvažované výstavby dle platného územního plánu potrubím v celkové délce cca 1090 m. Předpokládaná realizace do roku 2029.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav ČS Dobroměřice - CS.LN 039/2 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   1 227 1 251 1 291 1 313 1 394 1 524
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Dobroměřice má vybudovanou převážně jednotnou kanalizační síť , v části obce je kanalizace splašková K-LN.042.4-S.C. Potrubí je z trub různých typů materiálu v profilech DN 200 až DN 400 v celkové délce 12,3 km. Na kanalizačním systému je osazeno 5 čerpacích stanic. Odpadní vody  jsou čerpány výtlačným  řadem PVC DN 200 v celk. délce cca 1,7 km přímo na ČOV Louny. 

   Do kanalizační sítě obce jsou přivedeny také odpadní vody z obcí Lenešice a Raná.

   Na kanalizaci je napojeno 95 % trvale bydlících obyvatel, od 5 % jsou odpadní vody akumulovány v bezodtokových jímkách s vyvážením na ČOV Louny.

   Majitelem kanalizace je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na vysokou poruchovost kanalizačního systému a jeho stáří navrhujeme jeho postupnou rekonstrukci do roku 2030. Při rekonstrukci kanalizace budou přepojeny všechny bezodtoké jímky na kanalizaci s čištěním odpadních vod na ČOV Louny.

   Je uvažováno s prodloužením kanalizačních stok DN 300 v délce cca 1,0 km do míst nové zástavby. Předpokládaná realizace do roku 2029.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CSOV.LN 042/12 Dobroměřice 4 - u hřiště PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CSOV.LN 042/14 Dobroměřice 3 - u rybníka PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CSOV.LN 042/15 Dobroměřice 2 - u viaduktu PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CSOV.LN 042/11 Dobroměřice 1 - Lenešická PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CSOV.LN 042/13 Dobroměřice 5 - RD PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  2 928,0 27 520,0 30 448,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory