Dobroměřice - CZ042.3507.4207.0143.01 - stav 2004

 1. Obec

  Dobroměřice

  Číslo obce PRVKUK 0143
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4207.0143
  Kód obce 546861
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  850 (4207)
  Louny

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4207.0143.01 Dobroměřice 02735 27359
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Dobroměřice leží asi 2 km severně od města Louny v nadmořské výšce 175 - 185 m n. m. Jedná se o obec, kde žije 1292 trvale bydlících obyvatel ve 460 trvale obydlených domech, v obci je rovněž 8 rekreačních objektů. Zástavba je soustředěná, obec je zastavěna převážně rodinnými domy. Území obce náleží do povodí řeky Ohře a zasahuje do CHKO České středohoří. Obcí protéká Dobroměřický potok a cca 1,5 km od obce protéká řeka Ohře, v obci se nachází požární nádrž „U Pešuly“ a rybník „Pod Červeňákem“. Předpokládá se mírný vzestup počtu trvale bydlících obyvatel i rekreantů.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2030
   trvale bydlící 1 292 1 316 1 358 1 400 -
   přechodně bydlící 16 16 16 16 -
   celkem 1 308 1 332 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2030
   1 148 1 195 1 278 1 372 -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Dobroměřice je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu OP-SK-LN.039 vodovodem OPSKLN.039.19. Zdrojem vody je VDJ Louny – Čtyrlístek – 4 x 1750 m3 (237,20 / 242,20 m n. m.), do kterého voda přitéká z Vodárenské soustavy Přísečnice. Na vodovod je napojeno 89 % trvale bydlících obyvatel, zbylých 11 % je zásobováno individuálně. V obci je ČS, která slouží k čerpání vody do obce Nečichy. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav ČS Dobroměřice - CS.LN 039/2 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2030
   1 227 1 251 1 291 1 330 -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Dobroměřice má splaškovou kanalizační síť K-LN.042.4-S.C. Odpadní vody jsou čerpány na ČOV Louny. Délka stávající kanalizační sítě je cca 11,5 km. Na kanalizačním systému je osazeno 5 ČS. ČOV Louny je podrobně popsána v kartě 0156.01.
   Odpadní vody od 95 % trvale bydlících obyvatel jsou odváděny na ČOV Louny, od 3 % jsou akumulovány v bezodtokových jímkách s vyvážením na pole a 2 % vyváží bezodtokové jímky na ČOV Louny
   Majitelem kanalizace a ČOV je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na vysokou poruchovost kanalizačního systému a jeho stáří navrhujeme jeho postupnou rekonstrukci. Při rekonstrukci kanalizace budou přepojeny všechny bezodtoké jímky na kanalizaci s čištěním odpadních vod na ČOV Louny.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav Dobroměřice 4 - u hřiště PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav Dobroměřice 3 - u rybníka PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav Dobroměřice 2 - u viaduktu PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav Dobroměřice 5 - RD PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa