Děčín - CZ042.3502.4202.0013.26 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Děčín

  Číslo obce PRVKUK 0013
  Kód obce PRVKUK CZ042.3502.4202.0013
  Kód obce 562335
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  728 (4202)
  Děčín

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3502.4202.0013.26 Děčín XXVI-Bechlejovice 40734 407348
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Děčín je město v kategorii nad 50000 stálých obyvatel. Město leží na soutoku Labe, Ploučnice a Jílovského potoka ve výškově velmi členitém terénu. Zástavba města včetně všech jeho částí je rozložena mezi kótami přibližně vymezenými Dolním Žlebem 125 m n.m. a Velkou Velení 444 m n.m. Území města je rozděleno do 35 městských částí. Jeho částí je i Děčín XXVI Bechlejovice včetně Chlumu. Městská část Bechlejovice má okolo 200 trvale žijících obyvatel. Leží v jihovýchodní části města Děčína na levém břehu Ploučnice u Březin a tvoří samostatnou zástavbu s bydlením venkovského typu. Leží v nadmořských výškách 148-172 m n. m. a spadá do CHKO České středohoří, náleží do povodí Labe. Dále katastrální území spadá do OP vodního zdroje. Územím protéká potok řeka Ploučnice, která je významným vodním tokem a místní vodoteč. Do budoucna se nepředpokládá výrazný rozvoj.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 184 201 292 164 159 156
   přechodně bydlící 0 0 23 26 26 26
   celkem 184 201 315 190 185 182
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   184 201 230 190 185 182
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Děčín XXVI-Bechlejovice jsou zásobovány pitnou vodou ze skupinového vodovodu Děčín- Hřensko (DC.001). Voda do obce je pčiváděna z ÚV Hřensko, přes VDJ Březiny- hlavní. Z tohoho vodojemu je plněn VDJ Bechlejovice 20 m3 (191,70 m n.m.- terén) a dále rozvodnými řady do spotřebiště. Rozvodné potrubí je PE, z části ocelové, litinové, profil 40-80 m. Z vodovodní sítě je zásobováno 100% obyvatel. 

   Majitelem obou vodovodů je Severočeská vodárenská společnost a.s. a provozují je Severočeské vodovody a kanalizace a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovodní systém místní části Bechlejovice se do roku 2030 nebude měnit.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko a Bělá. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné vody.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav VDJ Bechlejovice VDJ Bechlejovice 20 20 m3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Bechlejovice PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V Bechlejovicích není vybudována kanalizační síť, splaškové vody jsou odváděny do septiků s odtokem do povrchových vod (30% obyvatel) nebo do vsaků (10% obyvatel) a bezodtokových jímek (57% obyvatel) s vyvážením na ČOV Děčín nebo s vyvážením na pole (3% obyvatel).
   Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodotečí nebo vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Nadále se uvažuje s individuálním likvidováním splaškových vod v místech s roztroušenou zástavbou. Pomocí bezodtokových jímek s odvozem splašků na ČOV Děčín.

   Při splnění určitých podmínek je možné akceptovat ve stávající zástavbě využití domovních vícekomorových septiků se zemním filtrem nebo balených domovních ČOV za podmínky, že k zasakování nebude docházet v ochranném pásmu vodního zdroje. Je nutné upřednostňovat hromadné napojení skupin nemovitostí na společné zařízení pro více objektů. K individuálnímu řešení pro samostatné objekty lze přistupovat zcela výjimečně na základě předchozí vodohospodářské studie řešeného území, kterou je nutné koordinovaně projednat se správci povodí a ochranných pásem vodních zdrojů.

   V obci je po roce 2030 navržena nová kanalizace s čerpací jímkou pro dopravu splaškových vod na ČOV Děčín. 

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Děčín MDC/9718/2016 "Děčín - rekonstrukce ul. Březová - SO 501 zatrubnění příkop
  27. 1. 2016
  Ústecký kraj 2671/ZPZ/2015/SC-16.3 změna rozhodnutí-sanační čerpání
  29. 9. 2015
  Děčín MDC/65397/2017 a MDC/66252/2017 "Prameniště a jímka Křešice - likvidace stávajícího majetku"
  12. 7. 2017
  Děčín MDC/22417/2016 "Kamenička Boletice - stabilizace koryta, ř. km 2,09 - 2,31"
  23. 3. 2016