Brodec - CZ042.3507.4207.0139.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Brodec

  Číslo obce PRVKUK 0139
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4207.0139
  Kód obce 546895
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  850 (4207)
  Louny

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4207.0139.01 Brodec 01269 12696
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Brodec leží asi 7,0 km jižně od města Louny v blízkosti obce Líšťany v nadmořské výšce 270 - 315 m n. m.. Zástavba je soustředěná, obec je zastavěna převážně rodinnými domy a rekreačními objekty. Území obce náleží do povodí řeky Ohře a nezasahuje do žádné CHKO ani ochranného pásma vodního zdroje. Obcí protéká Klášterský potok a ve vzdálenosti 1,0 km od obce se nachází Smolnický potok. V obci se rovněž nachází rybník. Nepředpokládá se zásadní změna ohledně počtu trvale bydlících obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 66 65 70 72 75 78
   přechodně bydlící 138 138 118 138 130 125
   celkem 204 203 188 210 205 203
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   50 50 50 54 58 63
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Brodec je zásobována pitnou vodou pomocí potrubí PE De 90 z VDJ Líšťany – 2 x 150 m3 (330,00 / 333,60 m n. m.), do kterého voda přitéká přes VDJ Louny HTP ze skupinového vodovodu Louny OP-SK-LN.039 (Vodárenská soustava Přísečnice). K úpravě tlakových poměrů slouží redukční ventil osazený před spotřebištěm. Na vodovod je napojena převážná část trvale bydlících obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s..

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v obci Brodec předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci není vybudována kanalizační síť ani ČOV. Odpadní vody od 95 % obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách vyvážených na ČOV Louny a 5% obyvatel je napojeno na domovní mikročistírny s odtokem do místní vodoteče.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V cílovém roce 2030 zůstane zachován stávající způsob likvidace odpadních vod. Jedná se o území s  malým počtem trvale žijících obyvatel. Je nutné upřednostňovat hromadné napojení skupin nemovitostí na společné zařízení pro více objektů.

   Dle územního plánu je navrhována výstavba gravitační splaškové kanalizace doplněné jednou čerpací stanicí  a ČOV pro 100 až 150 EO. Do roku 2030 se tato výstavba nepředpokládá. 

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  1 948,0 0,0 1 948,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Louny Null "Vrtaná domovní studna" MM
  4. 2. 2008