Nová Ves v Horách - CZ042.3508.4206.0137.03 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Nová Ves v Horách

  Číslo obce PRVKUK 0137
  Kód obce PRVKUK CZ042.3508.4206.0137
  Kód obce 567329
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  884 (4206)
  Litvínov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3508.4206.0137.03 Mikulovice 10600 106003
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Mikulovice je horská obec položená na severním úbočí Krušných hor v chráněné oblasti přirozené akumulace vod CHOPAV Krušné hory a ochranném pásmu 1. a 2. stupně vodního zdroje Nová Ves v Horách - vrty. Zástavba je souvislá horskými domy podél komunikace. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 620 - 750 m n. m. Obcí neprotéká žádná vodoteč. Obec leží na rozvodnici mezi povodím Labe a  Ohře. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 78 79 86 83 80 78
   přechodně bydlící 144 144 0 0 0 0
   celkem 222 223 86 83 80 78
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   74 75 78 48 56 63
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Mikulovice je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Nová Ves SK-MO.009 vodovodem SK-MO.009.3. Zdrojem vody je prameniště a vrty Nová Ves v Horách, ze kterých přitéká voda na ÚV Nová Ves v Horách a následně do VDJ Nová Ves v Horách - 1 x 150 m3 (781,90 / 785,00 m n. m.). Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v dobrém technickém stavu a bez větších provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Staré Fláje a Dubí - štola.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Úpravna vody Stav UV.MO 009/1 ÚV Nová Ves v Horách - UV.MO 009/1 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.MO 009/2 VDJ Nová Ves v Horách - VDJ.MO 009/2 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Nová Ves v Horách vrty HV2 Nová Ves v Horách vrty - ZD.MO 009/2 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Nová Ves v Horách bezejmenn Nová Ves v Horách vrty - ZD.MO 009/2 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Nová Ves v Horách vrty HV1 Nová Ves v Horách vrty - ZD.MO 009/2 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Nová Ves v Horách bezejmenn Nová Ves v Horách vrty - ZD.MO 009/2 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   51 52 54 54 53 55
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Mikulovice má jednotnou kanalizační síť  K-MO.026-J.C. ukončenou na ČOV Mikulovice. Potrubí je z PVC trub v profilech DN 200 a DN 300 v délce 1,4 km. 

   Na kanalizaci a ČOV je napojeno 65% trvale bydlících obyvatel, 30 % trvale bydlících obyvatel má bezodtokové jímky vyvážené na ČOV Most a 5 % obyvatel má septiky se vsakováním.  


   Majitelem kanalizace a ČOV je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

   ČOV Mikulovice je mechanicko - biologická čistírna odpadních vod typu VHS I/k s nízko zatěžovanou aktivací a částečnou stabilizací kalu. Mechanické předčištění tvoří sdružený objekt hrubého předčištění. Přebytečný kal je uskladňován ve 2 kalových silech a následně odvážen k dalšímu zpracování na ČOV Most. Odtok vyčištěných vod je zaústěn do Jiřetínského potoka.

   Kapacita je 5 m3/den. ČOV navržena na 300 EO, BSK5 18 kg/den.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Je navrženo rozšíření kanalizace v dosud neodkanalizované části obce výstavbou tlakové kanalizační sítě z plastových trub DN 80 a 50 v celkové délce 1 236 m s napojením na stávající gravitační kanalizaci a ČOV Mikulovice včetně 18 domovních čerpacích šachet.  Do roku 2030 se tato výstavba nepředpokládá. 

   V cílovém roce 2030 zůstane zachován stávající způsob likvidace odpadních vod. 

   Na základě Studie zpracované v r. 2015 pro Ústecký kraj byla obec zařazena do programu Čištění odpadních vod horských obcí v Ústeckém kraji. Podrobnější informace o studii, zabývající se touto tématikou, jsou zahrnuty do zprávy A.2. Popis nadobecních systémů vodovodů a kanalizací v kraji.


  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav COV.MO 026/1/K Nová Ves v Horách - Mikulovice PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Nová Ves v Horách - Mikulovice ČOV PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory