Nová Ves v Horách - CZ042.3508.4206.0137.01 - stav k 11.12.2023

 1. Obec

  Nová Ves v Horách

  Číslo obce PRVKUK 0137
  Kód obce PRVKUK CZ042.3508.4206.0137
  Kód obce 567329
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  884 (4206)
  Litvínov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3508.4206.0137.01 Nová Ves v Horách 10602 106020
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Nová Ves v Horách je horská obec položená na severním úbočí Krušných hor v chráněné oblasti přirozené akumulace vod CHOPAV Krušné hory a v ochranném pásmu 1. a 2. stupně vodního zdroje  Nová Ves v Horách - vrty. Zástavba je souvislá horskými domy podél komunikace. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 630 - 740 m n. m. Obcí protéká potok Svídnice. Obec náleží do povodí Labe. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 332 332 366 445 428 417
   přechodně bydlící 0 0 85 100 100 100
   celkem 332 332 451 545 528 517
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   332 332 332 369 382 396
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Nová Ves v Horách je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Nová Ves SK-MO.009 vodovodem SK-MO.009.2. Zdrojem vody je vrty Nová Ves v Horách VH1 a VH2, a  prameniště Nová Ves v Horách, ze kterého přitéká voda na ÚV Nová Ves v Horách a následně do VDJ Nová Ves v Horách - 1 x 150 m3 (781,90 / 785,00 m n. m.). Přebytkem vody z prameniště Hora Svaté Kateřiny je zásobena část obce Nová Ves v Horách. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v obci Nová Ves v Horách předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Staré Fláje a Dubí - štola.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   261 261 261 311 300 312
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Nová Ves v Horách má jednotnou kanalizační síť K-MO.027-J.C. ukončenou na ČOV Nová Ves v Horách . Potrubí je z PVC trub v profilech DN 200 až DN 400 v délce 3,4 km. Součástí je odlehčovací komora před ČOV s odlehčením do Pachenkovského potoka.  V  části obce "U rybníčku" jsou odpadní vody svedeny do ČS Nová Ves v Horách-U Sebastiána (4,0 l/s ) a přečerpávány kanalizačním výtlakem PE DN 80 dl. cca 80 m do gravitační kanalizace.

   Na kanalizaci a ČOV je napojeno 70% trvale bydlících obyvatel, 19 % trvale bydlících obyvatel má bezodtokové jímky vyvážené na ČOV Most a 11 % obyvatel má septiky se vsakováním.  

   Majitelem kanalizace a ČOV je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

   ČOV Nová Ves v Horách je mechanicko - biologická čistírna odpadních vod typu VHS II/k s nízko zatěžovanou aktivací a částečnou stabilizací kalu. Mechanické předčištění tvoří sdružený objekt hrubého předčištění. Přebytečný kal je uskladňován v kalovém silu a následně odvážen k dalšímu zpracování na ČOV Most. Odtok z ČOV je do Pachenkovského potoka.

   Kapacita je 66 m3/den. ČOV navržena na 324 EO, BSK5 19 kg/den.


  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Stávající kanalizační síť dostatečná, je připravená o rozšíření uličních stok v místech nové zástavby dle územního plánu.  Do roku 2030 se tato výstavba nepředpokládá. 

   Na základě Studie zpracované v r. 2015 pro Ústecký kraj byla obec zařazena do programu Čištění odpadních vod horských obcí v Ústeckém kraji. Podrobnější informace o studii, zabývající se touto tématikou, jsou zahrnuty do zprávy A.2. Popis nadobecních systémů vodovodů a kanalizací v kraji.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav COV.MO 027/1/K Nová Ves v Horách 024/14Z/2022
  Čerpací stanice Stav IK-MO.027 Nová Ves v Horách - U Sebastiána 024/14Z/2022
  Výústní objekt Stav Nová Ves v Horách ČOV 024/14Z/2022
  Výústní objekt Stav 024/14Z/2022
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  3 090,0 0,0 3 090,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory