Nová Ves v Horách - CZ042.3508.4206.0137.03 - stav 2009

 1. Obec

  Nová Ves v Horách

  Číslo obce PRVKUK 0137
  Kód obce PRVKUK CZ042.3508.4206.0137
  Kód obce 567329
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  884 (4206)
  Litvínov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3508.4206.0137.03 Mikulovice 10600 106003
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Mikulovice je horská obec položená na severním úbočí Krušných hor v chráněné oblasti přirozené akumulace vod CHOPAV Krušné hory a ochranném pásmu I. stupně vodního zdroje Nová Ves v Horách. Zástavba je souvislá horskými domy podél komunikace. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 620 - 750 m n. m. Jedná se o obec do 100 trvale bydlících obyvatel, je zde 36 rekreačních objektů a další ubytovací zařízení s kapacitou 30 lůžek. Obcí neprotéká žádná vodoteč. Obec náleží do povodí Labe. Nárůst obyvatelstva se nepředpokládá. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 78 79 82 85 - - -
   přechodně bydlící 144 144 144 144 - - -
   celkem 222 223 226 229 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   74 75 78 81 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Mikulovice je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Nová Ves SKMO.009 vodovodem SK-MO.009.3. Zdrojem vody je prameniště a 2 vrty Nová Ves v Horách, ze kterého přitéká voda do VDJ Nová Ves v Horách - 1 x 150 m (781,90 / 785,00 m n. m.). Na vodovod je napojeno 95 % obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na vysoké procento úniků vody v síti navrhujeme její postupnou rekonstrukci

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Staré Fláje a Dubí - štola.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Úpravna vody Stav UV.MO 009/1 ÚV Nová Ves v Horách - UV.MO 009/1 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.MO 009/2 VDJ Nová Ves v Horách - VDJ.MO 009/2 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Nová Ves v Horách vrty HV2 Nová Ves v Horách vrty - ZD.MO 009/2 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Nová Ves v Horách bezejmenn Nová Ves v Horách vrty - ZD.MO 009/2 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Nová Ves v Horách vrty HV1 Nová Ves v Horách vrty - ZD.MO 009/2 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Nová Ves v Horách bezejmenn Nová Ves v Horách vrty - ZD.MO 009/2 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   51 52 54 55 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec má jednotnou kanalizační síť K-MO.026-J.C. Odpadní vody od 65 % trvale bydlících obyvatel jsou odváděny kanalizací a čištěny na ČOV Mikulovice, 5 % obyvatel má septiky se vsakováním a 30 % obyvatel má bezodtoké jímky s vyvážením na ČOV Most.
   Odlehčovací komory:
   Odlehčovací komora je jedna, v obci před ČOV a je svedena do Jiřetínského potoka.
   Další objekty:
   Na stokové síti se nevyskytují žádné provozně důležité objekty.

   Vlastníkem kanalizace a ČOV je SVS a.s. Teplice a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice.
   Platné povolení k vypouštění bylo vydáno dne 11.11.1996 pod č.j.: Vod 235/96/Ni/J-2247/1585
   Limity:
   Q = 1 690 m3/rok

   CHSK cr
   mg/l
   BSK5
   mg/l
   NL
   mg/l
   N-NH4+
   mg/l
   Nanorg.
   mg/l
   Pc
   mg/l
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   -
   -
   35
   -
   40
   -
   -
   -
   -
   -
   -
   -

   ČOV Mikulovice je mechanicko - biologická čistírna odpadních vod typu VHS I/k s nízko zatěžovanou aktivací a částečnou stabilizací kalu. Mechanické předčištění tvoří sdružený objekt hrubého předčištění. Přebytečný kal je uskladňován ve 2 kalových silech a následně odvážen k dalšímu zpracování na ČOV Most.
   Roční produkce stabilizovaného kalu je 49 m (0.2205 t sušiny/rok). Odtok vyčištěných vod je zaústěn do Jiřetínského potoka.

   Projektované parametry:
   Počet EO = 300
   Qroční =1 690 m3/rok
   Qdenní = 4,63 m3/d
   Q = 0,07 l/s

   Výkonové parametry:
   Přítok:
   Počet EO = 55
   Qroční = 2 366 m3/r    
   Qdenní = 6,48 m3/d
   Q = 0,075 l/s

   BSK5 prům. = 97 mg/l
   BSK5 =0,23 t/rok
   CHSK prům. = 338 mg/l
   CHSK = 0,80 t/rok
   NL prům. = 142 mg/l
   NL = 0,34 t/rok

   Odtok:
   BSK5 prům. = 7,10 mg/l
   BSK5 = 0,02 t/rok
   CHSK prům. = 28 mg/l
   CHSK = 0,07 t/rok
   NL prům. = 5,10 mg/l
   NL = 0,01 t/rok

   Vzhledem ke stávajícímu technologickému vybavení a požadavkům na čistící efekt není možno ČOV zatěžovat vypouštěním odpadních hmot ze septikůa žump.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Kanalizace je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů.
   Po roce 2016 navrhujeme stávající septiky intenzifikovat na MČOV a rekonstruovat stávající bezodtokové jímky s vyvážením na ČOV Most.

   Je navrženo rozšíření kanalizace v dosud neodkanalizované části obce výstavbou tlakové kanalizační sítě z plastových trub DN 80 a 50 v celkové délce 1 236 m s napojením na stávající gravitační kanalizaci a ČOV Mikulovice včetně 18 domovních čerpacích šachet.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav Nová Ves v Horách - Mikulovice PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  38,0 3 855,0 3 893,0

  Mapa