Blšany u Loun - CZ042.3507.4207.0138.01 - stav 2004

 1. Obec

  Blšany u Loun

  Číslo obce PRVKUK 0138
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4207.0138
  Kód obce 542547
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  850 (4207)
  Louny

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4207.0138.01 Blšany u Loun 05174 51748
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Blšany u Loun leží východně od Loun v nadmořské výšce 197 - 210 m n. m. Jedná se o obec, kde žije cca 200 trvale bydlících obyvatel se 10 rekreačními objekty. Obcí protéká Smolný potok a je zde rybník.
   Zástavba je soustředěná podél místní komunikace, obec je zastavěna převážně rodinnými domy, obyvatelé pracují převážně v zemědělské výrobě. Území náleží do povodí Ohře. Předpokládá se, že počet trvale žijících obyvatel do r. 2015 vzroste až dvojnásobně.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 203 255 342 430 - - -
   přechodně bydlící 20 20 20 20 - - -
   celkem 223 275 362 450 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   199 250 335 422 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Blšany u Loun je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu OP-SK-LN.039 vodovodem OPSKLN.039.35. Zdrojem vody je VDJ Louny - Čtyřlístek – 4 x 1750 m3 (237,20 / 242,20 m n. m.), do kterého voda přitéká z Vodárenské soustavy Přísečnice. Na vodovod je napojeno 98 % trvale bydlících obyvatel, zbylá 2 % jsou zásobována individuálně. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 342 430 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Blšany u Loun nemá v současnosti vybudovaný systém kanalizace. Odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel jsou zachycovány v septicích s odtokem do dešťové kanalizace.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na vysoký nárůst počtu trvale bydlících obyvatel, navrhujeme v obci Blšany u Loun vybudovat kanalizační systém s ČOV. V současné době je zpracován projekt (Ing. Robert Klement) na přečerpávání odpadních vod v délce cca 2km do Loun Zahradního města a následným čištěním na ČOV Louny. Stavba připravena k zahájení, s ukončení výstavby se počítá v roce 2005. Stávající septiky budou přepojeny na novou kanalizační síť.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav Blšany u Loun 2 PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav Blšany u Loun 1 PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa