Blšany u Loun - CZ042.3507.4207.0138.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Blšany u Loun

  Číslo obce PRVKUK 0138
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4207.0138
  Kód obce 542547
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  850 (4207)
  Louny

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4207.0138.01 Blšany u Loun 05174 51748
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Blšany u Loun leží východně od Loun v nadmořské výšce 197 - 210 m n. m.. Zástavba je soustředěná podél místní komunikace. Obec je z větší části zastavěna rodinnými domy a obyvatelé pracují převážně v zemědělské výrobě. Obcí protéká Smolnický potok, který je pravostranným přítokem řeky Ohře. V obci v blízkosti zdejšího zámku se nachází rybník. Území náleží do povodí Ohře a na části území cca 12,5 ha se nachází chráněné území, které je vyhlášeno jako přírodní památka Blšanský Chlum. Předpokládá se výrazný nárůst počtu trvale žijících obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 203 255 257 288 460 583
   přechodně bydlící 20 20 52 51 27 10
   celkem 223 275 309 339 487 593
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   199 250 335 327 473 581
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Blšany u Loun je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Louny OP-SK-LN.039 přes rozvodnou síť města Louny (rozváděcím řadem PE De 160) z horního tlakového pásma Loun, konkrétně z VDJ Louny HTP – 2 x 1500 m3 (269,00 / 274,00 m n. m.), do kterého voda přitéká z vodárenské soustavy Přísečnice. Na vodovodní síť je napojena většina trvale bydlících obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s..

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod v obci je bez větších provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 342 339 487 593
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Blšany u Loun má vybudovanou převážně jednotnou kanalizaci. V malé části obce ( jihovýchodní část ) je kanalizace oddílná. Potrubí je z PVC trub DN 250 v celkové délce 6 km.

   Menší část území ( jihovýchodní  část obce ) je svedená do ČS Blšany 1 a odtud čerpána výtlakem PE DN80 dl. 0,16 km do gravitační sítě. Jednotná kanalizace Blšany je svedena do  ČS Blšany 2. Odtud jsou odpadní vody čerpány výtlačným řadem PE DN80 dl.1,62 km a následně vedeny gravitační stokou PVC DN 250 v dl. 0,7 km, zaústěnou do kanalizační sítě města Louny. Odpadní vody z obce Blšan jsou likvidovány na ČOV Louny.

   Na kanalizaci a ČOV je napojeno 100% obyvatel.

   Majitelem kanalizace je SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 


   Dešťové vody jsou odváděny jednotnou kanalizační sítí , částečně také dešťovou kanalizací případně systémem příkopů, struh a propustků odtékají do vodotečí nebo jsou vsakovány do terénu.    3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Stávající kanalizační síť dostatečná, je připravená o rozšíření uličních stok v místech nové zástavby dle územního plánu.  Do roku 2030 se tato výstavba nepředpokládá. 

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav Blšany u Loun 2 PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav Blšany u Loun 1 PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory