Děčín - CZ042.3502.4202.0013.18 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Děčín

  Číslo obce PRVKUK 0013
  Kód obce PRVKUK CZ042.3502.4202.0013
  Kód obce 562335
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  728 (4202)
  Děčín

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3502.4202.0013.18 Děčín XVIII-Maxičky 40745 407453
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Děčín je město v kategorii nad 50000 stálých obyvatel. Město leží na soutoku Labe, Ploučnice a Jílovského potoka ve výškově velmi členitém terénu. Zástavba města včetně všech jeho částí je rozložena mezi kótami přibližně vymezenými Dolním Žlebem 125 m n.m. a Velkou Velení 444 m n.m. Území města je rozděleno do 35 městských částí. Jeho částí je i Děčín XVIII-Maxičky. Leží v západoseverní části města Děčína na levém břehu Labe a tvoří samostatnou zástavbu s bydlením venkovského typu. Leží v nadmořských výškách 425-440 m n. m. a spadá do CHOPAV Severočeská křída a CHKO Labské pískovce, na katastrálním území se nachází ochranné pásmo vodního zdroje. Náleží do povodí Labe. Územím protéká potok Ostružník a místní vodoteč. Do budoucna se nepředpokládá výrazný rozvoj.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 93 81 57 96 93 92
   přechodně bydlící 0 0 23 27 27 27
   celkem 93 81 80 123 120 119
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   93 81 61 123 120 119
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Děčín XVIII-Maxičky je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu Maxičky (M-DC.014). Voda z pramenní jímky Maxičky 1a a 1b je svedena do čerpací stanice a dopravována výtlačným řadem do VDJ Maxičky 40 m3 (514,53/511,80 m n.m.) a dále do spotřebiště. Rozvodné potrubí je převážně z litiny, profil 60-100 mm a z PVC – DN 40.
   Z vodovodní sítě je zásobováno 100% obyvatel. Vydatnost zdroje není velká a kvalita pitné vody-nevyhovující ukazatel pH, Mg.
   Majitelem vodovodu je Severočeská vodárenská společnost a.s. a provozují ho Severočeské vodovody a kanalizace a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   V současné době sledování kvality vody a případně zařadit do odkyselovacího programu. Vzhledem kvality i kapacity vodního zdroje se doporučuje ve výhledu jeho náhrada. Po roce 2025 se navrhuje vytipování nového zdroje s vybudováním potřebného vystrojení a připojení na stávající vodovod. Druhou, finančně náročnější, možností je připojení na SK Děčín. Vybudovat ČS u VDJ Jalůvčí-Hlavní s výtlakem do VDJ Maxičky v délce cca 3,2km.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko a Bělá. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné vody.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav Maxičky PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ Maxičky VDJ Maxičky 40 40 m3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Čertova voda, Dolní Žleb PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD Maxičky 1b ZD Maxičky 1b PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 001/46 Jalůvčí PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD Maxičky 1a ZD Maxičky 1a PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Čertova voda, Dolní Žleb PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V Maxičkách není vybudována kanalizační síť, splaškové vody jsou odváděny do septiků s odtokem do povrchových vod (30% obyvatel) nebo do vsaků (25% obyvatel) a bezodtokových jímek (40% obyvatel) s vyvážením na ČOV Děčín nebo s vyvážením na pole (5% obyvatel).
   Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodotečí nebo vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním splaškových vod. Pomocí bezodtokových jímek s odvozem splašků na ČOV Děčín- Boletice.

   Při splnění určitých podmínek je možné akceptovat ve stávající zástavbě využití domovních vícekomorových septiků se zemním filtrem nebo balených domovních ČOV za podmínky, že k zasakování nebude docházet v ochranném pásmu vodního zdroje. Je nutné upřednostňovat hromadné napojení skupin nemovitostí na společné zařízení pro více objektů. K individuálnímu řešení pro samostatné objekty lze přistupovat zcela výjimečně na základě předchozí vodohospodářské studie řešeného území, kterou je nutné koordinovaně projednat se správci povodí a ochranných pásem vodních zdrojů. 

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Děčín MDC/9718/2016 "Děčín - rekonstrukce ul. Březová - SO 501 zatrubnění příkop
  27. 1. 2016
  Ústecký kraj 2671/ZPZ/2015/SC-16.3 změna rozhodnutí-sanační čerpání
  29. 9. 2015
  Děčín MDC/65397/2017 a MDC/66252/2017 "Prameniště a jímka Křešice - likvidace stávajícího majetku"
  12. 7. 2017
  Děčín MDC/22417/2016 "Kamenička Boletice - stabilizace koryta, ř. km 2,09 - 2,31"
  23. 3. 2016