Brodec - CZ042.3507.4207.0139.01 - stav 2004

 1. Obec

  Brodec

  Číslo obce PRVKUK 0139
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4207.0139
  Kód obce 546895
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  850 (4207)
  Louny

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4207.0139.01 Brodec 01269 12696
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Brodec leží asi 7,0 km jižně od města Louny v blízkosti obce Líšťany v nadmořské výšce 270 - 315 m n. m. Jedná se o obec, kde žije 66 trvale bydlících obyvatel ve 22 trvale obydlených domech, v obci je rovněž 52 rekreačních objektů. Zástavba je soustředěná, obec je zastavěna převážně rodinnými domy a rekreačními objekty. Území obce náleží do povodí řeky Ohře a nezasahuje do žádné CHKO ani ochranného pásma vodního zdroje. Obcí protéká Klášterský potok a ve vzdálenosti 1,0 km od obce se nachází Smolnický potok, v obci se rovněž nachází rybník. Předpokládá se stagnace až mírný pokles počtu trvale bydlících obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 66 65 64 63 - - -
   přechodně bydlící 138 138 138 138 - - -
   celkem 204 203 202 201 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   50 50 50 51 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   V obci Brodec je místní vodovod M-LN.042, na který je napojeno 76 % obyvatel, zbylých 24 % je zásobováno vodou individuelně z vlastních zdrojů. Zdrojem vody je studna Brodec. Kvalita vody v  tomto zdroji nesplňuje požadavky vyhl. 376/2000 sb. a to v ukazatelích stanovujících limit pro bakteriologické znečištění. Vydatnost zdroje je také nedostačující. Vlastníkem místního vodovodu je obec Brodec, provozovatelem je sdružení odběratelů.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na zhoršenou kvalitu vody ve zdroji Brodec navrhujeme vybudovat přívodní řad z nově vybudovaného vodovodu v obci Senkov. Doporučujeme vodovod vybudovat v letech 2010 – 2012 zároveň s novým vodovodem Zbrašín – Senkov.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci není vybudována kanalizační síť ani ČOV. Odpadní vody od 95 % obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách vyvážených na ČOV Louny a 5% obyvatel je napojeno na domovní mikročistírny s odtokem do místní vodoteče.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Nadále bude zachováno individuální čištění odpadních vod. Po roce 2016 budou stávající bezodtoké jímky rekonstruovány.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 1 835,0 1 835,0

  Mapa