Černčice - CZ042.3507.4207.0142.01 - stav 2004

 1. Obec

  Černčice

  Číslo obce PRVKUK 0142
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4207.0142
  Kód obce 542628
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  850 (4207)
  Louny

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4207.0142.01 Černčice 02004 20044
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Černčice leží asi 2 km východně od města Louny v nadmořské výšce 173,00 – 190,00 m n. m. Katastrální území obce zasahuje do ochranného pásma I.stupně vodního zdroje Černčice L2B. Zástavba je soustředěná, obec je zastavěna převážně rodinnými domy. V obci žije 1402 trvale bydlících obyvatel s 35 rekreačními objekty a cca 160 lůžek v hotelích a penzionech. Obcí protéká řeka Ohře. Území obce náleží do povodí řeky Ohře. Předpokládá se mírný vzestup počtu trvale bydlících obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 1 402 1 459 1 554 1 650 - - -
   přechodně bydlící 110 112 116 120 - - -
   celkem 1 512 1 571 1 670 1 770 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   1 238 1 319 1 458 1 617 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Černčice je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu OP-SK-LN.039 vodovodem OPSKLN.039.22. Zdrojem vody je VDJ Louny - Čtyřlístek – 4 x 1750 m3 (237,20 / 242,20 m n. m.), do kterého voda přitéká z Vodárenské soustavy Přísečnice. Na vodovod je napojeno 88 % trvale bydlících, zbylých 12 % obyvatel je zásobováno individuálně. V obci je zdroj Černčice a ČS Černčice, které se v současné době nevyužívají. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na poměrně vysoké procento úniků vody v obci Černčice navrhujeme postupnou rekonstrukci vodovodu.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodní zdroj Stav vrty Černčice (mimo provoz) - ZD.LN 039/9 PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav ČS Černčice - CS.LN 039/4 - odstaveno PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   1 178 1 226 1 306 1 386 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Černčice má dva kanalizační systémy K-LN.042.2-J.C a K-LN.043-J.C. Odpadní vody od 84% trvale bydlících obyvatel jsou odváděny na ČOV a zbylých 16% má septiky se vsakováním.
   Odpadní vody z jednotné kanalizace K-LN.042.2-J.C (79%) jsou čerpány 3 čerpacími stanicemi do kanalizačního systému města Louny a dále jsou odváděny na ČOV Louny. ČOV Louny je podrobně popsána v kartě 0156.01. Majitelem kanalizační sítě a ČOV Louny je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
   Druhý jednotný kanalizační systém K-LN.043-J.C (5%) zajišťuje odkanalizování školy a přilehlé zástavby v jižní části obce na MČOV VHS I umístěné u školy. Majitel kanalizace je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Majitel MČOV je neznámý a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Kanalizace je v celém rozsahu s menšími provozními problémy. Po roce 2016 budou stávající septiky intenzifikovány na MČOV.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav Černčice u Loun - U pivovaru PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav Černčice u Loun - Komenského náměstí PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav Černčice u Loun - U Jána PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav Černčice u Loun - Tylova PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  150,0 0,0 150,0

  Mapa