Břvany - CZ042.3507.4207.0140.01 - stav 2004

 1. Obec

  Břvany

  Číslo obce PRVKUK 0140
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4207.0140
  Kód obce 566063
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  850 (4207)
  Louny

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4207.0140.01 Břvany 01511 15113
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Břvany leží asi 7,0 km severozápadně od města Louny v nadmořské výšce 210 - 220 m n. m. Jedná se o obec, kde žije 311 trvale bydlících obyvatel ve 121 trvale obydlených domech, rekreační objekty se v obci nenacházejí. Zástavba je soustředěná, obec je zastavěna převážně rodinnými domy. Území obce náleží do povodí řeky Ohře, zasahuje do CHKO České středohoří a nachází se v ochranném pásmu zdrojů přírodních minerálních vod Břvany – stupeň I. a II. Obcí protéká Hrádecký potok a vodoteč Jezeří, v obci se nachází požární nádrž a za obcí dva rybníky. Předpokládá se mírný vzestup počtu trvale bydlících obyvatel.

   Jako potencionální znečišťovatel je na kanalizaci napojen závod Kyselka Praga zabývající se stáčením minerálních vod a výrobou slazených stolních vod. Dalším potencionálním znečišťovatelem je výrobna hořčice SENF.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 311 316 325 334 - - -
   přechodně bydlící 0 0 0 0 - - -
   celkem 311 316 325 334 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   311 316 325 334 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Břvany je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Louny OPSKLN.039 vodovodem OP-SK-LN.039.1. Zdrojem vody je VDJ Břvany – 1 x 400 m3 (270,00 / 275,00 m n. m.), který je zásobován vodou z přívodního řadu DN 500 z Vodárenské soustavy Přísečnice. Na vodovodní síť je napojeno 100 % trvale bydlících obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav vodojem Břvany - VDJ.LN 039/1 400 m3 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   289 294 303 311 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Břvany má jednotnou kanalizační síť K-LN.019-J.C, do které je napojeno 93 % trvale bydlících obyvatel, od 7 % jsou odpadní vody zachycovány septicích s následným vsakováním. Kanalizace je zaústěna do ČOV Břvany. Délka stávající kanalizační sítě je cca 3,0 km. Vlastníkem kanalizace a ČOV je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

   Páteří kanalizačního systému je sběrač „A“, do kterého jsou postupně napojeny rozvětvené sběrače „B“, „C“, „D“, „E“, které jsou zaústěny do ČS v areálu ČOV.

   ČOV Břvany je mechanicko – biologická čistírna odpadních vod projektovaná pro cca 1167 EO. Pracuje na principu nízko zatěžované aktivace s částečnou nebo úplnou stabilizací kalu. Stupeň stabilizace je závislý na zatěžování aktivační části a provozních podmínkách.

   Projektové parametry:
   Průměrný roční přítok Qr = 64 000 m3/rok
   Průměrný přítok Qd = 175,3 m3/d = 2,03 l/s
   Počet napojených EO = 1167

   Projektované hodnoty znečištění:
   BSK5 = 360,0 mg/l = 23,0 t/rok
   NL = 58,0 mg/l = 3,7t/rok

   Výkonové parametry rok 2002:
   Skutečný přítok = 28 970 m3/r = 0,92 l/s
   Skutečný počet napojených EO = 106

   Skutečné hodnoty znečištění – dle údajů kanalizačního řádu:
   BSK5 = 191,0 mg/l
   CHSK = 80,0 mg/l
   NL = 85,0 mg/l
   N-NH4 = 10,9 mg/l
   Pc = 3,0 mg/l

   Veškeré odpadní vody jsou z obce přivedeny oddílnou splaškovou kanalizací do ČSOV, která je již součástí ČOV. Odtud jsou odpadní vody čerpány přes indukční průtokoměr do rozdělovacího objektu, který má rovněž funkci lapáku písku. Zde je nátok odpadních vod rozdělen do jednotlivých nádrží VHS III, pomocí ručních hradítek lze libovolnou nádrž odstavit z provozu (v běžném provozu se používají 2 reaktory). Vyčištěná odpadní voda je nejkratším směrem odvedena do recipientu – Hrádecký potok. Biologický reaktor typu VHS III se skládá z aktivační a dosazovací části, vratný kal je automaticky přisáván do aktivační části. Přebytečný kal je možno po odstavení Kessenerova válce a dostatečné době pro odsazení přečerpat do kalojemu. Zde je možnost vypouštění dále odsazené kalové vody zpět na přítok do ČOV. Zahuštěný kal je odvážen na ČOV Louny k dalšímu zpracování.

   Produkce stabilizovaného kalu 294,0 m3/rok, 2,94 t/rok.

   Na ČOV je vydáno rozhodnutí Okresního úřadu v Lounech o vypouštění vyčištěných odpadních vod. Platnost rozhodnutí je stanovena do 30.4.2008.

   BSK5 = 30,0 mg/l
   CHSK = 100,0 mg/l        
   NL = 30,0 mg/l

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na vysoký obsah balastních vod v přítoku na ČOV navrhujeme do roku 2015 postupnou rekonstrukci kanalizační sítě vedoucí k jejich snížení. Při rekonstrukci kanalizační sítě budou všechny septiky přepojeny na kanalizaci.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav ČOV Břvany PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Břvany ČOV PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 50,0 50,0

  Mapa