Děčín - CZ042.3502.4202.0013.26 - stav 2004

 1. Obec

  Děčín

  Číslo obce PRVKUK 0013
  Kód obce PRVKUK CZ042.3502.4202.0013
  Kód obce 562335
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  728 (4202)
  Děčín

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3502.4202.0013.26 Děčín XXVI-Bechlejovice 40734 407348
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Děčín je město v kategorii nad 50000 stálých obyvatel. Město leží na soutoku Labe, Ploučnice a Jílovského potoka ve výškově velmi členitém terénu. Zástavba města včetně všech jeho částí je rozložena mezi kótami přibližně vymezenými Dolním Žlebem 125 m n.m. a Velkou Velení 444 m n.m. Území města je rozděleno do 35 městských částí. Jeho částí je i Děčín XXVI Bechlejovice včetně Chlumu. Městská část Bechlejovice má okolo 200 trvale žijících obyvatel. Leží v jihovýchodní části města Děčína na levém břehu Ploučnice u Březin a tvoří samostatnou zástavbu s bydlením venkovského typu. Leží v nadmořských výškách 148-172 m n. m. a spadá do CHKO České středohoří, náleží do povodí Labe. Územím protéká potok řeka Ploučnice, která je významným vodním tokem a místní vodoteč. Do budoucna se nepředpokládá výrazný rozvoj.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 184 201 230 260 - - -
   přechodně bydlící 0 0 0 0 - - -
   celkem 184 201 230 260 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   184 201 230 260 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Děčín XXVI-Bechlejovice a Děčín XXXIV- Chlum je zásobován pitnou vodou ze dvou místních vodovodů. První zásobuje městskou část Děčín - Bechlejovice a druhý část Chlum. Místní vodovod Bechlejovice (M-DC.015) je zásobován pitnou vodou z místního zdroje -pramení jímky, gravitačně do vodojemu VDJ Bechlejovice 20 m3 (191,70 m n.m.- terén) a dále rozvodnými řady do spotřebiště. Rozvodné potrubí je litinové, profil 40-80 m. Z vodovodní sítě je zásobováno 100% obyvatel. Vydatnost zdroje a kvalita pitné vody je vyhovující.
   Místní vodovod Chlum (M-DC.019) je zásobován pitnou vodou z místního zdroje –studny odkud je přes síť čerpána voda do vodojemu za spotřebištěm VDJ Horní Chlum 25 m3 (184,64/187,64 m n.m.). Rozvodné potrubí je z poloviny z ocele a z poloviny y PVC, profilu 25 mm. Z vodovodní sítě je zásobováno 100% obyvatel. Kapacita zdrojů je vyhovující, ale kvalita pitné vody u zdroje Chlum neodpovídala v roce 2002 dle vyhlášky 376/2000Sb. v parametrech NO3.
   Majitelem obou vodovodů je Severočeská vodárenská společnost a.s. a provozují je Severočeské vodovody a kanalizace a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Místní vodovod Chlum potřebuje náhradu za stávající, nevyhovující zdroj pitné vody. V případě napojení Chlumu na vodovodní systém Děčína je navrženo vybudování přívodního řadu mezi přerušovací komorou PK Chlum 50m3 na přivaděči SK Děčín a vodojemem VDJ Horní Chlum 25 m3. Druhou možností je vytipování nového zdroje s vybudováním potřebného vystrojení a připojení na stávající vodovod. Druhé řešení je finančně výhodnější, ale provozně a pro trvalé zajištění kvalitní pitné vody náročnější.
   U obou vodovodů bude nutná částečná rekonstrukce stávajících řadů. Vodovod Chlum řad DN 25 –100 m, vodovod Bechlejovice DN 60 –350 m.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko, Bynov DN 3a, DN 3b a Bělá. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné vody.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.DC 015/1 20 m3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Březiny Beckel PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Bechlejovice 1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Březiny U Zastávky ZD.DC 001/11 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V Bechlejovicích není vybudována kanalizační síť, splaškové vody jsou odváděny do septiků s odtokem do povrchových vod (30% obyvatel) nebo do vsaků (10% obyvatel) a bezodtokových jímek (57% obyvatel) s vyvážením na ČOV Děčín nebo s vyvážením na pole (3% obyvatel).
   Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodotečí nebo vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním splaškových vod. Pomocí domovních čistíren odpadních vod, bezodtokových jímek s odvozem splašků na ČOV Děčín nebo septiků s doplněním o dočišťovací stupeň. Vyvážení splaškových vod na pole je v rozporu se zákonem č. 185/2001 sb. a prováděcích vyhlášek o odpadech.

   V případě vybudování výtlačného řadu pro převedení splaškových vod z Benešova nad Ploučnicí a Březin do Děčína je možné zvážit i možnost čerpání splaškových vod z Bechlejovic, výstavba po roce 2015.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 4 277,0 4 277,0

  Mapa