Cítoliby - CZ042.3507.4207.0141.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Cítoliby

  Číslo obce PRVKUK 0141
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4207.0141
  Kód obce 542571
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  850 (4207)
  Louny

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4207.0141.01 Cítoliby 01782 17825
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Cítoliby leží asi 2,0 km jižně od města Louny v nadmořské výšce 220 - 245 m n. m.. Zástavba je soustředěná, obec je zastavěna převážně rodinnými domy. Území obce náleží do povodí řeky Ohře. Obcí protéká Cítolibský potok a cca 2,0 km od obce se nachází Smolnický potok. V obci je požární nádrž a obecní studna. Předpokládá se nárůst počtu trvale bydlících obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 955 981 1 027 1 060 1 125 1 172
   přechodně bydlící 72 76 44 51 33 21
   celkem 1 027 1 057 1 071 1 111 1 158 1 193
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   955 981 1 025 1 091 1 150 1 193
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Cítoliby je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu OP-SK-LN.039. Zdrojem vody je VDJ Louny HTP – 2 x 1500 m3 (269,00 / 274,00 m n. m.), do kterého voda přitéká z Vodárenské soustavy Přísečnice. Na vodovod je napojena většina trvale bydlících obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s..

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Dle informací od SČVK a.s. jsou stávající vodovodní řady, které zásobují oblast Louny - jihovýchod na horní hranici své kapacity. Z toho důvodu je třeba provést zkapacitnění přiváděcích řadů na kat. ú. Cítoliby v celkové délce 2 060 m. Předpokládaná realizace do roku 2030.

   Do roku 2030 je též navržena výměna azbestocementových potrubí za potrubí z tvárné litiny nebo PE.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   707 728 760 833 869 1 074
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Cítoliby má jednotnou kanalizační síť K-LN.042.1-J.C, zakončenou ČSOV. V jižní části obce je kanalizace oddílná, s přečerpáváním odpadních vod ČSOV Na Plevně do jednotné kanalizace. Potrubí je z trub různých typů materiálu v profilech DN 200 až DN 1300 v celkové délce cca 10 km. Území je gravitačně odkanalizováno do ČSOV Cítoliby, odkud jsou odpadní vody čerpány výtlačným řadem PVC DN150 v dl. 1,2 km do průmyslové zóny v jižní části Loun a následně do kanalizační sítě města Louny. Odpadní vody z obce Cítoliby jsou likvidovány na ČOV Louny.

   Do gravitační kanalizační sítě v jižní části obce jsou přivedeny také odpadní vody z obce Líšťany.

   Na kanalizaci je napojeno 75 % obyvatel, 25 % obyvatel má bezodtokové jímky s vyvážením na ČOV Louny.

   Majitelem kanalizace je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Kanalizace je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CSOV.LN 042/7 Cítoliby PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CSOV.LN 042/8 Cítoliby - Na Plevně PRVK\2021
  Vpustní objekt Stav PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  22 668,0 0,0 22 668,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Louny MULNCJ 1019/2010 Cítoliby-souhlas záv.látky
  20. 1. 2010