Mariánské Radčice - CZ042.3508.4206.0135.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Mariánské Radčice

  Číslo obce PRVKUK 0135
  Kód obce PRVKUK CZ042.3508.4206.0135
  Kód obce 567302
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  884 (4206)
  Litvínov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3508.4206.0135.01 Mariánské Radčice 09169 91693
  CZ042.3508.4206.0135.02 Libkovice 08296 82961
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Mariánské Radčice leží v hnědouhelné pánvi. Zástavba je souvislá rodinnými a bytovými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 245 - 275 m n. m. Jedná se o obec do 500 trvale bydlících obyvatel a jsou zde 2 rekreační objekty. Obcí protéká Radčický potok. Obec náleží do povodí Ohře. Předpokládá se výrazný nárůst obyvatelstva cca o 30 %. V obci jsou malé pracovní příležitosti.
   Obec Libkovice leží také v hnědouhelné pánvi. Tato obec je určená k vyuhlení, v současné době je už bez trvale bydlících obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 380 407 443 450 466 478
   přechodně bydlící 6 11 12 13 7 4
   celkem 386 418 455 463 473 482
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   380 407 453 459 472 482
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Mariánské Radčice je zásobována vodou ze skupinového vodovodu Horní Litvínov OF-SK-MO.017 vodovodem OF-SK-MO.017.2. Zdrojem vody je VDJ Lom III – 1 x 600 m3 (333,80 / 336,70 m n. m.), který je zásobován z Vodárenské soustavy Fláje z řadu DN 600 a DN 800. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Staré Fláje a Dubí - štola.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 446 462 473
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Mariánské Radčice je vybudovaná gravitační splašková kanalizace ukončená ČOV. Potrubí je z trub PVC DN 250 a DN 300 v celkové délce 3,85 km. 

   Na kanalizaci a ČOV je napojeno 98% obyvatel,  1% odvádí odpadní vody do bezodtokových jímek s odvozem na ČOV a 1% obyvatel odvádí odpadní vody do domovních mikročistíren s odtokem do kanalizace.

   Majitelem kanalizace a ČOV je obec Mariánské Radčice a provozovatelem Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

   Kanalizace je zakončena v ČOV Mariánské Radčice. Kapacita je 67,5 m3/den. ČOV navržena na 450 EO, BSK5 27  kg/den. 

   Čistírna odpadních vod je mechanicko biologická s odstraňováním dusíku a  s aerobní stabilizací a gravitačním odvodněním kalu. Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny do Radčického potoka.  ČOV uvedena do trvalého provozu r.2018. 


   Dešťové vody jsou odváděny dešťovou kanalizací.


  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V cílovém roce 2030 zůstane zachován stávající způsob likvidace odpadních vod. 

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav Mariánské Radčice PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Mariánské Radčice ČOV PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Litvínov OSÚ/7837/2017 Ochranná opatření obce Mariánské Radčice - východ 1.A etapa
  24. 2. 2017
  Litvínov OSÚ/61722/2013 Odvodnění předpolí Nádrž Libkovice - 3. etapa Pomocná nádrž
  10. 12. 2013
  Litvínov OŽP/33628/2016/MAJ/231.2/MŘ-A-2068 manipulační řád - Odvodnění předpolí - nádrž Libkovice - 2.etapa
  16. 8. 2016
  Litvínov OSÚ/31901/2014 Odvodnění předpolí - Nádrž Libkovice - 2. etapa, SO 01 ČS
  7. 7. 2014
  Litvínov OŽP/46543/2013/MAJ/231.2/A-2073 akumulace a chov ryb-Janotta-Mariánské Radčice
  24. 9. 2013
  Litvínov OŽP/51427/2016/PIK/MŘ-A-2068 manipulační řád - Odvodnění předpolí - nádrž Libkovice 3.etapa
  13. 12. 2016
  Litvínov OŽP/51900/2016/PIK/MŘ/OPR/A-2068 oprava zřejmých nesprávností R - Odvodnění předpolí - nádrž Libkovice - 3.etapa
  15. 12. 2016