Cítoliby - CZ042.3507.4207.0141.01 - stav 2004

 1. Obec

  Cítoliby

  Číslo obce PRVKUK 0141
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4207.0141
  Kód obce 542571
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  850 (4207)
  Louny

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4207.0141.01 Cítoliby 01782 17825
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Cítoliby leží asi 2,0 km jižně od města Louny v nadmořské výšce 220 - 245 m n. m. Jedná se o obec, kde žije 955 trvale bydlících obyvatel ve 280 trvale obydlených domech, v obci je 36 rekreačních objektů. Zástavba je soustředěná, obec je zastavěna převážně rodinnými domy. Území obce náleží do povodí řeky Ohře. Obcí protéká Cítolibský potok a cca 2,0 km od obce se nachází Smolnický potok, v obci je požární nádrž a obecní studna. Předpokládá se mírný vzestup počtu trvale bydlících obyvatel i rekreantů.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 955 981 1 025 1 070 - - -
   přechodně bydlící 72 76 83 90 - - -
   celkem 1 027 1 057 1 108 1 160 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   955 981 1 025 1 070 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Cítoliby je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu OP-SK-LN.039 vodovodem OPSKLN.039.37. Zdrojem vody je VDJ Louny HTP – 2 x 1500 m3 (269,00 / 274,00 m n. m.), do kterého voda přitéká z Vodárenské soustavy Přísečnice. Na vodovod je napojeno 100 % trvale bydlících obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů. Pro novou výstavby bude nutné vybudovat vodovodní síť. Do budoucna navrhujeme postupnou rekonstrukci azbestocementových potrubí.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   707 728 760 952 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Cítoliby má jednotnou kanalizační síť K-LN.042.1-J.C, do které je napojeno 89 % obyvatel a 11 % obyvatel má bezodtokové jímky s vyvážením na ČOV Louny. Obec Cítoliby je odkanalizována na ČOV Louny. Podrobný popis ČOV je v kartě obce 156.01 Louny. Na kanalizačním systému jsou 4 čerpací stanice ČS „Cítoliby 1, 2, 3 a 4“ (CSOV.LN 042/7, CSOV.LN 042/8, CSOV.LN 042/9, CSOV.LN 042/10). Délka stávající kanalizační sítě je cca 7,3 km. Majitelem kanalizace a ČOV je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Kanalizace je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů. Po roce 2016 budou stávající bezodtoké jímky rekonstruovány.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav Cítoliby PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav Louny - průmyslová PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav Cítoliby - Na Plevně PRVK/2020
  Vpustní objekt Stav PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  2 801,0 2 755,0 5 556,0

  Mapa