Děčín - CZ042.3502.4202.0013.18 - stav 2004

 1. Obec

  Děčín

  Číslo obce PRVKUK 0013
  Kód obce PRVKUK CZ042.3502.4202.0013
  Kód obce 562335
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  728 (4202)
  Děčín

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3502.4202.0013.18 Děčín XVIII-Maxičky 40745 407453
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Děčín je město v kategorii nad 50000 stálých obyvatel. Město leží na soutoku Labe, Ploučnice a Jílovského potoka ve výškově velmi členitém terénu. Zástavba města včetně všech jeho částí je rozložena mezi kótami přibližně vymezenými Dolním Žlebem 125 m n.m. a Velkou Velení 444 m n.m. Území města je rozděleno do 35 městských částí. Jeho částí je i Děčín XVIII-Maxičky. Městská část Maxičky má do 100 trvale žijících obyvatel. Leží v západoseverní části města Děčína na levém břehu Labe a tvoří samostatnou zástavbu s bydlením venkovského typu. Leží v nadmořských výškách 425-440 m n. m. a spadá do CHOPAV Severočeská křída a CHKO Labské pískovce, na katastrálním území se nachází ochranné pásmo vodního zdroje. Náleží do povodí Labe. Územím protéká potok Ostružník a místní vodoteč. Do budoucna se nepředpokládá výrazný rozvoj.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 93 81 61 41 - - -
   přechodně bydlící 0 0 0 0 - - -
   celkem 93 81 61 41 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   93 81 61 41 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Děčín XVIII-Maxičky je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu Maxičky (M-DC.014) Voda z pramenní jímky je svedena do čerpací stanice a dopravována výtlačným řadem do VDJ Maxičky 40 m3 (514,53/511,80 m n.m.) a dále do spotřebiště. Rozvodné potrubí je převážně z litiny, profil 60-100 mm a z PVC – DN 40.
   Z vodovodní sítě je zásobováno 100% obyvatel. Vydatnost zdroje není velká a kvalita pitné vody-nevyhovující ukazatel pH, Mg.
   Majitelem vodovodu je Severočeská vodárenská společnost a.s. a provozují ho Severočeské vodovody a kanalizace a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   V současné době sledování kvality vody a případně zařadit do odkyselovacího programu. Vzhledem kvality i kapacity vodního zdroje se doporučuje ve výhledu jeho náhrada. Po roce 2015 se navrhuje vytipování nového zdroje s vybudováním potřebného vystrojení a připojení na stávající vodovod. Druhou, finančně náročnější, možností je připojení na SK Děčín. Vybudovat ČS u VDJ Jalůvčí-Hlavní s výtlakem do VDJ Maxičky v délce cca 3,2km.
   Rekonstrukce vodovodu Maxičky –DN 80 – 200 m.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko, Bynov DN 3a, DN 3b a Bělá. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné vody.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.DC 014/1 40 m3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Čertova voda 1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Maxičky 1b ZD.DC 014/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Jalůvčí 1a ZD.DC 001/46 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Maxičky 1a ZD.DC 014/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Čertova voda 2 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V Maxičkách není vybudována kanalizační síť, splaškové vody jsou odváděny do septiků s odtokem do povrchových vod (30% obyvatel) nebo do vsaků (25% obyvatel) a bezodtokových jímek (40% obyvatel) s vyvážením na ČOV Děčín nebo s vyvážením na pole (5% obyvatel).
   Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodotečí nebo vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním splaškových vod. Pomocí domovních čistíren odpadních vod, bezodtokových jímek s odvozem splašků na ČOV Děčín, nebo septiků s doplněním o dočišťovací stupeň. Vyvážení splaškových vod na pole je v rozporu se zákonem č. 185/2001 sb. a prováděcích vyhlášek o odpadech.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 980,0 980,0

  Mapa