Černčice - CZ042.3507.4207.0142.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Černčice

  Číslo obce PRVKUK 0142
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4207.0142
  Kód obce 542628
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  850 (4207)
  Louny

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4207.0142.01 Černčice 02004 20044
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Černčice leží asi 2 km východně od města Louny v nadmořské výšce 173 – 190 m n. m.. Zástavba je soustředěná, obec je zastavěna převážně rodinnými domy. Území obce je ze severu lemováno řekou Ohře a náleží do povodí Ohře. Katastrální území obce zasahuje do ochranného pásma I. stupně vodního zdroje Černčice L2B. Předpokládá se výrazný nárůst počtu trvale bydlících obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 1 402 1 459 1 392 1 318 1 399 1 457
   přechodně bydlící 110 112 81 40 22 10
   celkem 1 512 1 571 1 473 1 358 1 421 1 467
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   1 238 1 319 1 458 1 318 1 404 1 467
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Černčice je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Louny OP-SK-LN.039. Zdrojem vody je VDJ Louny - Čtyřlístek – 4 x 1750 m3 (237,20 / 242,20 m n. m.), do kterého voda přitéká z Vodárenské soustavy Přísečnice. Na vodovod je napojena většina trvale bydlících obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s..

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v obci Černčice předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   1 178 1 226 1 306 1 245 1 306 1 349
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

    Obec Černčice má jednotnou kanalizaci K-LN.042.2-J.C, ukončenou ČSOV. Potrubí je z trub různých typů materiálu v profilech DN 200 až DN 1000 v celkové délce 11,6 km. 

   Odpadní vody jsou čerpány 3 čerpacími stanicemi výtlačným  řadem DN 200 v celk. délce cca 2,7 km přímo na ČOV Louny. Západní část obce ( u bývalého pivovaru Louny ) má jednotnou i splaškovou kanalizaci napojenou na kanalizační systém města Louny, součástí kanalizace je ČS Černčice-U pivovaru.

   Do kanalizační sítě obce jsou přivedeny také odpadní vody z obce Obora.

   Na kanalizaci a ČOV je napojeno 92% trvale bydlících obyvatel, 8% má septiky se vsakováním.


   Majitelem kanalizace je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.


  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V cílovém roce 2030 zůstane zachován stávající způsob likvidace odpadních vod. 

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav Černčice u Loun - U pivovaru PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CSOV.LN 042/4 Černčice u Loun - Komenského náměstí PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CSOV.LN 042/5 Černčice u Loun - U Jána PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CSOV.LN 042/6 Černčice u Loun - Tylova PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  26 775,0 0,0 26 775,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Louny Null Udělení souhlasu se stavbou dřevěné chaty v záplavovém území toku Ohře
  24. 9. 2012
  Louny MULNCJ 53342/2012 Taneční parket Černčice
  27. 6. 2012