Mariánské Radčice - CZ042.3508.4206.0135.01 - stav 2015

 1. Obec

  Mariánské Radčice

  Číslo obce PRVKUK 0135
  Kód obce PRVKUK CZ042.3508.4206.0135
  Kód obce 567302
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  884 (4206)
  Litvínov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3508.4206.0135.01 Mariánské Radčice 09169 91693
  CZ042.3508.4206.0135.02 Libkovice 08296 82961
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Mariánské Radčice leží v hnědouhelné pánvi. Zástavba je souvislá rodinnými a bytovými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 245 - 275 m n. m. Jedná se o obec do 500 trvale bydlících obyvatel a jsou zde 2 rekreační objekty. Obcí protéká Radčický potok. Obec náleží do povodí Ohře. Předpokládá se výrazný nárůst obyvatelstva cca o 30 %. V obci jsou malé pracovní příležitosti.
   Obec Libkovice leží také v hnědouhelné pánvi. Tato obec je určená k vyuhlení, v současné době je už bez trvale bydlících obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2030
   trvale bydlící 380 407 453 500 -
   přechodně bydlící 6 11 20 30 -
   celkem 386 418 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2030
   380 407 453 500 -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Mariánské Radčice je zásobována vodou ze skupinového vodovodu Horní Litvínov OFSK-MO.017 vodovodem OF-SK-MO.017.2. Zdrojem vody je VDJ Lom III – 1 x 600 m3 (333,80 / 336,70 m n. m.), který je zásobován z Vodárenské soustavy Fláje z řadu DN 600 a DN 800. Na vodovod je napojeno 100 % obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Staré Fláje a Dubí - štola.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2030
   0 0 0 0 -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Mariánské Radčice je jednotná kanalizační síť K-MO.024-J.N. Odpadní vody od 20 % trvale bydlících obyvatel jsou čištěny v domovních mikročistírnách, od 20 % trvale bydlících obyvatel jsou odpadní vody zachycovány v septicích se vsakováním, 40 % trvale bydlících obyvatel má bezodtokové jímky s vyvážením na ČOV Most a zbylých 20 % obyvatel vypouštějí nečištěné odpadní vody do kanalizace. Majitelem kanalizace je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Dostavbu kanalizace a výstavbu nové ČOV navrhujeme realizovat až po roce 2016.
   U nové výstavby budou do roku 2015 vždy domovní ČOV.

   S ohledem na nevyhovující technické parametry stávající kanalizace se navrhuje výstavba gravitační splaškové kanalizace v celkové délce 3 790 metrů, zakončená vlastní ČOV s navrhovanou kapacitou 500 EO. Realizace ČOV a kanalizace ve středu obce se předpokládá v letech 2016 – 2017. S dostavbou kanalizace i v okrajových částech obce se uvažuje do roku 2020. Stávající jednotná kanalizační síť K-MO.024-J.N bude po přepojení nemovitostí na nově vybudovanou kanalizaci využita k odvádění dešťových vod.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
  ČOV Stav Mariánské Radčice PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Mariánské Radčice ČOV PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa