Meziboří - CZ042.3508.4206.0136.01 - stav 2004

 1. Obec

  Meziboří

  Číslo obce PRVKUK 0136
  Kód obce PRVKUK CZ042.3508.4206.0136
  Kód obce 567311
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  884 (4206)
  Litvínov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3508.4206.0136.01 Meziboří 40923 409235
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Meziboří leží na úbočí Krušných hor v chráněné oblasti přirozené akumulace vod CHOPAV Krušné hory. Zástavba je souvislá bytovými a panelovými domy podél komunikace. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 460 - 580 m n. m. Jedná se o obec do 5000 trvale bydlících obyvatel, je zde 70 rekreačních objektů a ubytovací zařízení s kapacitou 60 lůžek. Obcí protéká Divoký potok. Obec náleží do povodí Ohře. Nárůst obyvatelstva se nepředpokládá. Do roku 2015 se předpokládá nárůst počtu obyvatel cca o 10 %. Pracovní příležitosti v obci jsou velmi omezené.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 4 969 5 091 5 295 5 500 - - -
   přechodně bydlící 0 0 0 0 - - -
   celkem 4 969 5 091 5 295 5 500 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   4 963 5 086 5 292 5 500 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Meziboří je zásobována vodou z místního vodovodu Meziboří OF-M-MO.012 a je rozdělena na dvě tlaková pásma. Zdrojem vody je ÚV Meziboří odkud se voda čerpá do VDJ Meziboří I – 1 x 1000 m3 (554,50 / 558,00 m n. m.), z tohoto vodojemu se voda čerpá do VDJ Meziboří II – 1 x 1000 m3 (605,10 / 608,10 m n. m.). VDJ – Meziboří I zásobuje dolní tlakové pásmo, VDJ Meziboří II zásobuje horní tlakové pásmo. Na vodovod je napojeno 100 % obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů.
   Navrhujeme v letech 2005 – 2007 rekonstrukci ÚV Meziboří. Připravená projektová dokumentace rekonstrukce ÚV Meziboří řeší osazení nových čerpadel ve stávající akumulaci upravené vody pro čerpání prací vody na pískové filtry a pro budoucí dvouvrstvou filtraci. Součástí je nový výtlačný řad prací vody do filtrace z tvárné litiny DN 600, délky cca 130 m a úpravy v budově filtrace. Požadované intenzity praní: 400 – 810 l/s, H = 30 m.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Staré Fláje a Dubí - štola.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Úpravna vody Stav UV.MO 014/1 ÚV Meziboří - UV.MO 014/1 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.MO 012/2 VDJ Meziboří II - VDJ.MO 012/2 1x1000m3 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.MO 012/1 VDJ Meziboří I - VDJ.MO 012/1 1000m3 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ ÚV Meziboří 8500m3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Meziboří vyrovnávací nádr Meziboří vyrovnávací nádrž PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav VDJ.MO 012/1 VDJ Meziboří I - VDJ.MO 012/1 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   4 969 5 091 5 295 5 500 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Meziboří má jednotnou kanalizační síť K-MO.019.1-J.C. Odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel jsou odváděny na ČOV Chemopetrol a.s. Majitelem a provozovatelem ČOV je Chemopetrol a.s. kanalizace je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
   Čištění a kanalizační systém je podrobně popsán v kartě Horního Litvínova a Chudeřína.
   Sběrač H začíná na křižovatce před novým nádražím napojením do sběrače E, prochází areálem firmy SCHOELLER k dešťovému oddělovači OK 9A (recipient Divoký potok), pokračuje pod novou výrobní halou do Tržní ulice. Ulicí pokračuje do křižovatky u bývalého kina, kde se lomí do Jiráskovy ulice. Na rohu se dále lomí do Vinohradské ulice, podchází pod potokem do travnatého terénu. V souběhu s potokem vede stoka k dešťovému oddělovači OK 12A (recipient Divoký potok). Odtud vede kolem tramvajové točny, podchází potok a koleje tramvaje do Mezibořské ulice. U domu č. p. 856 se lomí doprava k dešťovému oddělovači OK 13 (recipient Divoký potok) a znovu se vrací do Mezibořské ulice. Podchází pod mostem Podkrušnohorské ulice, dále Mezibořskou ulicí a pokračuje silnicí na Meziboří. Nejprve v silnici a poté po levé straně terénem až do města Meziboří k dešťovému oddělovači OK 16.
   Stoka byla postavena na přelomu 60. a 70. let 20. století. z převážně betonových trub kruhových profilů DN 400 až DN 1200, v Tržní ulici z kameninových trub kruhových profilů DN 800 a novější část sběrače do Meziboří z PVC profilů DN 400.
   Celková délka stoky je cca 2,2 km (plus cca 2 km sběrače až do Meziboří).
   Sběrač H odvádí splašky z města Meziboří; Mezibořské a Tržní ulice; z části Litvínov – Východ a z areálu firmy SCHOELLER.
   Na sběrači H se nachází řada objektů:

   • OK 9A v jihovýchodní části areálu firmy SCHOELLER;
   • OK 12A u garáží ve Vinohradské ulici;
   • OK 13 v rohu parcely u domu č. p. 856;
   • OK 16 u budovy Integrované střední školy stavební a OU.

   Na stokách v povodí sběrače H jsou dále následující objekty:

   • OK 9 v jihovýchodní části areálu firmy SCHOELLER;
   • OK 12 u garáží na sběrači HE;
   • OK 14 v silnici ulici Nerudova nad poliklinikou;
   • OK 17 na Meziboří v Okružní ulici;
   • OK 18 na Meziboří v trávě rohu ulic Školní a Potoční;
   • OK 19 na Meziboří v trávě rohu ulic Mládežnické a Potoční.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Kanalizační systém je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Vpustní objekt Stav PRVK/2020
  Vpustní objekt Stav PRVK/2020
  Vpustní objekt Stav PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa