Nová Ves v Horách - CZ042.3508.4206.0137.01 - stav 2004

 1. Obec

  Nová Ves v Horách

  Číslo obce PRVKUK 0137
  Kód obce PRVKUK CZ042.3508.4206.0137
  Kód obce 567329
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  884 (4206)
  Litvínov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3508.4206.0137.01 Nová Ves v Horách 10602 106020
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Nová Ves v Horách je horská obec položená na severním úbočí Krušných hor v chráněné oblasti přirozené akumulace vod CHOPAV Krušné hory a v ochranném pásmu I.stupně vodních zdrojů Hora Svaté Kateřiny, Nová Ves v Horách a Nová ves v Horách - vrty. Zástavba je souvislá horskými domy podél komunikace. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 630 - 740 m n. m. Jedná se o obec do 350 trvale bydlících obyvatel. Obcí protéká potok Svídnice. Obec náleží do povodí Labe. Nárůst obyvatelstva se nepředpokládá. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 332 332 332 333 - - -
   přechodně bydlící 0 0 0 0 - - -
   celkem 332 332 332 333 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   332 332 332 333 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Nová Ves v Horách je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Nová Ves SK-MO.009 vodovodem SK-MO.009.2. Zdrojem vody je prameniště Nová Ves v Horách, ze kterého přitéká voda do VDJ Nová Ves v Horách - 1 x 150 m3 (781,90 / 785,00 m n. m.). Přebytkem vody z prameniště Hora Svaté Kateřiny je zásobena část obce Nová Ves v Horách. Na vodovod je napojeno 100 % obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů.
   Navrhujeme v průběhu let 2004 - 2007 rekonstrukci a s modernizaci technologie ÚV.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Staré Fláje a Dubí - štola.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   261 261 261 263 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec má jednotnou kanalizační síť K-MO.027-J.C. Odpadní vody od 79 % trvale bydlících obyvatel jsou odváděny kanalizací a čištěny na ČOV Nová Ves v Horách, 11 % obyvatel má septiky se vsakováním a 10 % obyvatel má bezodtokové jímky s vyvážením na ČOV Most.
   Odlehčovací komory:
   Odlehčovací komora je jedna, v obci před ČOV a je svedena do levobřežního přítoku potoka Svídnice.
   Další objekty:
   Na stokové síti se nevyskytují žádné provozně důležité objekty.

   Vlastníkem kanalizace a ČOV je Severočeská vodárenská společnost a.s.Teplice a provozovatelem ČOV jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice.
   Platné povolení k vypouštění bylo vydáno dne 11.11.1996 pod č.j.: Vod 235/96/Ni/J-2247/1585
   Limity:
   Q = 24 000 m3/rok

   CHSK cr
   mg/l
   BSK5
   mg/l
   NL
   mg/l
   N-NH4+
   mg/l
   Nanorg.
   mg/l
   Pc
   mg/l
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   -
   -
   30
   -
   30
   -
   -
   -
   -
   -
   -
   -

   ČOV Nová Ves v Horách je mechanicko - biologická čistírna odpadních vod typu VHS II/k s nízko zatěžovanou aktivací a částečnou stabilizací kalu. Mechanické předčištění tvoří sdružený objekt hrubého předčištění. Přebytečný kal je uskladňován v kalovém silu a následně odvážen k dalšímu zpracování na ČOV Most.

   Projektované parametry:
   Počet EO = 324
   Qroční = 24 000 m3/rok
   Qdenní = 65,75 m3/d
   Q = 0,7 l/s
   BSK5 =     266 mg/l
   BSK5 = 6,39 t/rok    

   Výkonové parametry:

   Přítok:
   Počet EO = 52
   Qroční = 4 740 m3/r    
   Qdenní = 12,98 m3/d
   Q = 0,15 l/s
   BSK5 prům. = 75 mg/l
   BSK5 =     0,36 t/rok
   CHSK prům. = 502 mg/l
   CHSK = 2,38 t/rok
   NL prům. = 136 mg/l
   NL = 0,64 t/rok

   Odtok:
   BSK5 prům. = 10,7 mg/l
   BSK5 = 0,05 t/rok
   CHSK prům. = 42 mg/l
   CHSK = 0,20 t/rok
   NL prům. = 8,60 mg/l
   NL = 0,04 t/rok

   Recipientem ve smyslu vodoprávního povolení je levobřežní přítok potoka Svídnice.

   Vzhledem ke stávajícímu technologickému vybavení a požadavkům na čistící efekt není možno ČOV zatěžovat vypouštěním odpadních hmot ze septikůa žump.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Obec Nová Ves v Horách má zpracovanou dokumentaci pro stavební řízení a dosud nebylo vydáno stavební povolení.
   Předmětem stavby je zřízení 295,8 m kanalizačních řadů PVC DN 250 odvádějících splaškové vody do kanalizační čerpací stanice a kanalizačního výtlaku PE DN 80 délky 78,6 m zaústěného do stávající kanalizační šachty na kanalizaci PVC DN 300 ústící do čistírny odpadních vod.
   Kanalizační čerpací stanice o hydraulickém výkonu 4,0 l/s je podzemní objekt z betonových prefabrikátů o vnitřním průměru 1,5 m vystrojený dvojicí čerpadel s otevřenými oběžnými koly pro přečerpávání splaškových vod. Jedno čerpadlo je namontovanou rezervou. Čerpací stanice má havarijní přeliv zaústěný do přilehlé vodoteče.
   SO 01:
   kanalizační řad “A” PVC DN 250 – 147,9 m (7 kanalizačních šachet)
   SO 02:
   kanalizační řad “B” PVC DN 250 – 147,9 m (2 kanalizační šachty)
   SO 03:
   kanalizační výtlak PE DN 80 – 76,8 m
   SO 04:
   kanalizační čerpací stanice 4,0 (+ 4,0) l/s z beton. prefabrikátů o průměru 1,5 m
   SO 05:
   kabelová elektropřípojka vedoucí souběžně s gravitačním řadem “B” délky cca 50,0 m
   Stavba je doporučena realizovat po roce 2016.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav Nová Ves v Horách PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav Nová Ves v Horách - U Sebastiána PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Nová Ves v Horách ČOV PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Nová Ves v Horách - Mikulovice ČOV PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  80,0 2 930,0 3 010,0

  Mapa