Meziboří - CZ042.3508.4206.0136.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Meziboří

  Číslo obce PRVKUK 0136
  Kód obce PRVKUK CZ042.3508.4206.0136
  Kód obce 567311
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  884 (4206)
  Litvínov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3508.4206.0136.01 Meziboří 40923 409235
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Meziboří leží na úbočí Krušných hor v chráněné oblasti přirozené akumulace vod CHOPAV Krušné hory. Do intravilánu obce zasahuje 1.stupeň OP VN Meziboří. Zástavba je souvislá bytovými a panelovými domy podél komunikace. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 460 - 580 m n. m. Obcí protéká Divoký potok. Obec náleží do povodí Ohře. Nárůst obyvatelstva se nepředpokládá. Pracovní příležitosti v obci jsou velmi omezené.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 4 969 5 091 4 824 4 469 4 378 4 314
   přechodně bydlící 0 0 342 359 359 359
   celkem 4 969 5 091 5 166 4 828 4 737 4 673
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   4 963 5 086 5 292 4 828 4 737 4 673
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Meziboří je zásobována vodou z místního vodovodu Meziboří OF-M-MO.012 a je rozdělena na dvě tlaková pásma. Zdrojem vody je ÚV Meziboří odkud se voda čerpá do VDJ Meziboří I – 2x 500 m3 (554,50 / 558,00 m n. m.), z tohoto vodojemu se voda čerpá do VDJ Meziboří II – 2x 500 m3 (605,10 / 608,10 m n. m.). VDJ – Meziboří I zásobuje dolní tlakové pásmo, VDJ Meziboří II zásobuje horní tlakové pásmo. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Stávající vodovodní síť je realizována v převážné většině rozsahu zastavěného území města. Dle územního plánu se předpokládá s postupným rozšiřováním vodovodních řadů do míst nové zástavby.

   Část vodovodních řadů je za hranicí své životnosti a vyžaduje postupnou rekonstrukci po roce 2030.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Staré Fláje a Dubí - štola.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Úpravna vody Stav UV.MO 014/1 ÚV Meziboří - UV.MO 014/1 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.MO 012/2 VDJ Meziboří II - VDJ.MO 012/2 1000 1x1000 m3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.MO 012/1 VDJ Meziboří I - VDJ.MO 012/1 1000 1000 m3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ ÚV Meziboří 8500 8500 m3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Meziboří vyrovnávací nádr Meziboří vyrovnávací nádrž PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav VDJ.MO 012/1 VDJ Meziboří I - VDJ.MO 012/1 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   4 969 5 091 5 295 4 469 4 378 4 673
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Meziboří je jednotná kanalizační síť K-MO.019.1-J.C ukončená ČOV. Odpadní vody jsou gravitačně odváděny kanalizačním sběračem PVC DN 400 dl. 1,1 km do kanalizační sítě Horního Litvínova ( sběrač H ) a následně čištěny na ČOV Litvínov. Samostatným sběračem je do kanalizační sítě Horního Litvínova ( sběrač HE ) odváděna prací voda z úpravny vody Meziboří. Na kanalizaci a ČOV je napojeno 100 % trvale bydlících obyvatel.

   Majitelem kanalizace je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Stávající kanalizační síť je v dostatečném rozsahu, odvádí odpadní vody z celého území města. Bude postupně rozšiřována v místech nové zástavby dle územního plánu - v současné době je realizována výstavba nad ulicí Májovou.

   Vzhledem ke stáří kanalizace navrhujeme postupnou rekonstrukci do roku 2030. 

   Na základě Studie zpracované v r. 2015 pro Ústecký kraj byla obec zařazena do programu Čištění odpadních vod horských obcí v Ústeckém kraji. Podrobnější informace o studii, zabývající se touto tématikou, jsou zahrnuty do zprávy A.2. Popis nadobecních systémů vodovodů a kanalizací v kraji.


  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Vpustní objekt Stav PRVK\2021
  Vpustní objekt Stav PRVK\2021
  Vpustní objekt Stav PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 37 176,0 37 176,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Litvínov OŽP/39124/2013/MAJ/231.2/MŘ Úprava a rozšíření zasněžování jímání a odběr vody-Sport areál Klíny s.r.o.-Klíny
  21. 8. 2013
  Litvínov OŽP34574/2014/MAJ/231.2/D-2200 štěrková přehrážka Meziboří I - akumulace - Povodí Ohře,s.p.
  24. 7. 2014
  Litvínov OŽP/34593/2014/MAJ/231.2/D-2201 štěrková přehrážka Meziboří II - akumulace - Povodí Ohře, s.p.
  24. 7. 2014