Břvany - CZ042.3507.4207.0140.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Břvany

  Číslo obce PRVKUK 0140
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4207.0140
  Kód obce 566063
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  850 (4207)
  Louny

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4207.0140.01 Břvany 01511 15113
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Břvany leží asi 7,0 km severozápadně od města Louny v nadmořské výšce 210 - 220 m n. m.. Zástavba je soustředěná, obec je zastavěna převážně rodinnými domy. Území obce náleží do povodí řeky Ohře, zasahuje do CHKO České středohoří a nachází se v ochranném pásmu zdrojů přírodních minerálních vod Břvany – stupeň I. a II.. Obcí protéká Hrádecký potok a vodoteč Jezeř. V obci se nachází požární nádrž a za obcí dva rybníky.

   V souvislosti s novou výstavbou rodinných domů se předpokládá mírný nárůst počtu trvale bydlících obyvatel.

   Jako potencionální znečišťovatel je na kanalizaci napojen závod Kyselka Praga zabývající se stáčením minerálních vod a výrobou slazených stolních vod. Dalším potencionálním znečišťovatelem je výrobna hořčice SENF.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 311 316 319 336 341 345
   přechodně bydlící 0 0 12 13 15 17
   celkem 311 316 331 349 356 362
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   311 316 325 324 330 336
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Břvany je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Louny OP-SK-LN.039. Zdrojem vody je VDJ Břvany – 1 x 400 m3 (270,00 / 275,00 m n. m.), který je zásobován vodou z přívodního řadu DN 500 z vodárenské soustavy Přísečnice. Na vodovodní síť je napojena většina trvale bydlících obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s..

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů. Část území, na kterém je uvažována nová výstava rodinných domů, je v současné době již zasíťované.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav vodojem Břvany - VDJ.LN 039/1 400 400 m3 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   289 294 303 339 346 362
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Břvany má jednotnou kanalizační síť K-LN.019-J.C ukončenou ČOV. Potrubí je převážně z PVC trub v profilech DN 250 až DN 400 v celkové délce 3,5 km. 

   Na kanalizaci a ČOV je napojeno 97 % trvale bydlících obyvatel, od 3 % jsou odpadní vody zachycovány septicích s následným vsakováním. 

   Dešťové vody jsou odváděny jednotnou kanalizační sítí , případně systémem příkopů, struh a propustků odtékají do vodotečí nebo jsou vsakovány do terénu.  

   Vlastníkem kanalizace a ČOV je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

   Kanalizace je zakončena v ČOV  Břvany . Kapacita je 175 m3/den. ČOV navržena na 1167 EO, BSK5  70 kg/den. ČOV je mechanicko - biologická na principu nízko-zatěžované aktivace, zahrnuje čerpací stanici, lapák písku, dvojici biologických reaktorů typu VHS III, složenou z aktivační a dosazovací části, kalojem. Způsob likvidace kalu – odvoz na ČOV Louny.  Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny do Hrádeckého potoka.


  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Obec je vybavena dostatečně rozvinutou kanalizační sítí a pro připojení případné další zástavby na stokovou síť postačuje realizovat jen kanalizační přípojky. Doporučujeme, aby do roku 2030 byly napojeny objekty, které v současné době využívají k odvádění splaškových vod septiky.

   S ohledem na vysoký obsah balastních vod v přítoku na ČOV navrhujeme do roku 2030 postupnou rekonstrukci kanalizační sítě vedoucí k jejich snížení.  

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav COV.LN 019/1/K ČOV Břvany PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Břvany ČOV PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 16 794,0 16 794,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory